Saniona publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2020

Dela

Finansiella nyckeltal

Jan - juni 2020 (jan - juni 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,5 MSEK (2,4)
 • EBIT uppgick till -56,1 MSEK (-49,7)
 • Periodens resultat uppgick till -64,6 MSEK (-44,6)
 • Resultatet per aktie uppgick till -2,18 SEK (-1,89)
 • Resultat per aktie efter utspädning -2,18 SEK (-1,89)

April - juni 2020 (april - juni 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,0 MSEK (0,7)
 • EBIT uppgick till -25,5 MSEK (-20,6)
 • Periodens resultat uppgick till -36,4 MSEK (-19,8)
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,23 SEK (-0,83)
 • Resultat per aktie efter utspädning -1,23 SEK (-0,83)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • I april tillkännagav Saniona positiva topline-resultat från sin Fas 2-studie med Tesomet mot hypotalamisk fetma. Den dubbelblinda, placebokontrollerade studien visade att Tesomet är säkert och väl tolererat, och att statistiskt signifikanta resultat uppnåddes för de viktiga utfallsmåtten – däribland förändring av kroppsvikt, midjeomfång och glykemisk kontroll – i jämförelse med placebo.
 • Första maj 2020 utnämnde Saniona Rudolf Baumgartner, M.D., till Chief Medical Officer och Head of Clinical Development.
 • I juni meddelade Saniona att företaget mottagit ett positivt besked från det amerikanska läkemedelsverket FDA efter ett pre-IND-möte (Investigational New Drug) om det regulatoriska spår som föreslagits för Tesomet mot Prader-Willis syndrom (PWS). FDA bekräftade att Tesomet kan avanceras enligt förfarandet 505(b)2 och instämde vidare med Saniona vad gäller designen, den föreslagna doseringen och varaktigheten för den tilltänkta kliniska fas 2b-studien på PWS.
 • Saniona stärkte balansräkningen genom att avyttra aktier i Scandion Oncology A/S, vilket tillförde bolaget 38,2 MSEK, och genom inlösen av teckningsoptioner, vilket tillförde bolaget cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 10 augusti 2020 meddelade Saniona att bolaget tillförts 65 miljoner USD genom en framgångsrik riktad nyemission till ett syndikat av amerikanska och internationella institutionella investerare och sektorspecialister. RA Capital Management agerade ankarinvesterare i den riktade emissionen som även tecknades av bland annat Pontifax Venture Capital och New Leaf Venture Partners tillsammans med andra amerikanska och internationella investerare, däribland Andra AP-fonden (AP2), Tredje AP-fonden (AP3) och Fjärde AP-fonden (AP4).
 • Den 26 augusti 2020 tillkännagav Saniona en förstärkning av ledningsgruppen genom utnämningarna av Jason A. Amello som Chief Financial Officer, Trista Morrison som Chief Communications Officer och Linea Aspesi som Chief Human Resources Officer.


Kommentar från VD

 • ”Saniona har uppnått några avgörande milstolpar sedan det förra kvartalet genom att avancera de kliniska programmen för sällsynta ätstörningar och utveckla närvaron i USA än mer. Den likvid om 65 miljoner USD som tillförts bolaget genom en riktad nyemission till högt respekterade amerikanska och internationella institutionella investerare inom hälso- och sjukvårdssektorn gör det möjligt för oss att snabbt avancera den kliniska utvecklingen av Tesomet till sen fas. Den utgör samtidigt ett kvitto på den potential vi har i våra program och i vår växande närvaro i USA. Vi har vidare stärkt vår ledningsgrupp och gett större tyngd åt vår position som USA-baserat företag inom sällsynta sjukdomar genom att utse Rudolf Baumgartner, M.D., till Chief Medical Officer och Head of Clinical Development. Vad gäller det kliniska och regulatoriska området är vi mycket glada att vi, inför det pre-IND-möte med FDA som närmar sig under andra halvåret, kan bygga vidare på positiva resultat från Fas 2-studien på patienter med hypotalamisk fetma (HO) där de centrala utfallsmåtten visat statistiskt signifikanta förbättringar. Utöver detta har vi även nått en avgörande milstolpe i programmet för Prader-Willis syndrom, i och med att Saniona och FDA efter ett positivt pre-IND-möte kommit överens om tillämpligheten av det regulatoriska spåret 505(b)2 och om Fas 2b-studiens design. Sammantaget innebär de här framgångarna ett stort kliv i riktning mot vårt slutgiltiga mål – att avancera Tesomet till marknadslansering för att erbjuda patienter med de här sällsynta ätstörningarna en lösning”, säger Rami Levin, VD för Saniona.

För mer information, vänligen kontakta

Rami Levin, Koncernchef och VD, Saniona, telefon: +1 781 987 3144, epost: rami.levin@saniona.com

Anita Milland, Interim CFO & Head of IR, telefon +45-20163432, epost: anita.milland@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08:00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och i Boston, USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX:  SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Bergman & Beving AB: Aktierelaterat incitamentsprogram25.9.2020 11:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Aktierelaterat incitamentsprogram Det av årsstämman 2020 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 20 ledningspersoner om maximalt 244 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 4,96 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 99,50 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 27 augusti – 9 september 2020. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 11 september 2023 till och med den 7 juni 2024. Stockholm den 25 september 2020 Bergman & Beving AB (publ) För ytterligare information kontakta: Peter Schön, CFO, Bergman & Beving AB (publ), telefon 070-339 89 99 Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande de

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 202125.9.2020 10:00:00 CESTPressmeddelande

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för ti-den intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå. I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelse m fl, Mikael Schmidt, SCA och Essity Pensionsstiftelser m fl, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arb

Helsingfors universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för behandling av kronisk smärta25.9.2020 08:50:00 CESTPressmeddelande

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 25 September 2020 kl 9.50 (EEST) Helsingfors universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för behandling av kronisk smärta Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att Helsingfors universitetssjukhus inleder en pilotstudie med Nexstims NBT®-system för det kortare iTBS-protokollet för behandling av behandlingsresistent neuropatisk smärta. Förkortat iTBS (accelerated iTBS) innebär behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS), där patienten ges magnetstimulering flera gånger om dagen under enskilda dagar. Vid vanlig smärtbehandling med TMS behandlas patienten en gång per dag i flera veckor. I pilotstudien vid Helsingfors universitetscentralsjukhus utreds effekten av iTBS-protokollet på 5–10 patienter med vårdresistent kronisk neuropatisk smärta som inte tidigare fått lindring med serier av 10 Hz TMS-behandling av motoriska hjärnbarken. Behandlingarna av fo

Företagsakuten förlängs till 31 december 202024.9.2020 13:45:00 CESTPressmeddelande

Företagsakuten förlängs till 31 december 2020 Regeringen har beslutat att förlänga Företagsakuten. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen. Utformningen av garantiprogrammet är densamma som tidigare och innebär att Riksgälden kan ställa ut kreditgarantier för utlåning till i första hand små och medelstora företag i Sverige som drabbats ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga. Riksgälden ställer ut garantin till banker och kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan nu ansöka om lån inom garantiprogrammet fram till den 31 december 2020 genom att vända sig till sin långivare/bank. En lista på anslutna banker och kreditinstitut finns på Riksgäldens webbsida. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Fram till och med vecka 38 (18 september) hade 615 lån till ett värde av 2,2 miljarder kronor beviljats inom Företagsakuten. För mer information se Riksgälden

Saniona meddelar utfall i optionsinlösen23.9.2020 19:00:00 CESTPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 23 september 2020 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Sanionas företrädesemission och riktade emission under det första kvartalet 2020. Under perioden 7 – 21 september 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 1 329 141 teckningsoptioner av serie TO 2, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 90 procent. Saniona tillförs därmed cirka 33,2 MSEK (3,6 MUSD) före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Antal aktier och aktiekapital Saniona tillförs cirka 33,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Saniona uppgå till 62 372 831 stycken och aktiekapitalet uppgå till 3 118 641,

De oberoende Morningstar-jämförelser placerar Aktias fonder i topp23.9.2020 05:00:00 CESTPressmeddelande

Aktias fonder får toppbetyg i Morningstars jämförelser och är i särklass jämfört med andra fondbolag i Finland. Genomsnittet för Aktias fonder var 4,20 stjärnor i augusti 2020 medan den näst bästa i jämförelsen hade i genomsnitt 3,77 stjärnor. I jämförelsen som baserar sig på Morningstars ratingar beaktas det fondandelsslag som fått flest stjärnor för varje fond. ”Vi är mycket glada över att vårt fruktbara och långsiktiga arbete syns så här tydligt. I Morningstars jämförelser kan man vara framgångsrik endast om man har haft mycket goda långsiktiga resultat”, säger portföljförvaltare Jetro Siekkinen, som ansvarar för Aktias placeringsverksamhet. ”Framgången är ett starkt bevis på en resultatrik aktiv portföljförvaltning, vilket syns framför allt i utvecklingen av våra kunders placeringar.” Morningstar är en oberoende aktör som analyserar och jämför placeringsmarknader och placeringsprodukter. Den kategoriserar fonderna i olika grupper enligt deras egentliga innehåll, till exempel enligt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum