Skolverket

Skolverket: Viktigt att PISA-studien går att lita på

Dela

Riksrevisionen menar i sin granskning av PISA 2018 att Skolverket borde ha gjort mer för att säkerställa ett korrekt deltagande i PISA-undersökningen. Samtidigt säger Riksrevisionen att Skolverket har följt OECD:s riktlinjer för genomförandet av PISA-undersökningen.

-  Vi välkomnar Riksrevisionens granskning. PISA undersöker hur väl det svenska skolsystemet fungerar och det är av central betydelse att resultatet av undersökningen är tillförlitligt. Vi tar till oss av Riksrevisionens kritik. Vi har gjort det vi ska enligt regelverket, men vi behöver göra ännu mer i syfte att säkerställa att exkluderingarna blir korrekta, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Riksrevisionen menar i sin rapport att många av exkluderingarna av elever i PISA 2018 inte kan vara korrekta. Skolverket ifrågasätter inte att en del elever kan ha blivit felaktigt exkluderade men menar att Riksrevisionens bedömning om antalet delvis baseras på osäkra antaganden. Skolverket konstaterar också att oavsett om Riksrevisionens antaganden om eventuellt felaktigt exkluderade elever stämmer, så kvarstår den huvudsakliga resultatutvecklingen i PISA 2018. Detta eftersom man vid en omräkning av resultaten för PISA 2018 dels måste göra motsvarande omräkningar för PISA 2015, dels måste ta hänsyn till den statistiska osäkerhet som alltid finns när man analyserar resultat som bygger på urvalsundersökningar.

-  Det är olyckligt att fokus har hamnat på de höga exkluderingstalen när PISA är en studie som används som underlag för viktiga diskussioner om hur skolsystemet fungerar och om hur vi kan få fler elever att lyckas bättre i skolan. Därför är det viktigt att notera att PISA 2018 ger en korrekt bild av svenska elevers kunskapsutveckling. Samma utveckling visar även andra internationella studier såsom TIMSS och PIRLS, säger Peter Fredriksson.

Riksrevisionen ger i sin rapport ett antal rekommendationer till Skolverket. De föreslår att Skolverket ska vidta fler åtgärder, utöver vad OECD ålägger de deltagande länderna, för att få ett högre deltagande i kommande PISA-undersökningar. Rekommendationerna syftar till att Skolverket ska säkerställa att skolsamordnarna har uppfattat kriterierna för exkludering korrekt. Vidare förespråkar Riksrevisionen en mer utförlig uppföljning av exkluderingarna. Ett annat problem som Riksrevisionen pekar på är bortfallet av svarspersoner och de betonar vikten av ett högt deltagande. Skolverket delar Riksrevisionens bedömning att bortfall är en stor utmaning i PISA, liksom i andra urvalsundersökningar, eftersom bortfallet riskerar att göra urvalet mindre representativt. Skolverket jobbar kontinuerligt för att få så höga svarsfrekvenser som möjligt i de internationella studierna. Vissa av de rekommendationer som Riksrevisionen lyfter har också redan genomförts i det löpande förbättringsarbetet.

-  Det är skolorna som har ansvaret för att göra exkluderingarna och det är Skolverkets ansvar att se till så att skolorna är trygga i sin bedömning av hur exkluderingarna ska göras. För att inte hamna i samma situation framöver så måste vi jobba ännu mer med att säkerställa att skolorna får tillräckligt stöd i sitt arbete med exkluderingarna. Vi kommer också förbättra arbetet med att följa upp exkluderingarna, säger Peter Fredriksson.

Om PISA

PISA är en internationell urvalsstudie som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Studien har genomförts vart tredje år sedan år 2000. Totalt deltog ca 600 000 15-åringar från 79 länder varav samtliga 37 OECD-länder i PISA 2018. I Sverige deltog 5 500 elever i 207 grundskolor och 16 gymnasieskolor. Eleverna genomför ett datorbaserat prov och en elevenkät. Skolornas rektorer svarar också på en skolenkät.

Resultatet från PISA 2018 publicerades i december 2019 och visade att svenska 15-åringar presterar över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden som PISA undersöker. PISA 2018 visade att de svenska resultaten ligger kvar på samma nivå som i PISA 2015.

Så genomförs PISA

Det är OECD som gör ett slumpmässigt urval av vilka skolor som ska delta i studien. Därefter väljs ett visst antal elever slumpmässigt ut på varje skola. Det är sedan skolsamordnaren, vanligtvis rektorn eller en lärare på den deltagande skolan, som utifrån OECD:s regelverk bedömer om någon eller några elever ska exkluderas från provet. OECD ansvarar för resultatsammanställningen. Skolverket ansvarar för att utbilda de skolsamordnare som finns på deltagande skolor och stödja dem i arbetet med att genomföra studien på ett korrekt sätt.

Relaterat

PISA: internationell studie om 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse - Skolverket

Kontaktuppgifter

För frågor kontakta presstjänsten på 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se.

www.skolverket.se

Nyckelord

Om

Skolverket
Skolverket
Svetsarvägen 16
171 41 Solna

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Pandemin - en stor utmaning för skolan21.5.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

När Skolverket efter mer än ett års pandemi beskriver konsekvenserna för skolan bekräftas till stor del den bild som framkommit hittills: Frånvaro hos elever och personal samt omfattande distansundervisning är två faktorer som riskerar att leda till ett utbildningstapp, det vill säga att elever inte får de kunskaper och färdigheter de annars skulle fått. Pandemin har större påverkan på elever med mindre studievana och elever i behov av stöd. Rapporten visar också att pandemin har effekter på den allmänna hälsan och välbefinnandet hos många elever.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum