Skogsindustrierna

Skogsindustrin investerar mest

Dela

Med 16,4 miljarder kronor stod skogsindustrin för 23 procent av svensk industris investeringar under 2017. Och det samtidigt som svensk industri slog rekord i investeringar, enligt SCB:s investeringsenkät. – 2017 toppar fyra mycket tunga investeringsår på raken för svensk skogsindustri, säger Katrin Heinsoo, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

I årets första upplaga av rapporten Så går det för skogsindustrin presenteras 2017 års siffror. Skogsindustrins exportvärde ökade under 2017 med 5,4 procent till 132 miljarder kronor. Det motsvarar tio procent av Sveriges totala exportvärde. För sågade trävaror ökade exportvärdet med nio procent till den nya rekordnivån 27 miljarder.  För massa har exportvärdet ökat till 19 miljarder kronor, en ökning med sju procent. Papper och papp, som står för drygt hälften av värdet för skogsprodukter, har haft en uppgång med fyra procent till nästan 67 miljarder kronor.

Skogsindustrin stod 2017 för 23 procent av svensk industris investeringar. Totalt investerade industrin för 72,3 miljarder kronor i löpande priser under året, vilket enligt SCB är den högsta nivån på 80 år.

Skogsindustrins investeringar på 16,4 miljarder kronor motsvarar en uppgång med fyra procent jämfört med 2016, som också var ett starkt investeringsår, säger Katrin Heinsoo, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna. 

De senaste fyra årens investeringar har framför allt legat inom tillverkning av massa och kartong. Nu ökar investeringarna inom träbyggande, som en följd av efterfrågan på korslimmat trä, ett hållbart och samtidigt förnybart material för bjälklag, väggar och yttertak. Flera skogsindustriföretag bygger nya anläggningar för industriellt träbyggande och det avspeglar sig i Skogsindustriernas investeringsprognos för 2018 som ligger på 13,9 miljarder kronor.

– Det är fantastiskt att skogsindustrin investerar på rekordnivåer. Det vittnar om stark framtidstro för våraprodukter på den globala marknaden. Samtidigt är många av våra medlemmar genuint bekymrade över ökade inskränkningar i skogsägarnas ägande- och brukanderätt, säger Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna. Hon fortsätter:

– Vi behöver skogsägare med framtidstro som vågar investera i sina skogar. Då får vi en ökad tillväxt i skogen som ger möjlighet att ytterligare växla upp takten i omställningen till ett biobaserat samhälle.

Global brist på trävaror men avtagande global tillväxt

ISå går det för skogsindustrin konstateras att marknaden för trävaror är mycket stark. Produktionen i världen är rekordhög, men trots det är bristen på trävaror påtaglig.

–  Det är i USA och Kina som aptiten på trä ökar allra mest, medan efterfrågan är stabilt bra i Europa. Priserna på trävaror i USA är rekordhöga och de har även stigit i Europa, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

Trots det goda marknadsläget ökade inte trävaruproduktionen i Sverige de första månaderna 2018. Orsaken är främst att vintervädret – både för mycket regn och sedan för mycket snö och halka – har försvårat transporterna från skogen till industrin.

När det gäller den allmänna konjunkturen tyder det mesta på att tillväxttoppen har passerats. Den svenska ekonomin har bromsat efter några starka år och avmattningen lär fortsätta de kommande åren. Avsaknaden av inflation i världen och i Sverige bådar för fortsatt låga räntor ett bra tag till. 

Kontakter

Dokument

Om

Skogsindustrierna
Skogsindustrierna
Box 55525
102 04 Stockholm

+46 8 762 72 00http://www.skogsindustrierna.se

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Glädjande besked om att vägar nu kan öppnas för 74 tons lastbilar15.2.2018 16:16Pressmeddelande

Regeringen har idag fattat beslut om ändringar i trafikförordningen som ger Trafikverket möjlighet att peka ut vägar där det är tillåtet att köra lastbilar med 74 tons bruttovikt. - Vi är mycket glada över det här beslutet som kommer medföra effektiviseringar av skogsnäringens vägtransporter, vilket gynnar både klimatet och de svenska företagens konkurrenskraft, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna. Forskningsstudier visar att bränsleförbrukningen, koldioxidutsläpp och andra luftburna utsläpp minskar med i genomsnitt 10 procent per transporterat ton vid användning av lastbilar med bruttovikt på 74 ton. Trafiksäkerheten ökar dessutom eftersom det krävs färre fordon för att transportera samma mängd gods. - Vi ser nu fram emot att i dialog med Trafikverket verka för att det nya vägnätet (BK4) blir så stort som möjligt, avslutar Karolina Boholm. På webbsidan http://74ton.nu/ kan du läsa mer. Kontakt Lisa Alexandersson Publisher, Skogsindustrierna Tel: 08-762 72 31

Skogsnäringens Forskningsagenda är branschens enade röst12.1.2018 12:11Pressmeddelande

Skogsnäringen har ett unikt samarbete och står bakom en gemensam forskningsagenda. Tillsammans har industri, forskning och akademi enats kring prioriterade åtgärder för att Sverige även fortsatt ska vara världsledande på skoglig innovation. De gemensamma målen är att öka tillväxten i hållbart brukade skogar, stärka konkurrenskraften, utveckla nya biobaserade produkter och att öka det industriella träbyggandet. Tillsammans ska dessa satsningar leda övergången till ett fossilfritt samhälle, men dubblerade investeringar i forskning krävs och ökat samarbete inom branschen är nödvändigt. Den 10 januari lanserades Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0 och ca 200 personer från industri, akademi, forskning, stiftelser och politik samlades på IVA konferenscenter i Stockholm. Det imponerande programmet innehöll 20 starka namn inom branschen. - Allt vi idag gör av fossilbaserade material kommer vi i framtiden att kunna göra av träråvara, och för att komma dit behöver vi en gemensam forskningsagenda

Överenskommelsen om utsläppsrätter i huvudsak positiv9.11.2017 12:06Pressmeddelande

Efter 28 månaders förhandlingar har EU nått en överenskommelse om regler för handeln med utsläppsrätter (EU ETS). Överenskommelsen måste dock formellt godkännas av EU-parlamentet och medlemsstaterna, vilket beräknas ske före jul. – Alla detaljer i överenskommelsen är inte kända ännu, men utifrån det jag tagit del av är det till största delen positivt för svensk skogsindustri, med två undantag, säger Anna Holmberg, energidirektör på Skogsindustrierna. Det ena undantaget berör de fåtal svenska sågverk och bioenergianläggningar som ingår i EU ETS och som idag har fri tilldelning av utsläppsrätter. – 2026 börjar den fria tilldelningen till dessa att fasas ut för att vara noll 2030. Därefter kommer dessa att behöva köpa de utsläppsrätter de behöver. Den fria tilldelningen som går till massa- och pappersbruken kommer dock inte att fasas ut, säger Anna Holmberg. Det andra undantaget gäller kompensationen till industrin för indirekta koldioxidkostnader, som uppstår när elproducenter för vidare

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum