Saniona publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2020

Dela

PRESSMEDDELANDE

30 november 2020

Finansiella nyckeltal

Jan - sep 2020 (jan - sep 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,6 MSEK (2,7)
 • EBIT uppgick till -97,0 MSEK (-75,8)
 • Periodens resultat uppgick till -117,3 MSEK (-72,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -3,47 SEK (-2,89)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -3,47 SEK (-2,89)

Q3 2020 (Q3 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,2 MSEK (0,3)
 • EBIT uppgick till -40,9 MSEK (-26,0)
 • Periodens resultat uppgick till -52,7 MSEK (-27,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,24 SEK (-1,00)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,24 SEK (-1,00)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • Den 10 augusti 2020 meddelade Saniona att bolaget tillförts 65 miljoner USD (cirka 567 MSEK) genom en riktad nyemission till ett syndikat av amerikanska och internationella institutionella investerare och sektor-specialister. RA Capital Management agerade ankarinvesterare i den riktade emissionen som även tecknades av bland annat Pontifax Venture Capital och New Leaf Venture Partners tillsammans med andra amerikanska och internationella investerare, däribland Andra AP-fonden (AP2), Tredje AP-fonden (AP3) och Fjärde AP-fonden (AP4).
 • Den 26 augusti 2020 tillkännagav Saniona en förstärkning av ledningsgruppen genom rekrytering av Jason A. Amello som Chief Financial Officer, Trista Morrison som Chief Communications Officer och Linea Aspesi som Chief Human Resources Officer.
 • Den 23 september 2020 upphörde inlösenperioden för Sanionas teckningsoptioner av serie TO2, vilka utfärdades i samband med Sanionas föresträdesemission och riktade nyemission under första kvartalet 2020. Sammanlagt utnyttjades 1 329 141 teckningsoptioner av serie TO2, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 90 procent. Saniona tillförs därmed 33,2 MSEK (3,6 miljoner USD) före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK.      

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 9 oktober 2020 meddelade Saniona att bolaget mottagit ett skriftligt besked från det amerikanska läkemedelsverket FDA som svar på pre-IND-inlagor (Investigational New Drug) avseende Tesomet för Prader-Willis syndrom (PWS) respektive hypotalamisk fetma (HO). För båda indikationerna rekommenderade FDA att en stödjande Fas 2b-studie följd av en Fas 3-studie skulle inkluderas i det kliniska utvecklings­programmet. För PWS räknar Saniona med att inleda en Fas 2b-studie under första halvåret 2021. När det gäller HO håller Saniona på att sammanställa en plan att lägga fram för FDA för att säkerställa att Tesomet, efter marknadsgodkännande, endast ges till sådana patienter som det är lämpat för. När denna fråga behandlats räknar Saniona med att även Fas 2b-studien på HO ska kunna inledas under första halvåret 2021.
 • Den 9 november 2020 meddelade Saniona att man renodlat sin pipeline för att anpassa sin forskning i tidig fas till den strategiska inriktningen på sällsynta sjukdomar. Saniona återfick de exklusiva, globala rättigheterna till sitt program för negativa allosteriska GABAa5-modulatorer (”GABAa5-programmet”) från Boehringer Ingelheim, som avbröt detta samarbete av strategiska skäl. I och med att GABAa5-programmet avslutades erhöll Saniona rättigheterna till en portfölj omfattande mer än 800 molekyler. Det samarbete som Saniona och Boehringer Ingelheim inledde 2020 påverkas inte utan fortsätter enligt plan. Oberoende av detta valde Saniona och University of Pennsylvanias Treatment Research Center (TRC) att gemensamt avsluta sitt samarbete kring utvecklingen av NS2359 mot kokainberoende. Saniona kommer nu att undersöka i vilken mån tillgångarna från GABAa5-programmet och NS2359 är tillämpliga inom sällsynta sjukdomar.
 • Den 23 november 2020 rapporterade Saniona positiva topline-resultat från den öppna förlängningsstudien med Tesomet på patienter med hypotalamisk fetma (HO). För patienter som behandlades med Tesomet under nästan ett år (24 veckor dubbelblind del följt av 24 veckor öppen förlängning) påvisades statistiskt signifikanta och kliniskt meningsfulla minskningar av kroppsvikt och midjeomfång, liksom en förbättrad glykemisk kontroll. Tesomet tolererades väl och inga skillnader av klinisk betydelse kunde noteras avseende hjärtfrekvens eller blodtryck under studiens lopp.

”Under det tredje kvartalet fortsatte vi vår omvandling av Saniona till ett fullt integrerat läkemedelsbolag med förmåga att upptäcka, utveckla och slutligen kommersialisera våra egna innovativa behandlingar av sällsynta sjukdomar. Särskilt uppmuntrande var de positiva resultaten från den öppna förlängningsstudien med Tesomet mot HO, som vi avser att diskutera med FDA i samband med att vi tydliggör vägen framåt inom denna sällsynta indikation”, säger Rami Levin, VD för Saniona. ”En av våra viktigaste framgångar under kvartalet var kapitalanskaffningen om 65 miljoner USD, vilken tillsammans med vår befintliga kassa kommer att finansiera vår nuvarande verksamhetsplan in i andra halvåret 2022, i enlighet med den ursprungliga planen. Vi är övertygade om att tillgång till den amerikanska finansmarknaden, liksom amerikanska patienter och läkare, kommer att ha avgörande betydelse för Sanionas möjligheter att fullgöra sin potential på lång sikt. Vi fortsätter därför att stärka vårt team i USA och överväger möjligheten notera bolagets aktie på Nasdaq USA, utöver den redan befintliga noteringen på Nasdaq Stockholm.

En dubbel notering för med sig ett flertal möjliga fördelar, däribland en ökad synlighet och tillgång till ett större antal potentiella investerare, samt en potentiellt förbättrad likviditet (handelsvolym) från olika marknader med skilda makroekonomiska villkor som gör det möjligt för investerare att köpa och sälja aktier på endera börsen.

För mer information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer. Kontor: + 1 (781) 810-9227. e-post: trista.morrison@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl. 08:00 CET.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över. Bolagets huvudkandidat, Tesomet, befinner sig i klinisk fas avseende de sällsynta sjukdomarna Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Saniona har även en bred pipeline baserad på den egna plattformen för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, där huvudkandidaten SAN711 ska inleda Fas 1-studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar. Saniona avser att utveckla och kommersialisera sina produkter inom sällsynta sjukdomar internt. Andra program har utlicensierats, vilket kan tillföra ytterligare intäkter i framtiden. Saniona är baserat i Köpenhamn i Danmark och i Boston, Mass. i USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga


Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

ArcAroma AB: 210120 ArcAroma och OptiFreeze skapar tillsammans ett starkare bolag20.1.2021 16:00:00 CETPressmeddelande

Pressmeddelande 2021-01-20 ArcAroma och OptiFreeze skapar tillsammans ett starkare bolag Styrelserna i ArcAroma AB (publ) och OptiFreeze AB (publ) beslutade igår att föreslå ett samgående mellan bolagen genom fusion. Beslutet har tagits mot bakgrund av den marknadspotential och de synergieffekter som identifierats i samband med bolagens utökade samarbetsavtal, som tecknades i november 2020. ArcAroma och OptiFreeze har i olika omfattning samarbetat sedan grundandet av OptiFreeze 2011, där ArcAroma var en av grundarna till OptiFreeze. Sedan bolagens utökade samarbete inleddes i november 2020 har marknadsmöjligheter och synergier framstått som allt tydligare om bolagens resurser och tillväxtpotential kombineras. När fusionen är genomförd är målet att inleda processen för ett listbyte till Nasdaq Stockholm Small Cap. Storleken på det fusionerade bolaget skapar rätt förutsättningar för en kostnadseffektiv accelererad tillväxt som vilar på en unik teknologiplattform. Det nya bolagets kostnad

Kinneviks vice ordförande Henrik Poulsen ställer inte upp för omval20.1.2021 09:30:00 CETPressmeddelande

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att styrelsens vice ordförande Henrik Poulsen har meddelat valberedningen att han inte ställer upp för omval vid årsstämman 2021. Anders Oscarsson, ordförande i valberedningen, kommenterade: ”Å aktieägarnas vägnar vill jag framföra vårt tack till Henrik Poulsen för hans värdefulla arbete i Kinneviks styrelse. Valberedningen ser fram emot att presentera sitt fullständiga förslag till ny styrelse i god tid innan årsstämman.” För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta: Torun Litzén, Informations- och IR-chef Telefon +46 (0)70 762 00 50 Email press@kinnevik.com Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror v

Nexstim Abp meddelar om valberedningsbeslut20.1.2021 08:30:00 CETPressmeddelande

Företagsmeddelande, Helsingfors 20 januari 2021 kl. 9.30 (EET) Nexstim Abp meddelar om valberedningsbeslut Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar om valberedningens beslut. Rohan Hoare, som varit styrelseledamot i bolaget sedan 2016, och Tomas Holmberg, som varit styrelseledamot i bolaget sedan 2017, har meddelat att de inte står till förfogande för en fortsatt styrelsepost i bolaget 2021–2022. Valberedningen har på sitt sammanträde beslutat att för årsstämman föreslå Timo Hildén och Tero Weckroth som nya styrelseledamöter. Leena Niemistö, ordförande för Nexstims styrelse, lämnade följande kommentar: ”Det gläder mig verkligen att Timo Hildén och Tero Weckroth ställer upp för uppdrag i Nexstims styrelse. Bägge har gedigen och mångsidig erfarenhet inom medicintekniksektorn och läkemedelsindustrin. Timo Hildén har solid erfarenhet inom hälso- och medicintekniksektorn, såväl från den operativa verksamheten som i lednings- och styrelseuppdrag. Tero Weckroth

Aktia sänker sin primeränta till 0,40 % den 1 februari 202119.1.2021 12:00:00 CETPressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 19.1.2021 kl. 13.00 Aktia sänker sin primeränta till 0,40 % den 1 februari 2021 Aktia Bank sänker sin primeränta med 0,10 procentenheter från 0,50 % till 0,40 %. Räntesänkningen träder i kraft 1.2.2021. Förändringen beror på nedgången i marknadsräntorna. Aktia sänkte senast sin primeränta i september 2019. Mera information: Timo Ruotsalainen, Head of Treasury, tfn 010 247 7211 Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7–31.12.202019.1.2021 09:11:37 CETPressmeddelande

Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 13,5 procent under rapportperioden 1.7. – 31.12.2020 och 5,6 procent under kalenderåret 2020Solidiums substansvärde ökade med 0,7 miljarder euro under halvårsperioden och var 7,3 miljarder euro i slutet av översiktsperioden. Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar: ”Rapportperioden präglades av den kraftiga återhämtningen på marknaden efter vårens nedgång. Dessutom hände stora händelser för våra aktieinnehav under sexmånadersperioden. 1.7.2020 inledde Metso Outotec sin gemensamma färd och samtidigt sålde vi vår andel i Neles till Valmet. Dessutom meddelade Konecranes om en fusion med Cargotec, som vi stöder. Genom fusionen blir det sammanslagna bolaget världsledande i lyftutrustning för hamnar inklusive därtill förknippade tjänster samt i bolagens övriga verksamheter. Analysen av koldioxidutsläpp från våra aktieinnehav blev klar under halvårsperioden. Portföljföretagens koldioxidintensitet var i genomsnitt något bättre

Elon och Elon Ljud & Bild bäst i branschen på medkänsla18.1.2021 13:00:00 CETPressmeddelande

Elon och Elon Ljud & Bild bäst i branschen på medkänsla Elon får högsta resultat i kategorin hemelektronik i Empati Grand Prix 2021. På den digitala galan presenterades resultatet där över 3000 svenskar varit med och röstat fram handelns mest empatiska företag. 2019 inledde vitvarukedjan Elon och hemelektronikkedjan Elon Ljud & Bild ett samarbete för att tillsammans bli den ledande fackhandelskedjan inom både hemelektronik och vitvaror på marknaden. Nu visar årets undersökning att de båda kedjorna gemensamt har ett starkt varumärke och är bäst i klassen på att förstå och känna empati. - Det är oerhört glädjande att se resultaten i undersökningen. Våra handlare runt om i landet gör ett fantastiskt arbete där service prioriteras och kunden alltid står i centrum. Det är såklart med stolthet som man tar del av resultaten i Empati Grand Prix, säger Martin Torstensson, kedjechef för Elon Ljud & Bild. Priset Empati Grand Prix arrangeras av Index House tillsammans med kommunikationsbyrån Pool.

Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 12 månader 202018.1.2021 10:30:00 CETPressmeddelande

Produktion och gruvverksamheten vid Tardan Den totala guldproduktionen under 12 månader 2020 var 953 kg (30 629 oz), en ökning med 50% jämfört med 635 kg (20 407 oz) under 12 månader 2019. Pravoberezhniy-fyndigheten var Bolagets främsta källa för malm under 2020. Jordavrymningen uppgick totalt till 902 km3. Mängden bruten malm uppgick till 387 kt med en genomsnittlig guldhalt på 2,42 g/t (den totala mängden guld i malmen var 937 kg). Under 2021 fortsätter Bolaget gruvdriften vid Pravoberezhniy-fyndigheten. För att säkra tillgången på malm under åren 2022 0ch 2023 från malmzonerna #3 och #26 vid Tardan-fyndigheten kommer Bolaget också att utföra jordavrymningsarbeten på dessa malmzoner under 2021. Produktion vid Solcocon Under 2020 producerade Bolaget 12 kg (386 oz) alluvialt guld jämfört med 54 kg (1 730 oz) under det föregående perioden. Detta berodde på den sena starten av alluvial produktion (augusti 2020 mot maj 2019) på grund av utbrottet av covid-19-pandemin. Denna produktion är

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum