Brå

Slutlig brottsstatistik 2020 – Handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar

Dela

I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2020. Här redovisas ett urval av statistiken.

Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga med start en dryg vecka in i mars 2020, och påverkade samhället under resterande kalenderår 2020. Under året har regler och rekommendationer om social distansering införts, vilket har lett till minskad rörelse och aktivitet i samhället. Pandemin har även lett till förändrade arbetssätt inom rättsväsendet, vilket i vissa fall har frigjort resurser som tillfälligt har styrts om till bland annat arbete med att utreda brott. Det i sin tur har sannolikt bidragit till en ökning av antal handlagda och utredda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar.

  • Under 2020 blev 1,62 miljoner brott handlagda, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med 2019. Även antalet personer som misstänktes för brott ökade, med 6 procent, till 200 000. Detsamma gäller antalet handlagda brottsmisstankar som uppgick till 620 000, och därmed ökade med 10 procent jämfört med 2019.
  • Av de handlagda brotten hade en utredning bedrivits för drygt hälften (51 %), eller 825 000, av de handlagda brotten, vilket var en ökning med 6 procent jämfört med 2019. Ökningen kan sannolikt kopplas till pandemin och följderna därav.

Personuppklarade brott

Personuppklarade brott är handlagda brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en misstänkt person på brottet. Med lagföringsbeslut avses här beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse.

  • Under 2020 personuppklarades 224 000 handlagda brott, vilket var en ökning med 12 200 brott (+6 %) jämfört med 2019.
  • Personuppklaringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda brott, uppgick till 14 procent 2020, vilket var en oförändrad nivå jämfört med 2019. Personuppklaringsprocenten ökade för brott mot liv och hälsa och sexualbrott, medan den minskade för bedrägeribrott, trafikbrott och narkotikabrott.
  • Lagföringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott (exklusive förundersökningsbegränsade brott), uppgick till 30 procent 2020, vilket var samma nivå som 2019. Även lagföringsprocenten ökade för brott mot liv och hälsa och sexualbrott, men också för skadegörelsebrott, och minskade för bedrägeribrott och narkotikabrott.

Misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar

  • Av de misstänkta personerna var 45 000 kvinnor (23 %) och 154 000 män (77 %). Jämfört med 2019 hade både antalet kvinnor och antalet män som misstänkts för brott ökat, med 13 respektive 4 procent.
  • Antalet misstänkta personer som fick ett lagföringsbeslut var 90 800 personer 2020, vilket var en ökning med 3 860 personer (+4 %), andelen personer som fick ett lagföringsbeslut minskade dock med en procentenhet till 45 procent, jämfört med 2019. Det ökade antalet misstänkta som fått ett lagföringsbeslut kan sannolikt kopplas samman med pandemin.
  • Ökningen av antalet handlagda brottsmisstankar 2020 märks för brottsmisstankar både mot kvinnor och mot män (+20 % respektive +7 %) jämfört med 2019.

Fakta

Ändamålet med statistiken över handlagda brott och handlagda brottsmisstankar är att ge en övergripande bild av nivå, struktur och utveckling av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott/brottsmisstankar och verksamhetsresultat. Ändamålet med statistiken över misstänkta personer är att ge en bild av nivå, struktur och utveckling av de personer som misstänkts för brott. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.

Den statistik som presenteras ovan är ett mindre urval, all statistik finns att hämta på Brås webbplats

För mer information om statistiken
• Linn Brandelius, statistiker/utredare (Handlagda brott), tfn: 08-527 58 424; e-post: linn.brandelius@bra.se
• Elin Stendahl, statistiker (Misstänkta personer, handlagda brottsmisstankar), tfn: 08-518 32 431; e-post: elin.stendahl@bra.se


Definitioner/avgränsningar

Handlagda brott är samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottet avslutats. Själva brottsanmälan kan ha gjorts samma eller tidigare år.

Personuppklarade brott är handlagda brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en misstänkt person på brottet. Med lagföringsbeslut avses här beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse.

Personuppklaringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga handlagda brott under samma period.

Lagföringsprocent redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott.

Förundersökningsbegränsade brott och brottsmisstankar är handlagda brott/brottsmisstankar där beslut har fattats om att förundersökning inte ska inleda eller läggas ned avseende brottet.

Misstänkta personer En straffmyndig person som av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet har misstänkts för brott med som lägst misstanke¬graden skäligen misstänkt, och det under redovisningsåret har fattats ett beslut som avslutar att handläggningen av brottsmisstanken.

Handlagda brottsmisstankar brottmisstankar där den utredande myndigheten fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottmisstanken avslutats.

Dokument

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Färre uppger att de utsatts för brott12.10.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person, exempelvis personrån, misshandel och fickstöld har minskat, däremot har försäljningsbedrägerier ökat. Det är stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott och en särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Förtroendet för rättsväsendet, framför allt polisen, fortsätter att öka. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Ny Bråstudie: Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund25.8.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007–2018, såväl bland personer med inrikes som med utrikes bakgrund, visar en ny studie från Brå. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen utrikesfödda. Skillnaderna, mellan de olika gruppernas risk att misstänkas för brott, beror bland annat på skillnader i gruppernas åldersfördelning. Exempelvis finns det en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.

Brå och CVE medverkar i Almedalen5.7.2021 08:53:49 CEST | Pressmeddelande

Under årets digitala Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att sända flera intressanta webbinarier och samtal i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, välfärdsbrott, islamofobiska hatbrott, ungas väg ut ur kriminalitet, kommunalt ansvar i brottsförebyggande arbete och hur våldsbejakande extremism påverkats av pandemin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum