Brå

Slutlig brottsstatistik 2018 - Handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar

Dela

Handlagda brott

 • Under 2018 blev 1,55 miljoner brott handlagda, vilket var en ökning med 33 100 brott, eller 2 procent, jämfört med 2017.
 • En utredning hade bedrivits för drygt hälften (49 %), eller 766 000, av de handlagda brotten, vilket är en marginell minskning med 3 260 brott (−0 %) jämfört med 2017. De resterande handlagda brotten (51 %), 788 000 brott, direktavskrevs, vilket var en ökning med 36 400 direktavskrivna brott (+5 %) jämfört med 2017.
 • Andelarna utredda brott respektive direktavskrivna brott av samtliga handlagda brott 2018 uppvisade små förändringar jämfört med 2017 (+/-1 %).

Personuppklarade brott, personuppklaringsprocent och lagföringsprocent

 • Under 2018 personuppklarades 211 000 handlagda brott, vilket var en ökning med 7 800 brott (+4 %) jämfört med 2017. Antalet åtalsbeslut ökade med 6 920 brott (+4 %), antalet strafförelägganden med 611 brott (+2 %), och antalet åtalunderlåtelser med 275 brott (+2 %).
Antalet personuppklarade handlagda brott, personuppklarings- och lagföringsprocenten 2018 samt förändring i procentenheter jämfört med 2017.

 • Personuppklaringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda brott, uppgick till 14 procent 2018, vilket var en oförändrad nivå jämfört med 2017. Personuppklaringsprocenten var oförändrad eller minskade för samtliga redovisade brottskategorier, utom för sexualbrott där personuppklaringsprocenten ökade från 16 procent till 23 procent.
 • Lagföringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott (exklusive förundersökningsbegränsade brott), uppgick till 30 procent 2018, vilket var en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2017.
 • Lagföringsprocenten ökade för de flesta brottskategorier, utom för brott mot liv hälsa (3 kap. BrB) där andelen var oförändrad på 13 procent, samt narkotikabrott där andelen minskade med 1 procentenhet till 55 procent.

Misstänkta personer

 • År 2018 misstänktes 181 000 personer för brott, vilket var en ökning med 2 procent, jämfört med 2017.
 • Av de misstänkta personerna var 36 500 kvinnor (20 %) och 144 000 män (80 %). Jämfört med 2017 har antalet kvinnor och antalet män som misstänkts för brott ökat, med 4 respektive 2 procent.
 • Sett över en tioårsperiod (2009–2018) har antalet personer som misstänkts för brott minskat med 7 procent. Antalet misstänkta kvinnor har minskat mer, än antalet misstänkta män under perioden (13 respektive 5 procent).
 • Antalet misstänkta personer i relation till folkmängden var 2 160 per 100 000 invånare 2018. Sett över en tioårsperiod (2009–2018) har antalet misstänkta personer i relation till folkmängden minskat med 14 procent. Störst har minskningen varit för unga kvinnor (15–17 år) som misstänkts för brott, de har minskat med 38 procent sedan 2009.
 • Närmare hälften (47 %) av de misstänkta personerna fick ett lagföringsbeslut 2018, samma nivå som 2017.
 • Av de misstänkta personerna med lagföringsbeslut var 14 700 kvinnor och 70 400 män, vilket ger en könsfördelning på 17 procent kvinnor och 83 procent män. Jämfört med 2017 hade både antalet kvinnor och antalet män ökat (+4 % respektive +3 %).

Handlagda brottsmisstankar

 • År 2018 handlades totalt 537 000 brottsmisstankar, vilket var en ökning med 21 100 brottsmisstankar (+4 %) jämfört med 2017.
 • År 2018 förundersökningsbegränsades 52 100 (10 %) av alla brotts­misstankar. Det var en ökning med 5 280 brottsmisstankar (+11 %) jämfört med 2017.
 • Av samtliga handlagda brottsmisstankar 2018 ledde 42 procent till ett lagförings­beslut, vilket var en lika stor andel som 2017. Antalet ökade dock mellan 2017 och 2018, från 216 000 till 226 000 brottsmisstankar med lagföringsbeslut (+5 %).

Fakta
Ändamålet med statistiken över handlagda brott och handlagda brottsmisstankar är att ge en övergripande bild av nivå, struktur och utveckling av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott/brottsmisstankar och verksamhetsresultat. Ändamålet med statistiken över misstänkta personer är att ge en bild av nivå, struktur och utveckling av de personer som misstänkts för brott. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.

All statistik finns att hämta på www.bra.se under Statistik/Kriminalstatistik

För mer information om statistiken

 • Linn Brandelius, statistiker/utredare (Handlagda brott), tfn: 08-527 58 424; e-post: linn.brandelius@bra.se
 • Åsa Lennerö, statistiker/utredare (Misstänkta personer), tfn: 08-527 58 415; e-post: asa.lennero@bra.se
 • Rojan Taloyan, statistiker/utredare (Handlagda brottsmisstankar) tfn: 08-527 58 514; e-post: rojan.taloyan@bra.se

Definitioner/avgränsningar

Handlagda brott är samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottet avslutats. Själva brottsanmälan kan ha gjorts samma eller tidigare år.

Förundersökningsbegränsade brott och brottmisstankar är handlagda brott/brottmisstankar där beslut har fattats om att förundersökning inte ska inleda eller läggas ned avseende brottet.

Personuppklarade brott är handlagda brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en misstänkt person på brottet. Med lagföringsbeslut avses här beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse.

Personuppklaringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga handlagda brott under samma period.

Lagföringsprocent redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott.

Misstänkta personer En straffmyndig person som av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet har misstänkts för brott med som lägst misstanke­graden skäligen misstänkt, och det under redovisningsåret har fattats ett beslut som avslutar att handläggningen av brottsmisstanken.

Handlagda brottsmisstankar brottmisstankar där den utredande myndigheten fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottmisstanken avslutats.

Dokument

Länkar

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Brottsförebyggande Råd för framtiden1.4.2019 09:04:12 CESTPressmeddelande

Trots regeringens satsning på ett brottsförebyggande arbete visar Brås rapport att kommunerna inte prioriterar arbetet tillräckligt. Den 3–4 april samlas drygt 600 av landets brottsförebyggare på konferensen Råd för framtiden, för att diskutera nuläge och fortsatt utveckling. Medverkar gör bland andra justitieminister Morgan Johansson. Ur programmet: hur kriminologi kan användas i praktiken; vilken kompetens som behövs för att beställa brottsförebyggande arbete och hur man på lokal nivå kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Större delen av konferensen filmas och direktsänds.

Slutlig brottsstatistik 2018 - Anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld28.3.2019 09:30:00 CETPressmeddelande

Anmälda brott Under 2018 anmäldes cirka 1,55 miljoner brott, vilket är 35 700 (+2 %) fler brott än året innan. Bedrägeri­brott (9 kap. brottsbalken) var den kategori anmälda brott som ökade mest i antal under 2018, en ökning med 51 600 brott (+25 %). Ökningen gällde främst datorbedrägeri respektive utpressning. Stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken) var den brottskategori som minskade mest under året, en minskning med 41 400 brott (−9 %). Minskningarna avsåg bland annat anmälda bostadsinbrott, som minskade med 5 520 brott (−24 %), samt anmälda fickstölder, som minskade med 7 500 brott (−17 %). Kategorin brott mot person (3−7 kap. brottsbalken) ökade marginellt, med 1 892 brott (+1 %) under 2018. Flera brottstyper inom kategorin minskade, däribland anmälda misshandelsbrott, som minskade med 989 brott (−1 %), samt anmälda brott om sexuellt ofredande, som minskade med 338 brott (−3%). Till de brottstyper inom kategorin som ökade hör bland annat anmälda våldtäkter, som ökade med

Pressinbjudan – Råd för framtiden – nationell brottsförebyggande konferens27.3.2019 12:56:07 CETPressmeddelande

Välkommen till 2019 års upplaga av Råd för framtiden – en brottsförebyggande konferens, som hålls på Svenska Mässan i Göteborg den 3-4 april. Medverkar gör bland andra justitieminister Morgan Johansson; Christoffer Carlsson, forskare och även känd från ”Veckans brott”; Jonas Trolle, Center mot våldsbejakande extremism samt ett flertal forskare och experter från exempelvis Brå, Polisen och FOI.

Uppdaterad kl 10.45 Anmälda brott 2018 – Preliminär statistik17.1.2019 10:56:22 CETPressmeddelande

Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2018. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum