DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Ska vi behöva flytta?

Dela

Det är klart att hissar ska vara säkra att använda. Men nu när säkerhetsreglerna ska skärpas, kan det leda till att vissa hissar inte rymmer rullstol eller rullator.

Innan reglerna skärps och gamla hissar i bostadshus byggs om, måste vi med funktionsnedsättning garanteras tillgängligt boende.

Det skriver vi i ett remissvar till Boverket.

-Det är redan idag brist på tillgängliga bostäder, säger DHR:s rättighetspolitiska samordnare Karolina Celinska. Precis som Boverket påpekar, kan uppgraderade hissar få mindre yta vilket får jättestora konsekvenser för oss. Innan säkerhetsreglerna skärps, behövs en ordentlig analys så att inte människor med funktionsnedsättning blir instängda i hemmet – eller ställs på gatan.

Dessutom får inte boendekostnaderna öka för mycket på grund av hissrenovering, skriver vi i vårt remissvar. För det är ganska många med funktionsnedsättning som har knaper ekonomi.

Nedan remissvaret i sin helhet.

Vid frågor kontakta Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare: 086858034

Remissyttrande avseende Boverkets uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar Fi2022/00497

Farsta 29 juni 2022

Vår referens: karolina.celinska@dhr.se

DHR är en idéburen demokratisk organisation för och av personer med nedsatt rörelseförmåga. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda. Utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och hållbarhetsmålen i agenda 2030. Det är utifrån dessa perspektiv vi framför våra synpunkter på utredningen.

DHR:s synpunkter om vissa säkerhetsrisker i äldre hissar

DHR delar Boverkets mening om att det finns starka skäl för att det behöver genomföras förändringar avseende säkerheten i äldre hissar. Vi delar Boverkets slutsats om att eventuellt införande av ytterligare preciserade förbättringskrav bör ha som utgångspunkt att tillgängligheten inte får försämras.

I sin konsekvensutredning anger Boverket att ”Ytterligare preciserade förbättringskrav bedöms kunna påverka personer med nedsatt funktionsförmåga på ett negativt sätt, eftersom vissa hissar kan bli trängre efter genomförande av åtgärder. Detta kan innebära att det blir svårare att få plats med rullatorer, rullstolar och andra hjälpmedel i hissen, vilket i sin tur kan leda till att personer med funktionsnedsättning behöver flytta från sin bostad. Minskade möjligheter att själv transportera sig kan också innebära ett ökat behov av hemtjänst”

DHR anser att det idag är svårt att få tillgång till bostäder som uppfyller krav på tillgänglighet och användbarhet i befintligt bostadsbestånd. Om tillgängligheten blir sämre på grund av att hissar blir obrukbara så leder det till att tillgången på bostäder för våra medlemmar blir än sämre.

Vi anser att Boverket behöver genomföra en fullständig analys och att lösningar tas fram för att hantera de problem med tillgänglighet och användbarhet som kan uppstå. Innan en regeländring införs måste det finnas hållbara system för tillgång till tillgängliga och användbara bostäder för personer med funktionsnedsättning som kan behöva byta bostad med anledning av att hissarna som byggs om inte längre går att använda. Dessa hissar finns ofta i det äldre bostadsbeståndet och har ofta en lägre hyra än nyproduktion. Denna aspekt måste finnas med i ett hållbart system för tillgång till bostäder, då personer med funktionsnedsättning ofta lever i fattigdom och inte har ekonomiska förutsättningar att finansiera boende i nyproduktion.

DHR föreslår att regeringen ger Boverket ett uppdrag med den utgångspunkten innan någon regelförändring sker.

----

Beslut om detta yttrande har tagits av förbundsordförande Åsa Strahlemo. Yttrandet har beretts av rättighetspolitisk samordnare Karolina Celinska i samarbete med och i den slutliga beredningen har även förbundssekreterare Ken Gammelgård medverkat.

DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Vänliga hälsningar

Åsa Strahlemo förbundsordförande

Karolina Celinska

rättighetspolitisk samordnare

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum