Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen ökar tillsynen kring vattendrag

Dela

Idag startar Skogsstyrelsen en månadslång tillsynskampanj i Uppsala och Västmanlands län. Syftet är att se hur skogsbruket förebygger markskador och hur hänsyn tas till vattendrag vid avverkningar.

Under hela maj månad kommer Skogsstyrelsen att besöka avverkningsanmälda områden i Uppsala och Västmanlands län. I första hand är det avverkningar intill vattendrag som ska kontrolleras för att ge en bild av hur hänsynen till vattenmiljöer fungerar i praktiken ute i skogen.

Skogsstyrelsens uppföljningar av miljöhänsyn visar att det är just vid vattendrag som det ofta uppstår skador i samband med avverkningar. Dessa kan vara svåra att reparera, de kan ge allvarliga miljökonsekvenser och även på sikt leda till försämrad skogsproduktion.

– Vi vill lyfta fram hur viktigt det förebyggande arbetet är, det vill säga att planera så att man tar bästa möjliga hänsyn till vattendrag och exempelvis lämna kantzoner, en övergångsmiljö mellan skogen som ska avverkas och vattendraget. Då kan skador förhindras. Ju bättre planerad en avverkning är, desto lättare undviks skador, säger Martin Klenz, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Resultatet av tillsynskampanjen ska användas för att återkoppla till skogsbruket i länen hur det ser ut när det gäller hänsyn till vattendrag. Den ska också vara ett underlag till förelägganden, det vill säga att Skogsstyrelsen tar upp åtgärder som markägaren måste göra för att förhindra att skador uppstår. Det kan exempelvis vara att inte köra med skogsmaskiner i eller i anslutning till vattendrag i avverkningsområdet.

Skogsstyrelsen har också möjlighet att förbjuda vissa åtgärder, till exempel avverkning i vissa delar av en kantzon. Om skador ändå uppstår kan Skogsstyrelsen, efter genomförd avverkning, besluta om att skadorna måste åtgärdas.

Bakgrundsfakta:

Körskador uppstår lättare när markens bärighet är låg, det vill säga när den är mer känslig för skogsmaskinernas belastning. Bärigheten kan vara dålig i anslutning till vattendrag, varför risken för skador ökar där. Vid vattendrag riskerar markskador att orsaka läckage av slam, näring och tungmetaller ut i vattnet, vilket bland annat kan ge skador på fisk och andra organismer som lever i vattnet.

Vid avverkning och markberedning är det markägarens ansvar att förhindra att allvarliga körskador uppstår. Men även virkesköpare och entreprenörerna som utför åtgärderna har ett ansvar för att inte körskador uppstår. 

Mer information:

Martin Klenz, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0224–374 53
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum