Skolverket

Så vill Skolverket förbättra kursplanerna

Dela

Ökad betoning på faktakunskaper, mindre detaljerade kunskapskrav och bättre anpassning till de olika stadierna. Det är några av de förbättringar av kurs- och ämnesplaner som Skolverket vill göra. Arbetet går nu in i en ny fas och idag presenterar Skolverket konkreta exempel på hur förändringarna kan se ut. De bygger på förslag till riktlinjer som alla lärare erbjuds att lämna synpunkter på.

- Lärarnas åsikter väger tungt. Kurs- och ämnesplaner är deras arbetsverktyg. Vi går därför ut till alla lärare redan nu för att få synpunkter på de grundläggande principer som ska styra vårt arbete. Det är viktigt att förändringarna förankras i lärarkåren, säger Anna Westerholm, chef för Skolverkets läroplansavdelning.

Under 2018 samrådde Skolverket med lärare, ämnesexperter, forskare, intresseorganisationer, fackförbund och andra myndigheter för att bredda och fördjupa kunskapen om hur kurs- och ämnesplaner fungerar i praktiken.

- Kurs- och ämnesplanerna har använts sedan 2011 och det är rimligt att göra en översyn nu. Samråden och tidigare utvärderingar har gett oss ett bra underlag för att ta nästa steg, säger Anna Westerholm.

Tydliga riktlinjer ska styra vårt arbete

Nu går förändringsarbetet in i en mer konkret fas. Det handlar om samtliga kursplaner på grundskolenivå och ett tiotal ämnesplaner på gymnasial nivå som ska revideras. Skolverket har nu tagit fram förslag på riktlinjer som ska ligga till grund för vårt arbete. Några centrala delar i förslagen är att

  • tydligare betona faktakunskaper i kurs- och ämnesplaner där det idag inte är tillräckligt tydligt
  • i högre grad anpassa kurs- och ämnesplanerna efter stadium, skolform och undervisningstid eller poängomfattning i gymnasiekurser
  • tydligare visa på kunskapsutvecklingen mellan stadierna i grundskolan och mellan de olika gymnasiekurserna i ett ämne
  • göra kunskapskraven mindre detaljerade.

Konkreta exempel

De fullständiga förslagen på riktlinjer och konkreta exempel på hur kurs- och ämnesplaner kan se ut när de förändras efter riktlinjerna finns på skolverket.se.

Läs mer om förslag till riktlinjer och exempel på förändringar här

Från 8 januari till 27 januari ges lärare och andra möjlighet att ge synpunkter via en enkät på Skolverket.se.

- Kursplaner och inte minst kunskapskraven väcker debatt och vi räknar med att få in många synpunkter. Det blir ett digert men mycket viktigt arbete att väga samman lärarnas synpunkter. Syftet med förändringarna är att lärarna ska få bättre verktyg i arbetet med att undervisa och betygssätta eleverna, säger Anna Westerholm.

Kan träda i kraft 2020

Förslag till nya kurs- och ämnesplaner och kunskapskrav kommer att läggas fram under 2019. Förutsatt att regeringen fattar beslut kan de börja gälla från och med höstterminen 2020.

För mer information

www.skolverket.se

Kontaktuppgifter

För frågor till Anna Westerholm, chef läroplansavdelningen kontakta Skolverkets presstjänst på 08-527 333 00

Nyckelord

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem20.2.2019 09:00:00 CETPressmeddelande

Sedan 2015 har tillgången till datorer i grundskolan ökat. Idag finns det nästan en dator per elev. Lärare undervisar idag mer om källkritik och säker internetanvändning. Deras behov av kompetensutveckling har också minskat på flera områden. Samtidigt finns det teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag. Det visar en ny omfattande undersökning från Skolverket om digitaliseringen i skolan.

Stora skillnader i betygssättningen mellan skolor5.2.2019 09:00:00 CETPressmeddelande

Skillnaderna i betygssättning mellan olika skolor är fortsatt stora. Det visar en ny rapport från Skolverket som jämför slutbetygen i årskurs 9 med resultaten på de nationella proven. Analysen visar att betygen i stor utsträckning sätts i relation till elevernas generella prestationsnivå på skolan. Betygsättningen är mer restriktiv i skolor med många högpresterande elever och omvänt mindre restriktiv i skolor med många lågpresterande elever. En viktig slutsats är att det är svårt att uppnå likvärdiga betyg med dagens betygssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum