Sinch AB (publ): Sinch ingår avtal att förvärva MessageMedia för ökad tillväxt med små och medelstora företagskunder

Dela

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har ingått ett bindande avtal att förvärva MessageMedia, vilket är en ledande leverantör av mobila meddelandetjänster för små och medelstora företag i USA, Australien, Nya Zeeland och Europa. Köpeskillingen uppgår till 1,3 miljarder USD på kassa- och skuldfri basis, varav Sinch betalar 1,1 miljarder USD kontant och resterande del genom 1 128 487 nya aktier i Sinch. Med gårdagens valutakurs där USD/SEK är 8,27 motsvarar detta en sammanlagd köpeskilling om 10 745 miljoner SEK.

MessageMedia erbjuder en webbaserad SaaS-mjukvara som gör det enkelt för företag att använda interaktiva meddelandetjänster utan att programmera eller hantera API:er. Marknadsföring och försäljning sker online genom en högautomatiserad och skalbar teknikplattform som är skräddarsydd för att möta behoven hos små och medelstora företag. MessageMedia har över 60 000 företagskunder och hanterar över 5 miljarder mobilmeddelanden per år.

Den organiska försäljningstillväxten drivs både av nya kunder och ökad användning bland befintliga kunder. Utvecklingen är särskilt stark i USA, där mer än 1 500 nya kunder tillkommer per månad. Utöver detta har ledningen i MessageMedia stor erfarenhet av förvärv med 9 transaktioner och en bevisad förmåga att uppnå skalfördelar genom konsolidering av plattformar. Sinch ambition är att accelerera dessa tillväxtinitiativ och ge MessageMedias ledning möjlighet att nå en världsledande position inom mobil kundinteraktion för små och medelstora företag världen över.

”Med ett starkt erbjudande mot små och medelstora företag får vi nya tillväxtmöjligheter på en stor och växande marknad. När MessageMedia blir en del av Sinch har vi branschens främsta team och de bästa tänkbara förutsättningarna att nå framgång i marknaden”, säger Oscar Werner, vd Sinch. 

MessageMedia fokuserar på lättanvända produkter där det går snabbt att komma igång utan att man behöver programmera eller integrera API:er. Analysinstitut beräknar världsmarknaden för denna slags ”Turnkey Consumer Engagement”-lösningar till 9-13 miljarder USD, varav USA utgör omkring 30 procent. Marknaden förväntas växa med 25-30 procent per år mellan 2020-24, med särskilt hög tillväxt i USA. Av den totala marknaden utgör små och medelstora företag ca 50-70 procent.

MessageMedia har byggt en teknisk infrastruktur där flera olika varumärken kan använda samma underliggande teknikplattform. Tre varumärken marknadsförs aktivt mot separata men angränsande målgrupper, med ClickSend och SimpleTexting som komplement till MessageMedia-varumärket. Stöd för multipla varumärken underlättar dessutom integration av förvärvade verksamheter och gör att mobiloperatörer kan nyttja plattformen på white label-basis och lansera erbjudanden under eget varumärke. För att göra det lätt att komma igång och att snabbt nå resultat erbjuder MessageMedia dessutom förkonfigurerade integrationer till ledande molntjänster som Shopify, Netsuite och Hubspot.

”Mobila meddelandetjänster skapar enorm affärsnytta, men många mindre företagskunder saknar verktyg som är anpassade specifikt till deras behov”, säger Paul Perrett, vd MessageMedia. ”Vi ser fantastiska möjligheter i det här segmentet, och tillsammans med Sinch kan vi skapa en ledande global position”.

Resultat

Under den 12-månadersperiod som slutar den 30 juni 2021 förväntas MessageMedia nå en försäljning på 151 miljoner USD, bruttoresultat på 94 miljoner USD, och justerad EBITDA på 51 miljoner USD. Detta motsvarar en bruttomarginal på 63 procent och en EBITDA-marginal på 34 procent. Verksamheten sysselsätter mer än 350 personer med huvudkontor i Melbourne, Australien.

Den organiska tillväxten i omsättning och bruttoresultat har varit omkring 22 procent per år under de senaste två åren, och bruttoresultatet i USA har växt över 40 procent om året.

Engångskostnader för integration vänta uppgå till ca 8 miljoner USD över 18 månader. När transaktionen slutförs kommer MessageMedia att gynnas av kostnadssynergier från Sinch globala nätverk för meddelandetjänster med direktkopplingar till över 450 mobiloperatörer. Man kommer även att kunna dra nytta av Sinchs investeringar i nya kanaler som WhatsApp, Viber, RCS och Instagram. Sinch avser att återinvestera besparingarna från dessa kostnadssynergier i fortsatt expansion, där MessageMedia gynnas av att Sinch redan finns representerat i 47 länder.  

Värdering

Transaktionen värderar den förvärvade verksamheten till en EV/bruttoresultatsmultipel på 13,8x, och en EV/EBITDA-multipel på 25,4x, före synergier. Denna beräkning baseras på en köpeskilling om 1,3 miljarder USD och baseras på förväntat resultat i den 12-månadersperiod som slutar den 30 juni 2021.

Finansiering

MessageMedia förvärvas genom Message4U Pty Ltd, ett bolag som är registrerat i Australien.  

Förvärvet finansieras med en kombination av kassa, aktier och lånefaciliteter. När transaktionen slutförs kommer Sinch att betala säljarna, däribland fonder förvaltade av Mercury Capital, en kontant ersättning på 1,1 miljarder USD. Säljarna kommer även att erhålla 1 128 487 nya aktier i Sinch, vilka är föremål för sedvanliga lock-up begränsningar och inte kan avyttras tidigare än 6 månader efter att transaktionen slutförts. Detta innebär att antalet aktier i Sinch ökar med ca 1,6 procent.  

Innan dagens offentliggörande hade Sinch ett finansiellt mål att hålla nettoskuld/justerad EBITDA under 2,5x över tid. Detta mål har nu reviderats till 3,5x över tid, vilket meddelats idag i ett separat pressmeddelande.

Den 17 februari tillkännagav Sinch förvärvet av Inteliquent för en total köpeskilling på 1 140 miljoner USD. Transaktionen förväntas slutföras under andra halvåret 2021. Den 24 maj genomförde Sinch en riktad nyemission på 7 232 077 aktier och tillfördes därigenom ca 9,4 miljarder SEK före emissionskostnader.

I slutet av det första kvartalet 2021 hade Sinch nettokassa och nettoskuld/justerad EBITDA var -2,1x. Om förvärven av Inteliquent och MessageMedia samt den riktade nyemissionen då redan hade genomförts, hade proforma nettoskuld/justerad EBITDA varit 2,6x. I denna beräkning av proforma nettoskuld/justerad EBITDA tillgodoräknas samtliga förvärvade verksamheters justerade EBITDA under de senaste 12 månaderna. Denna kvot förväntas minska under tiden fram till att förvärven av Inteliquent och MessageMedia har slutförts, till följd av Sinch löpande kassaflöde och vinsttillväxt.  

Finansiell påverkan av nyligen annonserade transaktioner

I det första kvartalet 2021 rapporterade Sinch en nettoomsättning för de senaste 12 månaderna på 9 749 miljoner SEK. Bruttoresultatet var 2 557 miljoner SEK och justerad EBITDA 968 miljoner SEK. Detta motsvarar en bruttomarginal på 26 procent och en justerad EBITDA-marginal på 10 procent.

För att beräkna proforma inkluderas samtliga förvärvade verksamheters resultat under de senaste 12 månaderna samt motsvarande bidrag från Inteliquent och MessageMedia (som har annonserats men ännu ej slutförts). Proforma nettoomsättning för de senaste 12 månaderna, fram till första kvartalet 2021, hade då varit ca 17,9 miljarder SEK. Bruttoresultatet hade uppgått till ca 6,0 miljarder SEK och justerad EBITDA till ca 2,4 miljarder SEK. Detta motsvarar en bruttomarginal på 33 procent och en justerad EBITDA-marginal på 14,5 procent.

Konkurrensprövning

Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor och godkännanden, däribland godkännande från Australian Foreign Investment Review Board (FIRB), Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), och från konkurrensmyndigheter i USA.

Tidsuppskattning

Transaktionen förväntas att slutföras under andra halvåret 2021.

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och K&L Gates LLP är legal rådgivare till Sinch i denna transaktion. JP Morgan är finansiell rådgivare och Herbert Smith Freehills är legal rådgivare till MessageMedia.

Telefonkonferens och webbcast

Ett konferenssamtal för analytiker och investerare kommer att äga rum idag, onsdag 9 juni, kl 14:00 CEST. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på investors.sinch.com, och den direktsända webcasten kommer att publiceras på investors.sinch.com/webcast. Ring in ett par minuter före samtalet börjar.

Sverige:                      +46 8 506 92 185
Storbritannien:         +44 203 00 95 710
USA:                            +1 866 869 23 21

Access code:             128 86 71#

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
Sinch AB (publ)
Mobil:            +46-722-45 50 55
E-post:           thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Om MessageMedia

MessageMedia hjälper företag att optimera hur de kommunicerar med sina kunder. Med vår världsledande kundkommunikationsmjukvara gör vi det möjligt för små och medelstora företag att ha en interaktiv dialog med varje kund; att vinna nya kunder samt öka engagemang och kundlojalitet. Vår plattform gör att företag finns tillgängliga för sina kunder i varje givet läge, från bokning till påminnelse, och mer därtill. Företaget har huvudkontor i Australien; kontor i USA, Storbritannien, och Nya Zeeland; och driver utöver MessageMedia varumärkena ClickSend och SimpleTexting. Med vår lättanvända men kraftfulla plattform är vi förstavalet för över 60 000 företagskunder. Läs mer på messagemedia.com.

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Sinch anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Sinch kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2021 kl. 11:15 CEST. 

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Immunicum presenterar data från det kliniska programmet DCP-001 vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress11.6.2021 09:03:00 CEST | Pressmeddelande

Immunicum presenterar data från det kliniska programmet DCP-001 vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress - Den pågående ADVANCE-II-studien, som utvärderar DCP-001 hos AML-patienter, närmar sig målet om 20 rekryterade patienter - Immunicum AB (publ; IMMU.ST) presenterar idag kliniska data som visar DCP-001: s förmåga att inducera immunsvar mot ett brett spektrum av tumörassocierade antigener hos patienter med akut myeolisk leukemi (AML), samt prekliniska resultat av förbättrad effekt vid kombination av DCP -001 med etablerade AML-behandlingar, vid EHA 2021 Virtual Congress, som hålls 9–17 juni 2021. Sammanfattningen av dessa presentationer har kommunicerats tidigare. E-posters finns att tillgå på såväl konferensens som företagets webbplats. "De data som presenteras vid EHA-konferensen styrker vår uppfattning om att DCP-001 potentiellt kan förbättra den dåliga behandlingsprognosen för AML-patienter genom varaktig tumörkontroll och förlängd klinisk remission", säger

Bilia expanderar den viktiga däckaffären genom förvärv av City Däck Öresund AB i södra Sverige10.6.2021 12:30:00 CEST | Pressmeddelande

Bilia har idag träffat avtal om att förvärva City Däck Öresund AB, ett bolag som bedriver försäljning av däck och fälgar samt tillhörande tjänster för däck som till exempel däckmontering, däckhotell, däckbyte, fälgrenovering och hjulinställning. Bolaget har agentur för ett däckvarumärke i Sverige. Verksamheten bedrivs på två anläggningar; i Malmö och i Vellinge. Tillträdet sker idag den 10 juni 2021. Verksamheten som förvärvas redovisade för de senaste två åren en genomsnittlig omsättning på cirka 55 Mkr, med en genomsnittlig rörelsemarginal om cirka 12 procent. Antalet anställda är cirka 20 personer. Verksamhetens sysselsatta kapital plus överenskomna övervärden uppgår till 55 Mkr, vilket kommer att öka Biliakoncernens sysselsatta kapital och nettolåneskuld. Per Avander, Bilias VD och koncernchef, kommenterar: ”Jag är glad att Bilia genom förvärvet av City Däck Öresund AB kan expandera den strategiskt viktiga däckaffären till ett för Bilia nytt och bredare kundsegment. Framöver kommer

Karolinska Developments portföljbolag Biosergen tillförs SEK 50 miljoner genom en fulltecknad företrädesemission och förbereder notering10.6.2021 10:48:12 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 10 juni 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Biosergen AB har genomfört en fulltecknad företrädesemission av units bestående av en aktie och en teckningsoption. Som del av nästa steg i Biosergens utveckling pågår nu förberedelserna för en notering av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm vilken förväntas ske den 24 juni 2021. Intäkterna från kapitalresningen kommer att användas för att finansiera starten av bolagets kliniska prövningar av sin antifungala läkemedelskandidat BSG005 med ambitionen att ansöka om marknadsgodkännande i USA och Europa i slutet av 2025. Biosergen utvecklar BSG005, en antifungal läkemedelskandidat som har visat bred potential i flera prekliniska forskningsstudier. Naturligt förvärvade och sjukhusförvärvade systemiska svampinfektioner orsakar årligen fler än 1,5 miljoner dödsfall och behovet av nya och effektiva läkemedel är således stort. Biosergens antifungala läk

Arcoma får första order på nya produkten OMNERA 500A.10.6.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

2021-06-10 PRESSRELEASE Arcoma får första order på nya produkten OMNERA 500A. Canon Medical Systems USA lägger första ordern på nya produkten OMNERA 500A. OMNERA 500A är ett nytt röntgensystem utvecklat med fokus på effektiva arbetsflöden, säkerhet och enkelt handhavande. Systemets ergonomiska design förenklar och optimerar snabb positionering och är noggrant framtagen för att underlätta desinficering. OMNERA 500A är utrustad med den senaste skärmtekniken och ett nytt användargränssnitt vilket skapar enkelhet och effektivitet för användaren. Ett nytt väggstativ med motoriserad vinkling vilket förenklar positionering och ett uppdaterat röntgenbord som förbättrar patient- och användarupplevelse. Ordern är lagd av Canon Medical systems USA som är Arcomas partner i USA och kommer levereras i Juni 2021. "Det är glädjande att få igång försäljningen av vår nya produkt OMNERA 500A på den amerikanska marknaden. USA är en stor, viktig och central marknad i vår fortsatta tillväxt. Vi ser nu fram

Systemair AB delårsrapport Q4 2020/2110.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 10 juni 2021 Fjärde kvartalet, februari – april 2021 Nettoomsättningen ökade med 8,7 procent till 2 208 Mkr (2 031).Den organiska tillväxten uppgick till 17,1 procent (-6,8).Justerat rörelseresultat uppgick till 209 Mkr (94). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 173 Mkr (56) varav nedskrivningar av goodwill uppgick till -36 Mkr (-38).Justerad rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (4,6).Resultat efter skatt uppgick till 116 Mkr (-2).Resultat per aktie uppgick till 2,22 kr (-0,02).Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 229 Mkr (40). Helåret, maj 2020 – april 2021 Nettoomsättningen minskade med 4,4 procent till 8 519 Mkr (8 915) till följd av Covid-19 pandemin men även valutaeffekter om -7,1 procent.Den organiska tillväxten uppgick till 2,1 procent (1,2).Justerat rörelseresultat uppgick till 723 Mkr (664). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 677 Mkr (626) varav nedskrivningar av goodwill uppgick till -46 Mkr (-38).Justerad rörelsemarginal uppgick ti

Sinch AB (publ): Sinch presenterar förändrad skuldsättningspolicy9.6.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Styrelsen för Sinch AB (publ) presenterar idag en förändring i företagets skuldsättningspolicy. Den nya policyn är: Sinchs målsättning är att nettoskuldsättningen över tid skall understiga 3,5 gånger justerad EBITDA (mätt på rullande tolv månader). Ordvalet 'över tid' innebär att bolagets skuldsättning tillfälligt kan överstiga det fastlagda målet under en period direkt efter ett företagsförvärv. Före dagens förändring var målsättningen att nettoskuldsättningen över tid skall understiga 2,5 gånger justerad EBITDA (mätt på rullande tolv månader). Sinchs övriga finansiella mål kvarstår oförändrade: Tillväxt i justerad EBITDA per aktie skall vara 20 procent per år.Utdelningspolicy: Styrelsen ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter genom förvärv under de närmaste åren och föreslår därför att bolagens vinstmedel främst skall återinvesteras. Oscar Werner, vd, kommenterar den förändrade policyn: "Sinch har gjort en rad framgångsrika förvärv som

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum