Saniona renodlar sin pipeline för att fokusera på sällsynta sjukdomar – programmet för negativa allosteriska modulatorer för GABAa5 återförs från Boehringer Ingelheim

Dela

PRESSMEDDELANDE

5 november 2020

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag attföretagets pipeline renodlas för att anpassa den forskning som befinner sig i tidig fas med den strategiska inriktningen på sällsynta sjukdomar. Saniona har återfått de exklusiva, globala rättigheterna till sitt program för negativa allosteriska GABAa5-modulatorer (”GABAa5-programmet”) från Boehringer Ingelheim, som har avbrutit detta samarbete av strategiska skäl. I och med att GABAa5-programmet avslutas erhåller Saniona rättigheterna till en portfölj omfattande mer än 800 molekyler. Företaget avser att utvärdera om de är tillämpbara på sällsynta sjukdomar. Ett andra samarbete, som Saniona och Boehringer Ingelheim inledde 2020, fortsätter enligt plan.

Oberoende av detta har Saniona och University of Pennsylvanias Treatment Research Center (TRC)  gemensamt avslutat sitt samarbete kring utvecklingen av NS2359 mot kokainberoende. Saniona kommer nu att utvärdera vad nästa steg blir för programmet, och kommer eventuellt att undersöka tillämpbarheten av NS2359 inom sällsynta sjukdomar.

Saniona fortsätter även att avancera de primära substanser som tagits fram med hjälp av företagets egenutvecklade jonkanalsplattform. För SAN711, som riktar sig mot GABAa3, förväntas kliniska fas I-studier avseende sällsynta neuropatiska sjukdomar inledas under första halvåret 2021. IK-kanalblockeraren SAN903 befinner sig i preklinisk utvecklingsfas och kliniska fas I-studier avseende sällsynta inflammatoriska sjukdomar förväntas inledas under första halvåret 2022. Saniona utvärderar också åtskilliga andra substanser i upptäcktsfas ur företagets proprietära bibliotek – ett bibliotek som omfattar mer än 20 000 molekyler med jonkanaler som mål.

”Sanionas affärsmodell är under utveckling. Historiskt sett har vi utlicensierat rättigheterna för många av våra nya molekyler till andra företag. Nu utvecklar vi Saniona till att bli ett helt integrerat läkemedelsföretag, med förmåga att såväl upptäcka som utveckla och kommersialisera egna innovativa behandlingar mot sällsynta sjukdomar. Vi är övertygade om att det är den affärsmodell som har störst potential att skapa värde för såväl patienter som aktieägare”, förklarar Rami Levin, Sanionas koncernchef och VD. ”Vi flyttar därmed fokus från externa samarbeten till att utveckla våra egna proprietära substanser.”

”Även om vi är besvikna över att Boehringer Ingelheim har valt att avbryta GABAa5-programmet så är vi glada att återfå rättigheterna till dessa mycket potenta och selektiva substanser, som vi tror kan användas inom behandling av ett flertal sällsynta sjukdomar”, säger Jørgen Drejer, Sanionas grundare och Chief Scientific Officer. ”Vi ser fram emot att utforska deras potential parallellt med de andra produktkandidaterna inom vårt omfattande bibliotek med över 20 000 jonkanalmodulatorer.”

Saniona har tidigare ingått två samarbeten med Boehringer Ingelheim avseende upptäckt och utveckling av nya läkemedel. Båda har fokuserat på forskning kring småmolekylära behandlingar av schizofreni. Det första samarbetet, som inleddes 2016, fokuserade på negativa allosteriska modulatorer för GABAa5 och omfattade omkring 800 molekyler. Saniona återfår nu de fullständiga rättigheterna till dessa. Inom ramarna för samarbetet från 2016 genererades ytterligare molekyler. Saniona äger rätten att använda även dessa ytterligare substanser på området negativa allosteriska modulatorer för GABAa5, medan Boehringer Ingelheim behåller rättigheterna till dem utanför detta område. För den mest avancerade substansen inom GABAa5-programmet har en preklinisk utveckling inför kliniska studier inletts. Saniona har tidigare erhållit finansiering om 9 MEUR från detta samarbete och förutom rättigheterna till biblioteket av negativa allosteriska modulatorsubstanser för GABAa5 behålls även denna ersättning. Det andra samarbetet mellan Saniona och Boehringer Ingelheim, som inleddes 2020, fokuserar på ett nytt, ej offentliggjort CNS-jonkanalmål. Samarbetet fortsätter enligt plan och Saniona kan komma att erhålla både milstolpsbetalningar om upp till 76,5 MEUR och royalty för den globala försäljningen av produkter som ett resultat av samarbetet.

Därutöver gav Saniona under 2015 University of Pennsylvanias Treatment Research Center (TRC) rätt att genomföra en prövarsponsrad studie (ISS) med den trefaldiga monoaminåterupptagshämmaren NS2359 mot kokainberoende. Studien finansierades genom bidrag från stiftelserna Dana Foundation och Groff Foundation. I januari 2019 meddelade TRC att man ämnade fortsätta kokainberoendestudien med NS2359 vid en högre dosnivå, baserat på en interimsanalys av de fortfarande blindade resultaten för de första 50 patienterna som rekryterats. TRC beslutade till sist att avbryta studien och parterna kom därför överens om att avbryta samarbetet. Saniona behåller samtliga rättigheter till NS2359 och kommer att ta ställning till vad nästa steg blir för programmet och i vilken mån NS2359 är tillämpbar inom sällsynta sjukdomar.

För mer information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer. Kontor +1 781-810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18:00 CET den 5 november 2020. 

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona avser att på egen hand utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer som Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Forskningen fokuseras på jonkanaler och företaget har en bred portfölj av forskningsprogram. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och i Boston, USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Klövern offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission4.12.2020 16:00:00 CETPressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Teckningsperioden i Klövern AB:s (publ) (”Klövern” eller ”Bolaget”) företrädesemission avslutades den 3 december 2020. Det preliminära utfallet visar att företrädesemissionen är övertecknad. Genom företrädesemissionen kommer Klövern att tillföras cirka 2 miljarder kronor före emissionskostnader. Det preliminära utfallet visar att 17 103 861 stamaktier av serie A och 186 435 270 stamaktier av serie B tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 98,6 procent av antalet erbjudna stamaktier av serie A respektive 98,7 procent av antalet erbjudna stamaktier av serie B. Därtill har tecknings

Bergman & Beving AB: Bergman & Beving förvärvar patentportfölj4.12.2020 13:00:00 CETPressmeddelande

Pressmeddelande Bergman & Beving förvärvar patentportfölj Bergman & Bevings dotterbolag ESSVE Produkter AB har idag förvärvat samtliga aktier i Atricon AB som har en intressant patentportfölj inom lättväggsmontage. Omsättningen, i huvudsak bestående av licensintäkter, uppgår till cirka 2 MSEK på årsbasis. De patenterade produkterna ger bland annat möjligheten att spika de flesta sorters gipsskivor, vilket ger stora tidsvinster och bättre ergonomi. Produkterna ger även betydande miljövinster. "Med dessa produkter stärker vi vår position på infästningsmarknaden och breddar vårt erbjudande inom lättväggsmontage. Produkterna kompletterar även väl våra ambitioner att växa internationellt”, säger Morten Bredesen, chef för ESSVE. Tillträde sker omgående och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Stockholm den 4 december 2020 Bergman & Beving AB (publ) För ytterligare information kontakta: Pontus Boman, VD & Ko

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB (PUBL)4.12.2020 08:50:00 CETPressmeddelande

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743, med säte i Uppsala län, (”Corline”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 december 2020. För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Corline välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid extra stämman fattade besluten offentliggörs den 30 december så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare ti

Corline har beslutat om en fullt ut garanterad företrädesemission om 15 MSEK4.12.2020 08:30:00 CETPressmeddelande

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I CORLINE BIOMEDICAL AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN. Pressmeddelande Corline Biomedical AB 556417-0743 2020-12-04 Styrelsen i Corline Biomedical AB (publ) ("Corline" eller "Bolaget") har beslutat om nyemission av aktier om 15 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma den 30 december 2020. Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom vederlagsfria garantiåtaganden från några av bolagets största ägare. Kapitalanskaffningen i korthet: Syftet med Företrädesemissionen är att ge Bolaget förutsättningar att utvärdera

Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 10 december3.12.2020 10:00:00 CETPressmeddelande

Pressmeddelande 3 december 2020 Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q2 för räkenskapsåret 2020/21 kommer att offentliggöras kl. 08:00 CET den 10 december 2020. En telefonkonferens arrangeras kl. 09:00 CET den 10 december 2020. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO. För att delta i telefonkonferensen: Ring 0200-883 685 alt. internationellt +46 8 566 426 51 och uppge kod 44319245# minuter före start. Presentationen publiceras på group.systemair.com För ytterligare information kontakta: Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13 Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009 Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com Systemair i korthet Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2019/20 och har cirka 6 200 anställda. Sedan grundandet av Syst

Aktias chefsekonom: Utvecklingen av hyresmarknaden för enrummare i de finska landskapen är ohållbar3.12.2020 08:00:00 CETPressmeddelande

Aktias chefsekonom: Utvecklingen av hyresmarknaden för enrummare i de finska landskapen är ohållbar De restriktioner som följde coronaviruset och den allmänna ekonomiska osäkerheten har haft en stark inverkan på ekonomin 2020. Den tillfälliga svackan på bostadsmarknaden har dock återhämtat sig snabbt under sommaren och hösten. På hyresmarknaden har den starka utvecklingen pågått redan under en längre tid. Chefsekonom Lasse Corin säger i Aktias nyss publicerade rapport, att utvecklingen av hyresmarknaden för enrummare i finska landskap är ohållbar och att den inte följer befolkningstillväxten i landskapen. Demografisk utveckling är ett mått på livskraften i ett område och man kunde tänka sig att den återspeglas i både bostadsvärdet och hyresnivån i området. Det här verkar stämma i fråga om priserna för bostäder, men Corin ägnar särskild uppmärksamhet i sin rapport på hyrorna för enrummare i kommuner där befolkningen krymper. ”En intressant iakttagelse är att trots att priserna på enrumm

Aktias fonder blir tillgängliga för privatplacerare via Nordnet2.12.2020 08:50:00 CETPressmeddelande

Pressmeddelande 2.12.2020 Nordnet Finlands fondurval som består över 60 fondbolag utvidgas när Aktias, Nordens bästa kapitalförvaltare, fonder blir tillgängliga för Nordnets över 350 000 finländska kunder. Samtidigt får Nordnets kunder i Sverige möjlighet att placera i Aktias fonder. Aktia har ingått ett distributionsavtal gällande fonder med Nordnet. I fortsättningen kan Nordnets kunder placera i tio Aktiafonder. I fonderna ingår bland annat småbolagsfonderna Aktia Nordic Micro Cap, Aktia Nordic Small Cap och Aktia Europe Small Cap. Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. År efter år har kapitalförvaltningen i Aktia samlat priser både i internationella och inhemska jämförelser. − Vi är glada över att Aktia valde Nordnet som partner. Aktia erbjuder enligt undersökningar Nordens bästa kapitalförvaltning som är särskilt känd för den framgångsrika räntefondförvaltningen. Aktias

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum