Sinch AB (publ): Sinch ingår avtal att förvärva MessageMedia för ökad tillväxt med små och medelstora företagskunder

Dela

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har ingått ett bindande avtal att förvärva MessageMedia, vilket är en ledande leverantör av mobila meddelandetjänster för små och medelstora företag i USA, Australien, Nya Zeeland och Europa. Köpeskillingen uppgår till 1,3 miljarder USD på kassa- och skuldfri basis, varav Sinch betalar 1,1 miljarder USD kontant och resterande del genom 1 128 487 nya aktier i Sinch. Med gårdagens valutakurs där USD/SEK är 8,27 motsvarar detta en sammanlagd köpeskilling om 10 745 miljoner SEK.

MessageMedia erbjuder en webbaserad SaaS-mjukvara som gör det enkelt för företag att använda interaktiva meddelandetjänster utan att programmera eller hantera API:er. Marknadsföring och försäljning sker online genom en högautomatiserad och skalbar teknikplattform som är skräddarsydd för att möta behoven hos små och medelstora företag. MessageMedia har över 60 000 företagskunder och hanterar över 5 miljarder mobilmeddelanden per år.

Den organiska försäljningstillväxten drivs både av nya kunder och ökad användning bland befintliga kunder. Utvecklingen är särskilt stark i USA, där mer än 1 500 nya kunder tillkommer per månad. Utöver detta har ledningen i MessageMedia stor erfarenhet av förvärv med 9 transaktioner och en bevisad förmåga att uppnå skalfördelar genom konsolidering av plattformar. Sinch ambition är att accelerera dessa tillväxtinitiativ och ge MessageMedias ledning möjlighet att nå en världsledande position inom mobil kundinteraktion för små och medelstora företag världen över.

”Med ett starkt erbjudande mot små och medelstora företag får vi nya tillväxtmöjligheter på en stor och växande marknad. När MessageMedia blir en del av Sinch har vi branschens främsta team och de bästa tänkbara förutsättningarna att nå framgång i marknaden”, säger Oscar Werner, vd Sinch. 

MessageMedia fokuserar på lättanvända produkter där det går snabbt att komma igång utan att man behöver programmera eller integrera API:er. Analysinstitut beräknar världsmarknaden för denna slags ”Turnkey Consumer Engagement”-lösningar till 9-13 miljarder USD, varav USA utgör omkring 30 procent. Marknaden förväntas växa med 25-30 procent per år mellan 2020-24, med särskilt hög tillväxt i USA. Av den totala marknaden utgör små och medelstora företag ca 50-70 procent.

MessageMedia har byggt en teknisk infrastruktur där flera olika varumärken kan använda samma underliggande teknikplattform. Tre varumärken marknadsförs aktivt mot separata men angränsande målgrupper, med ClickSend och SimpleTexting som komplement till MessageMedia-varumärket. Stöd för multipla varumärken underlättar dessutom integration av förvärvade verksamheter och gör att mobiloperatörer kan nyttja plattformen på white label-basis och lansera erbjudanden under eget varumärke. För att göra det lätt att komma igång och att snabbt nå resultat erbjuder MessageMedia dessutom förkonfigurerade integrationer till ledande molntjänster som Shopify, Netsuite och Hubspot.

”Mobila meddelandetjänster skapar enorm affärsnytta, men många mindre företagskunder saknar verktyg som är anpassade specifikt till deras behov”, säger Paul Perrett, vd MessageMedia. ”Vi ser fantastiska möjligheter i det här segmentet, och tillsammans med Sinch kan vi skapa en ledande global position”.

Resultat

Under den 12-månadersperiod som slutar den 30 juni 2021 förväntas MessageMedia nå en försäljning på 151 miljoner USD, bruttoresultat på 94 miljoner USD, och justerad EBITDA på 51 miljoner USD. Detta motsvarar en bruttomarginal på 63 procent och en EBITDA-marginal på 34 procent. Verksamheten sysselsätter mer än 350 personer med huvudkontor i Melbourne, Australien.

Den organiska tillväxten i omsättning och bruttoresultat har varit omkring 22 procent per år under de senaste två åren, och bruttoresultatet i USA har växt över 40 procent om året.

Engångskostnader för integration vänta uppgå till ca 8 miljoner USD över 18 månader. När transaktionen slutförs kommer MessageMedia att gynnas av kostnadssynergier från Sinch globala nätverk för meddelandetjänster med direktkopplingar till över 450 mobiloperatörer. Man kommer även att kunna dra nytta av Sinchs investeringar i nya kanaler som WhatsApp, Viber, RCS och Instagram. Sinch avser att återinvestera besparingarna från dessa kostnadssynergier i fortsatt expansion, där MessageMedia gynnas av att Sinch redan finns representerat i 47 länder.  

Värdering

Transaktionen värderar den förvärvade verksamheten till en EV/bruttoresultatsmultipel på 13,8x, och en EV/EBITDA-multipel på 25,4x, före synergier. Denna beräkning baseras på en köpeskilling om 1,3 miljarder USD och baseras på förväntat resultat i den 12-månadersperiod som slutar den 30 juni 2021.

Finansiering

MessageMedia förvärvas genom Message4U Pty Ltd, ett bolag som är registrerat i Australien.  

Förvärvet finansieras med en kombination av kassa, aktier och lånefaciliteter. När transaktionen slutförs kommer Sinch att betala säljarna, däribland fonder förvaltade av Mercury Capital, en kontant ersättning på 1,1 miljarder USD. Säljarna kommer även att erhålla 1 128 487 nya aktier i Sinch, vilka är föremål för sedvanliga lock-up begränsningar och inte kan avyttras tidigare än 6 månader efter att transaktionen slutförts. Detta innebär att antalet aktier i Sinch ökar med ca 1,6 procent.  

Innan dagens offentliggörande hade Sinch ett finansiellt mål att hålla nettoskuld/justerad EBITDA under 2,5x över tid. Detta mål har nu reviderats till 3,5x över tid, vilket meddelats idag i ett separat pressmeddelande.

Den 17 februari tillkännagav Sinch förvärvet av Inteliquent för en total köpeskilling på 1 140 miljoner USD. Transaktionen förväntas slutföras under andra halvåret 2021. Den 24 maj genomförde Sinch en riktad nyemission på 7 232 077 aktier och tillfördes därigenom ca 9,4 miljarder SEK före emissionskostnader.

I slutet av det första kvartalet 2021 hade Sinch nettokassa och nettoskuld/justerad EBITDA var -2,1x. Om förvärven av Inteliquent och MessageMedia samt den riktade nyemissionen då redan hade genomförts, hade proforma nettoskuld/justerad EBITDA varit 2,6x. I denna beräkning av proforma nettoskuld/justerad EBITDA tillgodoräknas samtliga förvärvade verksamheters justerade EBITDA under de senaste 12 månaderna. Denna kvot förväntas minska under tiden fram till att förvärven av Inteliquent och MessageMedia har slutförts, till följd av Sinch löpande kassaflöde och vinsttillväxt.  

Finansiell påverkan av nyligen annonserade transaktioner

I det första kvartalet 2021 rapporterade Sinch en nettoomsättning för de senaste 12 månaderna på 9 749 miljoner SEK. Bruttoresultatet var 2 557 miljoner SEK och justerad EBITDA 968 miljoner SEK. Detta motsvarar en bruttomarginal på 26 procent och en justerad EBITDA-marginal på 10 procent.

För att beräkna proforma inkluderas samtliga förvärvade verksamheters resultat under de senaste 12 månaderna samt motsvarande bidrag från Inteliquent och MessageMedia (som har annonserats men ännu ej slutförts). Proforma nettoomsättning för de senaste 12 månaderna, fram till första kvartalet 2021, hade då varit ca 17,9 miljarder SEK. Bruttoresultatet hade uppgått till ca 6,0 miljarder SEK och justerad EBITDA till ca 2,4 miljarder SEK. Detta motsvarar en bruttomarginal på 33 procent och en justerad EBITDA-marginal på 14,5 procent.

Konkurrensprövning

Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor och godkännanden, däribland godkännande från Australian Foreign Investment Review Board (FIRB), Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), och från konkurrensmyndigheter i USA.

Tidsuppskattning

Transaktionen förväntas att slutföras under andra halvåret 2021.

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och K&L Gates LLP är legal rådgivare till Sinch i denna transaktion. JP Morgan är finansiell rådgivare och Herbert Smith Freehills är legal rådgivare till MessageMedia.

Telefonkonferens och webbcast

Ett konferenssamtal för analytiker och investerare kommer att äga rum idag, onsdag 9 juni, kl 14:00 CEST. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på investors.sinch.com, och den direktsända webcasten kommer att publiceras på investors.sinch.com/webcast. Ring in ett par minuter före samtalet börjar.

Sverige:                      +46 8 506 92 185
Storbritannien:         +44 203 00 95 710
USA:                            +1 866 869 23 21

Access code:             128 86 71#

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
Sinch AB (publ)
Mobil:            +46-722-45 50 55
E-post:           thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Om MessageMedia

MessageMedia hjälper företag att optimera hur de kommunicerar med sina kunder. Med vår världsledande kundkommunikationsmjukvara gör vi det möjligt för små och medelstora företag att ha en interaktiv dialog med varje kund; att vinna nya kunder samt öka engagemang och kundlojalitet. Vår plattform gör att företag finns tillgängliga för sina kunder i varje givet läge, från bokning till påminnelse, och mer därtill. Företaget har huvudkontor i Australien; kontor i USA, Storbritannien, och Nya Zeeland; och driver utöver MessageMedia varumärkena ClickSend och SimpleTexting. Med vår lättanvända men kraftfulla plattform är vi förstavalet för över 60 000 företagskunder. Läs mer på messagemedia.com.

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Sinch anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Sinch kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2021 kl. 11:15 CEST. 

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Carina Kenneman interim CFO på Arcoma24.9.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

2021-09-24 PRESSRELEASE Carina Kenneman interim CFO på Arcoma Arcoma AB (publ) har under pågående rekrytering av ny CFO tillsatt en interim CFO från och med 25 september 2021. Interim CFO är Carina Kenneman som har en ekonomexamen från Stockholms Universitet, revisionsbakgrund och lång erfarenhet av rollen som Financial Manager inom olika verksamheter. Om Arcoma Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik

Planerat byte i statsobligation 1063 ersätts med ren emission23.9.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Planerat byte i statsobligation 1063 ersätts med ren emission Riksgälden ersätter den planerade bytesauktionen i statsobligation 1063 med att sälja obligationen i en ordinarie auktion. Riksgälden kommer att erbjuda en volym på500 miljoner kronor i obligationen som en del av den ordinarie auktionen den 20 oktober. Riksgäldens plan var att bygga upp den utestående volymen i obligationen som förfaller 2045 genom en bytesauktion den 21 oktober. Men baserat på hur marknaden fungerar för närvarande bedömer Riksgälden att det är mer i linje med målet för förvaltningen av statsskulden att sälja obligationen utan att samtidigt köpa tillbaka en annan obligation. Den erbjudna volymen av statsobligation 1063 blir en del av den totala volymen på 3,5 miljarder kronor i den ordinarie auktionen den 20 oktober. Information om den resterande volymen kommer Riksgälden att ge som vanligt en vecka före auktionen kl. 16.20. Kontakt Johan Bergström, upplåningschef, 08 613 45 68 Anna Olofsson, analyschef, 08

Efter säkerhetsgranskning har rekryteringen av de minsta barnen i the Connection study återupptagits.22.9.2021 22:30:00 CEST | Pressmeddelande

Efter säkerhetsgranskning har rekryteringen av de minsta barnen i the Connection study återupptagits. Efter att säkerhetsgranskningen som utförts av Data Monitoring Committee (DMC) har slutförts kan IBT nu lämna det glädjande beskedet att rekryteringen av spädbarn i båda viktgrupperna, 500–1000 gram (Strata A och B), kan fortsätta. ”Med anledning av att spädbarnen i stratum A, som har en födelsevikt på mindre än 750 gram, är mycket känsliga har vi enats med FDA om att övervaka säkerheten för dessa spädbarn mycket noggrant. Den oberoende DMC har med anledning av detta slutfört en extra säkerhetsgranskning där det inte föreligger några invändningar mot att fortsätta studien. Vi förväntar oss att rekryteringstakten kommer att öka när vi återigen kan rekrytera i två strata. ” säger Staffan Strömberg, VD för IBT. Om Infant Bacterial Therapeutics AB Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Mid

Sinch tar ledande position inom interaktiva meddelandetjänster genom förvärv av MessengerPeople22.9.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – 22 september 2021 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelade idag att man har ingått ett bindande avtal om att förvärva MessengerPeople, en ledande tysk leverantör av mjukvara för kundkommunikation genom meddelandetjänster. Köpeskillingen uppgår till 48 miljoner EUR på kassa- och skuldfri basis, varav Sinch betalar 33,6 miljoner EUR kontant och 14,4 miljoner EUR i form av nya aktier i Sinch. Med gårdagens valutakurs där EUR/SEK är 10,18 motsvarar detta en sammanlagd köpeskilling om 489 miljoner SEK. MessengerPeople grundades i München 2015 och erbjuder en molnbaserad mjukvara som gör det enkelt för företag att kommunicera med sina kunder via interaktiva meddelandetjänster som WhatsApp, Telegram och Apple Business Chat (iMessage). MessengerPeople insåg tidigt potentialen i nästa generations meddelandetjänster och har utvecklat innovativa mjukvaruverktyg som gör att företag kan dra nytta av dessa möjligh

Mangold Insight presenterar ny analys om Terranets möjligheter21.9.2021 10:14:59 CEST | Pressmeddelande

I en ny analys upprepar Mangold Insight sin köprekommendation för Terranets aktie efter de senaste framstegen för företaget och med utgångspunkt i den höga aktiviteten i fordonsindustrin. Det expanderande teamet med ett högre kommersiellt fokus lyfts fram i kombination med den patenterade teknologin. Den livräddande VoxelFlow-tekniken kompletterar annan sensorteknologi i dagens fordon. Möjligheten att kunna klassificera och följa objekt upp till hundra gånger snabbare än branschstandarden är dess mest unika attribut, i kombination med den höga bildkvaliteten som teknologin genererar. Du hittar analysen "Snabbare Takt framåt" här: https://bit.ly/3nSsz55 För mer information om Terranet: Pär-Olof Johannesson Tel: +46 70 332 32 62 E-post: parolof.johannesson@terranet.se Om Terranet Terranet (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar mjukvara med tillämningar för avancerat förarstöd och autonoma fo

Kinnevik: Kallelse till extra bolagsstämma21.9.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 oktober 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin har Kinneviks styrelse beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid extra bolagsstämman. Kallelsen är bifogad till detta pressmeddelande. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 21 oktober 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt. Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag om ett långsiktigt aktieincitamentsprogram för anställda i Kinnevik, innefattande bland annat beslut om ändring av Kinneviks bolagsordning och beslut om överlåtelse av incitamentsaktier till deltagarna i programmet. Deltagande Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska vara införd i den av Eur

Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden17.9.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden Riksgälden föreslår inga väsentliga ändringar i riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden.Förslaget till riktlinjer för 2022lämnas till Finansdepartementet i dag. Riksgälden ser inte behov av några större ändringar i riktlinjerna efter att de justeringar som gjorts de senaste åren har lett till en mer övergripande styrning av skuldförvaltningen. Därmed har Riksgälden god flexibilitet att hantera stora variationer i statens lånebehov inom de ramar som riktlinjerna ger. Regeringen beslutar om riktlinjerna varje år senast den 15 november. Beslutet fattas efter att Riksgälden har lämnat sitt förslag och Riksbanken har yttrat sig över förslaget. I riktlinjerna fastställs bland annat hur statsskulden ska vara sammansatt och vilken löptid den ska ha. Riktvärden för sammansättning och löptid ligger fast Sammansättning Real kronskuld – andelen ska långsiktigt vara 20 procent av statsskulden.Skuld i utländsk valuta – expone

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum