Saniona publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2021

Dela

PRESSMEDDELANDE

26 augusti 2021

Q2 2021 (Q2 2020)
Intäkter uppgick till 1,9 MSEK (2,0 M)
Rörelseresultat uppgick till -103,6 MSEK (-26,0 M)
Periodens resultat uppgick till -103,9 MSEK (-23,9 M)
Resultat per aktie uppgick till -1,67 SEK (-0,81)
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,67 SEK (-0,81)

H1 2021 (H1 2020)
Intäkter uppgick till 5,3 MSEK (4,4 M)
Rörelseresultat uppgick till -197,7 MSEK (-53,5 M)
Periodens resultat uppgick till -187,3 MSEK (-19,3 M)
Resultat per aktie uppgick till -3,00 SEK (0,65)
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -3,00 SEK (0,65)

Väsentligahändelser under Q2 2021

  • Saniona uppnådde en viktig milstolpe i och med starten av enkliniskFas 1-studie med SAN711, en jonkanalsmodulator som kan bli användbar för behandling av sällsynta neuropatiska sjukdomar. Det är den första helägda tillgången från vår proprietära plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler som tar steget in i en klinisk fas. Data från studien förväntas under första halvan av 2022.
  • Saniona presenterade ett antal framsteg mot attinledakliniskaprövningariFas 2 med Tesomet för hypotalamisk fetma (HO) och Prader-Willis syndrom (PWS). Ett partnerskap tillkännagavs med stiftelsen Foundation for Prader-Willi Research för att öka kännedomen om kliniska prövningar och ett besked avseende tillverkning mottogs från det amerikanska läkemedelsverket FDA med anledning av övergången från tablett till kapsel. Båda de kliniska prövningarna i Fas 2 förväntas starta under andra halvåret 2021. Topline-resultat förväntas bli tillgängliga under första halvåret 2023 för PWS-studien och andra halvåret 2023 för HO-studien.
  • Saniona presenteradeprekliniskaresultatfrånsittjonkanalsprogram SAN903 i en modell av idiopatisk lungfibros vid American Society of Pharmacology and Experimental Therapeutics årsmöte (ASPET). SAN903 väntas komma in i Fas 1 under andra halvåret 2022. Saniona presenterade även prekliniska data för SAN711 i en modell av neuropatisk ansiktssmärta vid en kongress för det välrenommerade European Academy of Neurology (EAN).
  • Saniona anordnade en forsknings- ochutvecklingsdag där bolagets plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler presenterades. Presentationerna lyfte bland annat fram IONBASE™-databasen, som nu omfattar över 20 000 proprietära molekyler inriktade mot olika jonkanaler.
  • Saniona gav en uppdateringfrån sin samarbetspartner Medix om att en mexikansk regulatorisk kommitté begärt in ytterligare uppgifter, vilket innebär att det emotsedda slutgiltiga beslutet från Mexiko om tesofensin för behandling av fetma kan bli försenat till 2022.
  • Saniona lyckades framgångsriktavyttrasittinnehav i Scandion Oncology, som knoppades av från bolaget 2017, genom att sälja återstående aktier i ordinarie börshandel.
  • Saniona erhöllenmindreägarandeliCephagenix i enlighet med villkoren i det tidigare meddelade samarbetsavtalet från februari 2020. Genom detta avtal bildades Cephagenix för att undersöka möjligheterna att behandla migrän med jonkanalsmodulatorer.

Händelserefterrapportperiodensutgång

  • Saniona erhöll särläkemedelsklassning från FDA för Tesomet som behandling av HO. Tesomet är det första och enda prövningsläkemedlet för HO som erhållit särläkemedelsklassning.
  • Saniona tecknade ett icke-utspädandetidsbestämtlån om 87 miljoner SEK (10 miljoner USD) med Formue Nord Fokus A/S för att finansiera nya aktiviteter som ska påskynda genomförandet av de kliniska utvecklingsprogrammen.

Kommentarfrån VD
”Under första halvåret 2021 och därefter har Saniona gjort avgörande framsteg i både kliniskt och regulatoriskt avseende, i och med att Tesomet fått FDA:s särläkemedelsklassning inom såväl hypotalamisk fetma som Prader-Willis syndrom. Klassningarna ger oss en stark position när vi nu förbereder starten av Fas 2b-studier med Tesomet inom både HO och PWS innan årets slut”, säger Rami Levin, Sanionas VD och koncernchef. ”Under andra kvartalet har vi dessutom inlett en Fas 1-studie med SAN711 som är den andra helägda och proprietära tillgången i vår pipeline som tar steget in i klinisk fas. SAN711 är vår lead-molekyl från plattformen för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, en molekyl som redan har genererat ett antal ytterligare tillgångar i upptäcktsfas och preklinisk fas som kommer att hålla vår pipeline igång långt in i framtiden.”

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad pdf nedan.

Förytterligare information, vänligenkontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Informationenärsådansom Saniona AB (publ) ärskyldigtattoffentliggöraienlighet med EU:sförordning om marknadsmissbrukochlagen om värdepappersmarknaden.Informationenlämnades, genomovanståendekontaktpersonsförsorg, föroffentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 08.00 CEST.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk utvecklingsfas som fokuserar på att upptäcka, utveckla och kommersialisera innovativa behandlingar för patienter som lider av sällsynta sjukdomar, för vilka det saknas behandlingsalternativ. Bolagets huvudkandidat, Tesomet, undergår just nu kliniska studier i mellanfas på hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång, störningar i metabolisk funktion och okontrollerbar hunger. Saniona har utvecklat en motor för jonkanalläkemedel som är förankrad i IONBASE, Sanionas databas med mer än 130 000 jonkanalmodulatorer, varav mer än 20 000 proprietära jonkanalsmodulatorer. Genom sin jonkanalsexpertis utvecklar Saniona två helägda jonkanalmodulatorer, SAN711 och SAN903. Läkemedelskandidaten SAN711 genomgår klinisk prövning i Fas 1, med möjliga tillämpningar inom behandlingen av sällsynta neuropatiska sjukdomar. SAN 903, mot sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar, avanceras i preklinisk utveckling. Under ledning av ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad forskningsorganisation i Köpenhamn och huvudkontor nära Boston, Massachusetts, USA. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden17.9.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden Riksgälden föreslår inga väsentliga ändringar i riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden.Förslaget till riktlinjer för 2022lämnas till Finansdepartementet i dag. Riksgälden ser inte behov av några större ändringar i riktlinjerna efter att de justeringar som gjorts de senaste åren har lett till en mer övergripande styrning av skuldförvaltningen. Därmed har Riksgälden god flexibilitet att hantera stora variationer i statens lånebehov inom de ramar som riktlinjerna ger. Regeringen beslutar om riktlinjerna varje år senast den 15 november. Beslutet fattas efter att Riksgälden har lämnat sitt förslag och Riksbanken har yttrat sig över förslaget. I riktlinjerna fastställs bland annat hur statsskulden ska vara sammansatt och vilken löptid den ska ha. Riktvärden för sammansättning och löptid ligger fast Sammansättning Real kronskuld – andelen ska långsiktigt vara 20 procent av statsskulden.Skuld i utländsk valuta – expone

Saniona utser Robert Hoffman till ny styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet16.9.2021 17:50:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 16 september 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag att styrelsen kompletteras med Robert E. Hoffman enligt beslut av den extra bolagsstämma som avhölls den 16 september 2021. Hoffman är en erfaren finansdirektör och styrelseledamot, med nära 30 års erfarenhet inom redovisning, ekonomiförvaltning, kapitalanskaffning, strategisk planering, företagsledning, investerarrelationer och ledarskap. ”Roberts gedigna erfarenhet av att leda och agera rådgivare till amerikanska börsnoterade bolag i företagsfinansiella frågor, investerarrelationer och andra relaterade verksamheter kommer att vara värdefull för vår fortsatta utveckling av styrelsen och utvärderingen av en framtida notering i USA”, säger J. Donald deBethizy, styrelseordförande i Saniona. ”Jag ser Saniona som ett bolag med en avsevärd outnyttjad potential. Det finns en enorm kapacitet i pipelinen och kompetensen och jag ser fra

Kommuniké från extra bolagsstämma den 16 september 2021 i Saniona AB16.9.2021 17:45:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 16 september 2021 Idag, den 16 september 2021, hölls extra bolagsstämma i Saniona AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Val och arvodering av ny styrelseledamot Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Robert E. Hoffman som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 26 maj 2021. Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor till Robert E. Hoffman för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvararande ett årligt arvode om 390 000 kronor, varav 140 000 kronor avser det ytterligare a

Kinnevik investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa16.9.2021 15:08:57 CEST | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa. Spring Health hjälper arbetsgivare att modernisera sina erbjudanden inom beteendemässig hälsa med den mest omfattande lösningen för medarbetares välbefinnande. Bolaget grundandes av April Koh och Dr Adam Chekroud i New York med visionen om att bygga en värld där gissningar inte är en del av psykologisk vård. Alltför ofta måste patienter testa sig fram till effektiva lösningar för psykisk hälsa. Spring Health bygger en datainfrastruktur för att ta mer precisa beslut när det kommer till matchning av utförare och personanpassade behandlingsplaner. Data visar att metoden uppnår ledande resultat på halva tiden jämfört andra i branschen. Spring Health erbjuder en samlad punkt för alla sorters stöd – från digitala övningar för personalen, till coachning, terapi eller medicinering – vilket leder till snabbare resultat, högre engagemang samt hälsosammare,

Saniona utser Wendy Dwyer till Chief Business Officer15.9.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 15 september 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag rekryteringen av Wendy Dwyer till rollen som Chief Business Officer. Dwyer har över 20 års erfarenhet av affärsutveckling, licensiering och företagstransaktioner. Hon kommer närmast från rollen som Chief Business Officer på Surface Oncology Inc., där hon hade en avgörande roll i en affär värd 815 miljoner USD med en upfront-betalning om 85 miljoner USD för en preklinisk immunoonkologisk tillgång. Rami Levin, koncernchef och VD på Saniona, kommenterar: ”Sanionas strategi är att självständigt utveckla och kommersialisera våra proprietära molekyler för sällsynta sjukdomar. Detta eftersom vi är övertygade om att det är så vi bäst maximerar värdet på lång sikt. Samtidigt utvärderar vi aktivt olika möjligheter till affärsutveckling som en viktig källa till icke utspädande kapital som kan bidra till att finansiera vår verksamhet. Wend

Acarix inleder USA expansion och utser USA-chef14.9.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande Malmö, 14 september 2021 Acarix inleder USA expansion och utser USA-chef Acarix meddelar idag att företaget har rekryterat Helen Ljungdahl Round som chef för bolagets ny etablerade amerikanska dotterbolag Acarix Inc. Helen tillträder sin tjänst under september 2021 för att utveckla USA organisationen. Hon kommer att ingå i Acarix AB:s ledningsgrupp. Helen Ljungdahl Round har mer än tjugofem års erfarenhet av ledande och globala befattningar inom bland annat läkemedelskoncernen Merck & Co, Inc (MSD) och som Senior Vice President Global Marketing & Business Development for GN Hearing. Helen var senast VD för Amnicell, ett biotech start-up bolag baserat i New York City. Hon är bosatt med familj i Pennsylvania, USA och har tillbringat största delen av sitt professionella liv i USA och inom amerikanska företag, inklusive styrelse uppdrag och rådgivande verksamhet. Per Persson, VD för Acarix, kommenterar: "Vi är oerhört glada att ha rekryterat Helen för att leda vår nya ameri

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S AKTIEÄGARE OM KAPITALÅTERBÄRING14.9.2021 11:51:23 CEST | Pressmeddelande

Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt den 14 september 2021 att göra en kapitalåterbetalning bestående av alla Solidium Oy:s aktier i SSAB AB till ett värde på cirka 271 miljoner euro. Som en följd av kapitalåterbetalningen sjunker Solidiums ägoandel i SSAB från 6,3 procent till 0,0 procent och röster från 8,0 procent till 0,0 procent. Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn +358 (0)50 561 1501 Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolagets uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och på lång sikt öka innehavens ekonomiska värde. Solidium är minoritetsägare i elva börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Outotec Abp, Nokia Abp, Nokian Renkaat Abp, Outokumpu Oyj, Sampo Abp, Stora Enso Abp, TietoEVRY Abp och Valmet Abp). Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 9,7 miljarder euro. Tilläggsinformation:www.solidium.fi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum