GlobeNewswire

Saniona tillkännager strategisk programprioritering och omstrukturering för att minska rörelsekostnader

Dela

PRESSMEDDELANDE

29 mars 2022

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag en strategisk omprioritering bland programmen och omstrukturering. Syftet är att med omedelbar verkan avsevärt minska rörelsekostnaderna och maximera utnyttjandet av den befintliga och framtida kassan. Styrelsen har beslutat att vidta ett flertal åtgärder, däribland att frivilligt pausa de kliniska studierna i Fas 2b med Tesomet™ för hypotalamisk fetma (HO) och Prader-Willis syndrom (PWS) samt en personalnedskärning om cirka 30 procent. Beslutet att på eget initiativ tillfälligt avbryta Fas 2-studierna med Tesomet har inget samband med Tesomets säkerhet eller effekt, utan beror helt och hållet på finansiella begränsningar.

Kommentar från Rami Levin, Sanionas koncernchef och VD:
”Vi är oerhört besvikna att tvingas genomföra så drastiska åtgärder för att hushålla med resurserna – i synnerhet då vi vet att patienter med HO och PWS och deras anhöriga är i desperat behov av behandling, men också eftersom våra medarbetare har gjort så omfattande framsteg under 2021. Under det gångna året har vi intensifierat våra ansträngningar att stödja verksamheten och ett flertal strategiska alternativ för finansiering och affärsutveckling har utvärderats. Under den här perioden, särskilt på senare tid, har dock finansieringsklimatet förändrats avsevärt på grund av det marknadsläge som råder i den globala makroekonomin och inom biotekniksektorn. Vi fortsätter att arbeta intensivt med att stärka bolagets kassa, men bedömer att det ligger i bolagets och våra aktieägares intresse att omedelbart minska rörelsekostnaderna och därmed öka nyttan av eventuell framtida finansiering bolaget kan erhålla.

”Jag vill uttrycka mitt uppriktiga tack till de medarbetare som påverkas av det här beslutet. Det är deras hårda arbete som gjort det möjligt för oss att uppnå ett flertal betydande milstolpar under 2021, däribland erhållandet av FDA:s särläkemedelsklassning, starten för Fas 2b-studierna inom HO och PWS och avancemanget av vår jonkanalspipeline. Vi är i högsta grad medvetna om hur akut det icke tillgodosedda behovet är inom de här sjukdomarna och om alla de motgångar som HO- och PWS-patientgrupperna varit med om. Vi tackar dem för deras tålamod när vi nu tillfälligt sätter studierna på paus. Jag vill även vända mig till alla aktieägare i Saniona med en försäkran om att såväl styrelse som ledning är djupt engagerade och fast beslutna om att leda bolaget genom denna svåra tid.”

Beslutet att på eget initiativ tillfälligt avbryta Fas 2-studierna med Tesomet för HO och PWS har inget samband med Tesomets säkerhet eller effekt, utan beror helt och hållet på finansiella begränsningar. Tesometprogrammen har sedan tidigare uppvisat mycket lovande resultat i inledande Fas 2-studier och de internationella Fas 2b-studierna har varit bolagets i särklass största utgiftspost. Saniona fortsätter den pågående kliniska studien i Fas 1 med SAN711, där resultaten förväntas kunna presenteras under slutet av första halvåret 2022. Bolaget fortsätter också att investera i sin plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, däribland SAN903 som beräknas inleda Fas 1-studier under andra halvåret 2022 samt upptäcktsforskningen som under 2022 förväntas avancera en ny jonkanalsmodulator till preklinisk pipeline. Saniona kommer också att fortsätta arbetet för att finna strategiska finansieringsalternativ, och affärsutvecklingsverksamheten utökas till att omfatta möjligheter som kan innebära att Tesomet kan fortsätta avanceras.

Saniona redovisade likvida medel om cirka 357 MSEK (37,8 MUSD) per den 31 december 2021. De totala rörelsekostnaderna under 2021 uppgick till cirka 422 MSEK (46,6 MUSD). Nedskärningen om cirka 30 procent kommer att omfatta anställda och leverantörer och kommer att påverka de flesta delar av Sanionas organisation, inklusive ledningsgruppsnivå. Utöver det planerar bolaget att skära ner på andra rörelsekostnader och även kontorsanläggningar. Bolagets befintliga likvida medel förväntas kunna finansiera den nuvarande planen ännu längre in i andra halvåret 2022. Dessa omstruktureringsåtgärder, som kommer ta ett tag att realisera, förväntas minska Sanionas framtida genomsnittliga rörelsekostnader per kvartal med cirka 50 procent. Det bör understrykas att minskningen av rörelsekostnaderna kommer att öka nyttan av eventuella framtida kassainflöden som bolaget erhåller.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 mars 2022 kl. 16.00 CEST.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som fokuserar på att upptäcka, utveckla och kommersialisera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar där tillgängliga behandlingsalternativ saknas. Bolagets huvudkandidat, Tesomet™, har avancerats till kliniska studier i mellanfas på hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång, störd ämnesomsättning och okontrollerbar hunger. Dessa kliniska studier sätts på tillfällig paus av finansiella skäl på bolagets eget initiativ. Saniona har utvecklat en proprietär plattform för läkemedelsupptäckt som är förankrad i IONBASE™, en databas som omfattar över 130 000 föreningar varav över 20 000 är Sanionas proprietära jonkanalsmodulatorer. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona två helägda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 med möjliga tillämpningar inom behandlingen av sällsynta neuropatiska sjukdomar genomgår klinisk prövning i Fas 1, och SAN 903 avanceras i preklinisk utveckling för sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar. Under ledning av ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad forskningsorganisation i Köpenhamnsområdet i Danmark. Bolaget har även närvaro i Bostonområdet i Massachusetts, USA. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Kommuniké från Stockwiks årsstämma 202220.5.2022 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Solna den 20 maj 2022 PRESSMEDDELANDE Stockwik Förvaltning AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen och beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörÅrsstämman beslutade att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning ska skeÅrsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Rune Rinnan, Oskar Lindström och Olof Nordberg. Årsstämman beslutade vidare nyval av Ewa Linsäter och Ulrika Malmberg Livijn. Vidare beslutades om omval av Rune Rinnan till styrelseordförandeÅrsstämman beslutade att fastställa arvoden åt styrelsen i enlighet med valberedningens förslagÅrsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har låtit meddela att Tobias Stråhle fortsatt ska vara huvudansvarig

Saniona uppdaterar om pågående granskning av tesofensin i Mexiko20.5.2022 09:45:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 20 maj 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar,meddelar idag att denmexikanska tillsynsmyndigheten Comisión Federal para la ProteccióncontraRiesgosSanitarios (COFEPRIS) på sitt Twitter-konto har publicerat att den tekniskakommittén för nya molekyler (El Comité de MoléculasNuevas) inte har kunnat lämna ett positivt yttrande avseende tesofensin, detta efter ett möte som hölls den 18 maj 2022. Uttalandet på Twitter innehåller inga detaljer och ingen förklaring till ställningstagandet. Ansökan för tesofensin har, som en del av den pågående granskningsprocessen, den 18 maj 2022 granskats av en teknisk kommitté för nya molekyler hos COFEPRIS. Sanionas samarbetspartner Productos Medix, S.A de S.V, (Medix) har ännu inte mottagit något officiellt utlåtande från COFEPRIS. Medix har därför inte möjlighet att kommentera uttalandet och vilka eventuella följder det kan ha för ansökningsprocessen rörande tesofens

Hoylu AB: Publicerar årsredovisning för 202120.5.2022 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Hoylu AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). För mer information kontakta: Truls Baklid, CEO, +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO, +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum. För mer information: www.hoylu.com Testa Hoylu gratis: https://www.hoylu.com/signup/ Kortnamn: Hoylu Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se Publicering Informationen lämnades, genom ovanstående kon

Årsstämma i Active Biotech AB19.5.2022 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets ansamlade förlust skulle balanseras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Michael Shalmi, Uli Hacksell, Peter Thelin, Axel Glasmacher, Aleksandar Danilovski och Elaine Sullivan. Michael Shalmi omvaldes som styrelseordförande och KPMG AB omvaldes som revisor. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå oförändrat med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Årsstämman beslutade vidare att en styrelseledamot därutöver får erhålla marknad

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition ansöker om start av klinisk fas 2-studie med golexanolon19.5.2022 08:01:00 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 19 maj 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Umecrine Cognition har lämnat in en ansökan (CTA) till den ungerska läkemedelsmyndigheten om godkännande att starta en klinisk fas 2-studie med läkemedelskandidaten golexanolon i patienter som drabbats av primär biliär kolangit. Studien planeras att genomföras vid ett flertal europeiska kliniska prövningscentra. Umecrine Cognitions läkemedelskandidat golexanolon tillhör en ny klass av läkemedel som modulerar aktiviteten i GABAA-receptorn i syfte att motverka kognitiva störningar som uppstår i samband med leversjukdom och associerad inflammation i hjärnan. Golexanolon utvecklas inom indikationerna primär biliär kolangit (PBC), som leder till inflammation och nedbrytning av gallgångarna, och hepatisk encefalopati (HE; leverkoma). Den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska fas 2-studien kommer att jämföra golexanolon mot placebo i upp till 150 patienter

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum