Sinch AB (publ): Sinch förvärvar SAP Digital Interconnect och stärker sitt erbjudande inom molnbaserade kommunikationstjänster

Dela

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har ingått ett bindande avtal att förvärva SAP Digital Interconnect (”SDI”), en enhet inom SAP SE, för en total kontant köpeskilling på 225 miljoner EUR.

SDI erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster och har över 1 500 företagskunder i hela världen. Bland bolagets kunder finns flera av världens högst värderade företag, bland annat ledande teknikföretag, banker, betaltjänstbolag, retailbolag och mobiloperatörer.

”Sinch och SAP ser båda hur molntjänster skapar effektivare affärsprocesser och en mycket bättre kundupplevelse. När SDI nu blir en del av Sinch får vi ytterligare resurser att verkligen förändra hur företag kommunicerar med sina kunder, i hela världen”, säger Oscar Werner, vd Sinch. 

Sinch strategi är att växa både organiskt och genom förvärv. Ett långsiktigt fokus på lönsamhet och kassaflöde skapar förutsättningar att realisera denna strategi även i tider då de övergripande makroekonomiska utsikterna är ofördelaktiga.

”SAP Digital Interconnect är ledande inom sitt område med lönsam tillväxt och en förmåga att nå 99 procent av världens mobilabonnenter. Sinch är perfekt positionerat för att ta till vara på den tillväxtpotential vi ser i verksamheten. Med sin innovationsförmåga och investeringar inom molnbaserade kommunikationstjänster är Sinch mycket väl lämpade som nya ägare till SDI”, säger Thomas Saueressig, ansvarig för produktutveckling i SAP SE:s ledningsgrupp.  

SDI består av tre segment. Programmable Communications riktar sig mot företagskunder och omfattar SDI:s API-baserade erbjudanden för kunderinteraktion genom SMS, pushnotiser, epost, WhatsApp, WeChat och Viber. Under 2019 hanterade SDI 18 miljarder företagsmeddelanden, vilket innebar en ökning på 17 procent jämfört med 2018. Carrier Messaging omfattar en rad affärskritiska tjänster för mobiloperatörer, bland annat produkter för att hantera meddelanden som skickas mellan individer (person-to-person messaging, P2P). Under 2019 hanterade SDI mer än 292 miljarder P2P-meddelanden åt sina operatörskunder. Enterprise Solutions innehåller produkter för kundtjänst, inklusive molnbaserade contact center-lösningar, samt tjänster för att hantera informationsgivning i krissituationer.

Resultat och synergier

Under den 12-månadersperiod som slutade den 31 mars 2020 hade SDI en försäljning på 340 miljoner EUR, bruttoresultat på 94 miljoner EUR, och justerad EBITDA på 15,4 miljoner EUR. Verksamheten har ca. 330 anställda i 20 länder med huvudkontor i San Ramon, Kalifornien.

I den 12-månadersperiod som slutade den 31 mars 2020 bidrog Programmable Communications med 67 procent av SDI:s omsättning. Carrier Messaging stod för 28 procent och Enterprise Solutions för 5 procent.  Omsättningstillväxten under de senaste två åren har varit ca. 10 procent per år.

Sammanslagningen av Sinch och SDI beräknas preliminärt att ge upphov till kostnadssynergier på 11 miljoner EUR. Denna årstakt väntas uppnås under kalenderåret 2022. Engångskostnader för carve-out och integration vänta uppgå till 6-8 miljoner EUR under samma period.   

Värdering

Transaktionen värderar den förvärvade verksamheten till en EV/EBITDA-multipel på 14,6x, eller 8,5x inklusive förväntade synergieffekter i full årstakt.

Finansiering

Förvärvet finansieras med Sinch befintliga kassa och tillgängliga lånefaciliteter.

Sinch har ett finansiellt mål att hålla nettoskuld/justerad EBITDA under 2,5x över tid. Mätt på rullande tolv månaders basis var nettoskuld/justerad EBITDA -1,0x i Q1 2020. På proforma basis, där man tillgodoräknar sig förvärvade verksamheters justerade EBITDA under de senaste 12 månaderna, var Sinch nettoskuld/justerad EBITDA -0,9x. Förvärvet av Chatlayer, vilket slutfördes den 1 april, ökar denna kvot med 0,1x vilket innebär att pro forma nettoskuld/justerad EBITDA är omkring -0,8x.

Om förvärvet av SDI redan hade slutförts skulle pro forma nettoskuld/justerad EBITDA uppgå till 2,2x. Sinch annonserade dessutom nyligen att man ämnar förvärva Wavy, en transaktion som kräver godkännande från konkurrensmyndigheter och väntas slutföras under andra halvåret 2020. Om även förvärvet av Wavy redan hade slutförts skulle pro forma nettoskuld/justerad EBITDA uppgå till 2,7x.

Konkurrensprövning

Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor och godkännande från konkurrensmyndigheter i flera länder.

Tidsuppskattning och villkor

Transaktionen förväntas att slutföras under andra halvåret 2020. I det fall transaktionen inte slutförs, och givet att vissa kriterier uppfylls, så kommer Sinch att betala SAP en termineringsavgift på 11 miljoner EUR.

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och K&L Gates LLP är legal rådgivare till Sinch i denna transaktion.

Telefonkonferens och webbcast

Ett konferenssamtal för analytiker och investerare kommer att äga rum idag, tisdag 5 maj, kl 09.00 CET. Väntetiden för att kopplas in kan vara ovanligt lång och vi rekommenderar därför att man ringer in 10 minuter före samtalet börjar.

Sverige:                      +46 (0) 8 506 92 185
Storbritannien:         +44 (0) 203 00 95 710
USA:                            +1 917 720 0178

Access code:             518 45 76

Den direktsända webcasten kommer att publiceras på investors.sinch.com/webcast.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på investors.sinch.com.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
Sinch AB (publ)
Mobil:            +46-722-45 50 55
E-post:           thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Om SAP Digital Interconnect

SAP Digital Interconnect (SDI) gör det möjligt för företag att kommunicera med sina kunder och koppla upp människor och saker i den digitala ekonomin. Detta görs med hjälp av SMS, e-post, pushnotiser, och sociala nätverk. SDI erbjuder molnbaserade tjänster genom API:er som hjälper mobiloperatörer, företag och utvecklare att skapa digitala tjänster med intelligent, sammanvävd kommunikation över flera olika kanaler. Bland SDI:s kunder finns en rad stora väletablerade företag; sammanlagt mer än 1 500 företagskunder och 500 mobiloperatörer i 190 länder. För mer information, besök SDI på SAP:s webbplats eller läs mer på SDI:s community site.

Om SAP

SAP är marknadsledande inom intelligent företagsmjukvara för den nya upplevelseekonomin. SAP hjälper företag av alla storlekar och inom alla branscher: 77 procent av världens transaktionsbaserade omsättning går genom ett SAP-system. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys bidrar till att företagskunder kan skapa intelligenta verksamheter. SAP ger enskilda personer och organisationer bättre möjligheter att samarbeta och att använda djupa affärsinsikter för att vässa sin konkurrensförmåga. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara när och som de själva vill – utan avbrott. Vår heltäckande svit av applikationer och tjänster gör att över 440 000 företag och offentliga verksamheter hela tiden kan anpassa sin verksamhet och kan drivas lönsamt. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre. Mer information finns på www.sap.com.

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Sinch anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Sinch kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 06:00 CET.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Aktias förvärv av Alandias livförsäkringsbestånd slutfört1.6.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 1.6.2020 kl. 9.00 Aktias förvärv av Alandias livförsäkringsbestånd slutfört Aktia Bank Abp och Alandia Försäkring Abp meddelade 19.12.2019 att Aktia Livförsäkring Ab och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia har kommit överens om att Alandias livförsäkringsbestånd säljs till Aktia. Finansinspektionen har nu godkänt överlåtelsen och förvärvet har slutförts 31.5.2020. Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia, som är ett dotterbolag till Alandia Försäkring, har ett bestånd som omfattar ca 11 000 försäkringar varav största delen redan i 56 år har skötts av Aktia. Sedan nyförsäljningen av Liv-Alandias livförsäkringsprodukter upphörde vid inledningen av 2019 har Aktia även ansvarat för merparten av kundbetjäningen för Liv-Alandias kunder. Försäkringsavtalen överförs med de nuvarande villkoren och överlåtelsen kräver inga åtgärder av Liv-Alandias kunder. Tilläggsinformation: Juha Hammarén, vice verkställande direktör, Aktia Bank och styrelseordförande för Aktia Livförs

Pawel Wyszynski ny chef för Investor Relations på SEB29.5.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Stockholm 29 maj 2020 Pawel Wyszynski har blivit utnämnd till ny chef för Investor Relations på SEB och tillträder sin tjänst den 7 september 2020. Pawel Wyszynski har tidigare varit chef för Shareholder Relations på EQT och har en gedigen bakgrund som aktieanalytiker på Nordea, Danske Bank och Crédit Agricole Cheuvreux. Den nuvarande chefen för Investor Relations, Christoffer Geijer, kommer att tillträda en tjänst inom ledningen för SEB Investment Management, där han kommer att leda arbetet med att optimera distributionen av SEB IM:s produktutbud. För mer information kontakta Frank Hojem, chef Corporate Communication 08-763 9947 frank.hojem@seb.se SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster

CellaVision AB: Zlatko Rihter lämnar VD-posten i CellaVision AB29.5.2020 08:20:00 CESTPressmeddelande

Informationen lämnades för offentliggörande 2020-05-29 kl. 08.20 CellaVisions VD och koncernchef, Zlatko Rihter, har meddelat styrelsen att han önskar sluta som VD för bolaget för att istället tillträdda rollen som VD och koncernchef för det medicintekniska bolaget Mölnlycke Health Care AB. Zlatko Rihter har varit VD för CellaVision sedan den 1 januari 2015. Zlatko kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden och lämnar sitt uppdrag senast den 28 november 2020. Styrelsen initierar därmed omgående arbetet med att finna hans efterträdare. ”Zlatko Rihter har under sina snart sex år som VD mycket framgångsrikt utvecklat och drivit CellaVision till det starka bolag vi ser idag. CellaVision har förändrats i grunden till ett bolag med en helt annan bredd i kunderbjudande och geografisk närvaro vilket resulterar i helt andra möjligheter. Zlatko har konsekvent levererat och bolagets omsättning och resultat nära nog tredubblats. Zlatko har en stor bredd i sitt ledarskap med e

Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 202029.5.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Viktiga händelser Guldproduktionen i Q1 2020 var 278 kg (8 946 oz), en ökning med 223% jämfört med 86 kg (2 773 oz) under Q1 2019. Volymen av malm som bearbetats genom den nybyggda CIL-anläggningen uppgick till 100 kt med en snitthalt om 3,04 g/t (totalt guld i malmen - 303 kg). Under upptrappningsperioden nådde Bolaget beräknad bearbetningskapacitet per arbetstimme (50 ton/timme) och återvinningsgrad (> 90%). Guldförsäljning under Q1 2020 uppgick till 317 kg (10 193 oz), jämfört med 98 kg (3 157 oz) under Q1 2019, en ökning med 219 kg (7 036 oz). Konsoliderade intäkter var 156,2 MSEK (16,2 MUSD), en ökning med 290% på årsbasis (under Q1 2019: 38,0 MSEK (4,1 MUSD)). Nettovinst efter skatt uppgick till 56,1 MSEK (5,9 MUSD), jämfört med en förlust på -14,2 MSEK (-1,6 MUSD) under Q1 2019. En betydlig ökning av EBITDA: under Q1 2020 EBITDA uppgick till 92,4 MSEK (9,5 MUSD) jämfört med 2,1 MSEK (0,2 MUSD) under föregående år. Nettokassaflöde från den löpande verksamheten var 76,8 MSEK (7,9

Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma den 29 juni 202028.5.2020 18:30:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Stockholm 28 maj 2020 Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma äger rum den 29 juni 2020. För att motverka spridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen i SEB beslutat att årsstämman ska hållas utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna innan stämman ska kunna utöva sina rösträttigheter via post. Aktieägare kommer att på förhand ha möjlighet att ställa frågor till styrelsen och den verkställande ledningen. SEB har en stark likviditetsposition och en solid kapitalbuffert och utnyttjar nu den styrkan till fullo för att stödja sina kunder och därmed samhället i stort i dessa utmanande tider. Som tidigare kommunicerats har SEB:s styrelse utvärderat förslaget till utdelning för 2019. Styrelsen förstår vikten av utdelning för många av bankens aktieägare men mot bakgrund av den nuvarande situationen, de osäkra utsikterna och covid-19 pandemins påverkan på ekonomin har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att ingen utdeln

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)28.5.2020 16:00:00 CESTPressmeddelande

Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org.nr 556668-6605, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl. 10.00, i Bolagets lokaler på Sveavägen 168 i Stockholm. Anmälan till stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2020;dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Formpipe Software AB, Årsstämma 2020, Box 23131, 104 35 Stockholm, per telefon 0765-25 77 12 eller via e-post till stamman@formpipe.com, senast onsdagen den 24 juni 2020. Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.formpipe.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren avser att medföra bit

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum