Svenska kyrkan

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”

Dela

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Granskningen omfattar perioden 2006 till 2017 med fokus på arbetet från och med 2010. Utgångspunkten för revisionen är att belysa brister och utvecklingsmöjligheter i kyrkans projektprocess.

”Granskningen är fokuserad till hur projektet har drivits och innefattar inte någon bedömning av innehåll och kvalitet i själva slutprodukten, dvs kyrkohandboken”, skriver revisionsbyrån. I rapporten klargörs också att de delar som ansetts fungerat väl i projektet berörs endast översiktligt.

Rekommendationer
Grant Thorntons starkaste rekommendationer gäller kravställning och uppföljning från styrelsen och styrgruppen, samt roller och ansvar, projektplanering och transparens. Kyrkostyrelsen anses inte ha följt och styrt arbetet med kyrkohandboken tillräckligt aktivt. Kyrkostyrelsens arbetsutskott delar inte den bilden fullt ut:

– Sedan 2010 har det varit 13 längre föredragningar i kyrkostyrelsen eller dess arbetsutskott. Dessutom har arbetsutskottet varit projektets styrgrupp sedan december 2014. Kyrkostyrelsen har också fått kontinuerlig information genom generalsekreterarens rapporter, säger Mats Hagelin, andre vice ordförande.

Arbetet startade 1997 med en anpassning inför en ny bibelöversättning och framtagandet av en kyrkoordning. Sedan har projektet utvecklats från en översyn till en mer genomgripande revision.

– Det har växt fram stegvis, och drivits med en allt tydligare styrning ju längre processen pågått, vilket också noteras i rapporten, säger Wanja Lundby-Wedin, förste vice ordförande.

Kvalitetssäkring
Enligt rapporten borde materialet ha kvalitetssäkrats fullt ut innan det skickades ut på remiss för synpunkter.

– Granskningsrapporten ger en märklig bild av Svenska kyrkan som en toppstyrd organisation, där experter ska kvalitetssäkra material som sedan församlingarna får ge synpunkter på. Det är just församlingarna som har en huvudroll i kvalitetssäkringen, eftersom de genom sitt gudstjänstliv har expertkunskap, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Arbetsutskottet konstaterar att materialet dessutom har kvalitetssäkrats på många sätt under hela processen, genom de olika arbetsgrupperna, biskopsmötet, externa experter inom teologi och musik.

Arbetsutskottet konstaterar vidare att den rekommendation Grant Thornton ger avseende roller, ansvar och mandat för alla inblandade, är en viktig lärdom för framtida projekt. Det måste tydliggöras vilka krav som ställs på respektive funktion och vilka beslut de har rätt att fatta. Även för externa experter måste ansvar och mandat tydliggöras.

Beslut i kyrkomötet
Själva kyrkohandboksförslaget har inte omfattats av granskningen. Efter behandling i kyrkomötets läronämnd och gudstjänstsutskott, ligger förslaget nu för beslut i kyrkomötets andra session den 20-23 november. I gudstjänstutskottets betänkande föreslås att kyrkohandboksförslaget ska antas med de ändringar som utskottet föreslår.

LÄS MER:

Nyckelord

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum