Brå

Slutlig brottsstatistik 2020 – Anmälda brott

Dela

Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott 2020. Här redovisas ett urval av statistiken, med fokus på hur pandemin bedöms ha påverkat antalet anmälda brott.

Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga med start en dryg vecka in i mars 2020, och påverkade samhället under resterande kalenderår 2020. Under året har regler och rekommendationer om social distansering införts, vilket har lett till minskad rörelse och aktivitet i samhället. Det i sin tur bedöms ha påverkat den anmälda brottsligheten. Framför allt har minskningar av anmälda brott som vanligtvis sker i det offentliga rummet kopplats samman med pandemin. Det gäller brott som misshandel av obekant, personrån, fickstölder, stölder i hotell, restaurang, biograf, nöjes- och samlingslokaler och idrottsanläggningar med mera.

Pandemin har även lett till omfördelning av resurser och förändrade arbetssätt inom rättsväsendet, vilket bland annat bedöms ha inneburit färre anmälda rattfylleribrott samt bidragit till fler anmälda skadegörelsebrott, främst i region Stockholm, och fler anmälda narkotikabrott. Pandemins inverkan på utvecklingen av det totala antalet anmälda brott under 2020 bedöms dock vara begränsad.

  • Under 2020 anmäldes cirka 1,57 miljoner brott, vilket innebar en ökning med 18 500 brott (+1 %) jämfört med året innan.
  • De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2020 var skadegörelsebrott (+14 %) samt narkotikabrott (+10 %). Bedömningen är att pandemin har bidragit till ökningarna av dessa brottskategorier. Den största ökningen inom skadegörelsebrott gällde brottstyperna skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter) och klotter mot kollektivtrafiken. Den största ökningen inom narkotikabrott gällde brottstyperna eget bruk samt innehav.
  • Den kategori anmälda brott som minskade mest i antal (−11 %) under 2020 var bedrägeribrott. Minskningen av bedrägeribrotten har ingen tydlig koppling till pandemin.

Brott mot person

  • Under 2020 anmäldes cirka 299 000 brott mot person, vilket var en ökning med 6 110 brott (+2 %) jämfört med 2019. Pandemins inverkan på utvecklingen av kategorin som helhet bedöms vara begränsad. Under 2020 anmäldes 83 200 misshandelsbrott, vilket innebar en minskning med 1 340 brott (−2 %) jämfört med 2019. Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ökade med 3 procent till 29 200 anmälda, medan anmälda misshandelsbrott mot män minskade med 4 procent till 29 400 brott. Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn (0–17 år) minskade med 3 procent, till 24 700 brott, jämfört med 2019.
  • Följderna av pandemin har sannolikt påverkat vissa typer av anmälda misshandelsbrott, det gäller främst misshandel av obekant som minskat för både kvinnor och män (−12 % respektive −10 %), jämfört med 2019. För anmälda misshandelsbrott av bekant gärningsperson, har antalet anmälda brott däremot ökat mot både kvinnor och män (+5 % respektive +3 %). Det är svårt att bedöma om utvecklingen för anmäld misshandel av bekant har påverkats av pandemin, eftersom den skulle kunna ha både en minskande och en ökande inverkan på de anmälda misshandelsbrotten av bekanta.
  • Under 2020 anmäldes 9 360 våldtäkter, vilket innebar en ökning med 779 brott (+9 %). För brott mot person 18 år eller äldre var antalet anmälda våldtäkter oförändrat. Mot kvinnor anmäldes 4 800 brott, och mot män anmäldes 261 brott. Våldtäktsbrott mot barn (0–17 år) ökade med 756 brott (+21 %), till 4 300 anmälda brott. Vid tolkning av statistiken bör man tänka på att enstaka anmälningar med ett stort antal brott kan ge upphov till variationer i statistiken. Därför är det också svårt att dra slutsatser om pandemin har haft någon inverkan på anmälda våldtäkter.

Stöldbrott

  • Under 2020 anmäldes 421 000 stöld- och tillgreppsbrott, vilket var en minskning med 3 procent (−14 500 brott) jämfört med året innan. Bedömningen är pandemin sannolikt har inverkat på kategorin som helhet. År 2020 anmäldes 81 000 inbrottsstölder, vilket innebar en ökning med 8 procent, jämfört med 2019. De anmälda bostadsinbrotten låg oförändrade (+15 brott) på 14 700, inbrott i lägenhet ökade med 5 procent (+312 brott), medan inbrott i villa och radhus minskade med 3 procent (−297 brott). Det finns inte några tydliga indikationer på att utvecklingen av antalet anmälda bostadsinbrottsstölder kan sättas i samband med pandemin. Inbrottsstöld i källare och vind har ökat under året (+30 %), vilket däremot skulle kunna kopplas till pandemin.
  • De starkaste minskningarna av stöldbrott återfinns för anmälda fickstölder (−44 %) och även för stölder i hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes- samlings- och ungdomslokal m.m. (−40 %) samt i skola, bibliotek, idrottsanläggningar, kyrka, museum m.m. (−22 %). Bedömningen är att minskningarna framförallt för dessa typer av stöldbrott är konsekvenser av pandemin.
  • Antalet anmälda personrån 2020 minskade med 10 procent 2020, jämfört med 2019, till 6 900 anmälda brott. Rån mot vuxna minskade med 9 procent, till 4 720 brott. Rån mot barn (under 18 år) minskade med 12 procent, till 2 190 brott. Det är troligt att pandemin har bidragit till minskningarna av antalet personrån.

Fakta

Ändamålet med statistiken över anmälda brott är att visa på nivå, struktur och utveckling av de brott som anmäls till rättsväsendet. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.

Den statistik som presenteras ovan är ett mindre urval, all statistik över anmälda brott finns på Brås webbplats

Mer information om pandemins inverkan på antalet anmälda brott.

För mer information om statistiken:

• Åsa Lennerö, statistiker/utredare tfn: 08-527 58 415, e-post: asa.lennero@bra.se
• Stina Söderman, statistiker/utredare tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se

Definitioner/avgränsningar

Anmälda brott redovisar antalet händelser som har anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott.

Dokument

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Brå och CVE medverkar i Almedalen5.7.2021 08:53:49 CEST | Pressmeddelande

Under årets digitala Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att sända flera intressanta webbinarier och samtal i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, välfärdsbrott, islamofobiska hatbrott, ungas väg ut ur kriminalitet, kommunalt ansvar i brottsförebyggande arbete och hur våldsbejakande extremism påverkats av pandemin.

Stora skillnader i otrygghet och utsatthet för brott mellan landets kommuner21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan landets kommuner och storstädernas stadsdelar i hur stor andel av befolkningen som uppger att de utsatts för brott mot enskild person. Störst andel finns i stadsdelsnämndsområdet Östra Göteborg, medan andelen är minst i Vansbro kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen 2019–2020 på kommunnivå.

Östra Göteborg har störst andel utsatta för brott mot person i polisregion Väst21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

I polisregion Väst är det en något större andel av befolkningen som uppger att de blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort. Inom regionen, och även i riket, är andelen som uppger utsatthet störst i Östra Göteborg. Minst andel i regionen finns i Tidaholms kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen på kommunnivå.

Trosa har störst andel utsatta för brott mot person i polisregion Öst21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

I polisregion Öst är det en mindre andel av befolkningen som uppger att de blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort. Inom regionen är andelen personer som uppger utsatthet störst i Trosa och minst i Gnosjö. Eskilstuna är den kommun i regionen där störst andel känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen på kommunnivå.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum