Brå

Slutlig brottsstatistik 2021 – Misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar

Dela

I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar för 2021. Här redovisas ett urval av statistiken.

År 2021 misstänktes 192 092 personer för brott, vilket var en minskning med 4 procent jämfört med 2020. En lika stor procentuell minskning sågs för antalet misstänkta personer som fick ett lagföringsbeslut under året (−4 %). Totalt handlades 584 118 brottsmisstankar hos de brottsutredande myndigheterna 2021, vilket var en minskning med 6 procent jämfört med året innan.

Misstänkta personer

År 2021 misstänktes 192 092 personer för brott, vilket var en minskning med 4 procent jämfört med 2020.  Jämfört med 2012 har antalet personer som misstänkts för brott ökat med 3 procent. Ökningen avsåg endast misstänkta kvinnor (+13 %), medan antalet misstänkta män var oförändrat mellan åren. 

Även i relation till befolkningsstorleken var antalet personer som misstänktes för brott 4 procent lägre 2021 jämfört med året innan. Nedgången avsåg både misstänkta kvinnor (−3 %) och misstänkta män (−4 %). Jämfört med 2012 har antalet misstänkta personer per 100 000 invånare minskat med 5 procent.

Misstänkta personer med lagföringsbeslut

Närmare hälften (45 % eller 87 195 personer) av de personer som misstänktes för brott 2021 fick ett lagföringsbeslut. Antalet misstänkta personer med lagföringsbeslut minskade med 4 procent jämfört med 2020. Minskningen avsåg samtliga brottskategorier, men mest minskade antalet misstänkta med lagföringsbeslut för trafikbrott (−9 %) och stöld- och tillgreppsbrott (−8 %).

Handlagda brottsmisstankar

Totalt handlade de brottsutredande myndigheterna 584 118 brottsmisstankar 2021, vilket motsvarar en minskning med 6 procent jämfört med 2020. Antalet handlagda brottsmisstankar minskade inom samtliga brottskategorier under året. De största minskningarna märktes för brottsmisstankar om trafikbrott (−12 %) och skadegörelsebrott (−11 %).

Brottsmisstankar med lagföringsbeslut

År 2021 ledde 213 326 brottsmisstankar till ett lagföringsbeslut, vilket var en minskning med 10 procent jämfört med 2020. Antalet brottsmisstankar som resulterade i lagföringsbeslut, minskade mest för brottsmisstankar om bedrägeribrott (−22 %) och trafikbrott (−14 %), medan brottsmisstankar om brott mot person ökade, med 3 procent jämfört med 2020.

Fakta

Ändamålet med statistiken över misstänkta personer är att ge en bild av nivå och utveckling av de personer som misstänkts för brott, samt hur personerna fördelar sig efter kön, ålder och typ av brott. Statistiken redovisar även antalet personer som fått ett lagföringsbeslut under redovisningsåret. Ändamålet med statistiken över handlagda brottsmisstankar är att ge en övergripande bild av nivån och utvecklingen av de brottsmisstankar som handläggs hos de brottsutredande myndigheterna, samt vilka beslut som fattats för brottsmisstankarna. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.

Den statistik som presenteras ovan är ett mindre urval, all statistik finns att hämta på Brås webbplats.

För mer information om statistiken

  • Jan Lundbeck, statistiker/utredare (misstänkta personer), 08-527 58 508, jan.lundbeck@bra.se
  • Stina Söderman, statistiker/utredare (handlagda brottsmisstankar), tfn 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se

Definitioner/avgränsningar

Misstänkta personer En straffmyndig person som av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet har misstänkts för brott med som lägst misstankegrad skäligen misstänkt. I statistiken redovisas misstänkta personer där det fattats ett beslut som avslutar handläggningen av brottsmisstanken under redovisningsåret.

Handlagda brottsmisstankar En brottsmisstanke avser kopplingen mellan ett anmält brott och en misstänkt person. Om en person är misstänkt för flera brott upprättas en brottsmisstanke för varje brott som personen är misstänkt för, och om flera personer är misstänkta för samma brott, upprättas en brottsmisstanke för varje misstänkt person. Till exempel: om tre personer är misstänkta för två brott ger det sex brottsmisstankar.

I statistiken redovisas brottsmisstankar där det fattats ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottsmisstanken avslutats. Besluten indelas i kategorierna lagföringsbeslut, beslut om förundersökningsbegränsning och övriga beslut.

Lagföringsbeslut innebär att åklagare beslutat om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse gällande en misstänkt persons brottsmisstanke.

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Kommunerna förbereds för nytt brottsförebyggande uppdrag på Brås konferens5.4.2022 09:08:30 CEST | Pressmeddelande

Den kommande lagstiftningen om kommuners ansvar att förebygga brott, som förväntas träda i kraft 2023, präglar Brottsförebyggande rådets årliga konferens om brottsförebyggande arbete. Den 7–8 april samlas drygt 1 000 av landets brottsförebyggare på Råd för framtiden, digitalt och i Gävle. Brå presenterar där en ny rapport om var kommunerna står idag inför den utveckling som ska ske.

Färre fall av dödligt våld under 202131.3.2022 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Totalt sett minskade det dödliga våldet under 2021 jämfört med 2020. Främst var det färre fall av dödligt våld mot män utan användning av skjutvapen. Det var även färre fall av dödligt våld mot kvinnor med användning av skjutvapen under 2021, jämfört med 2020. Däremot var det något fler fall av dödligt våld mot män med användning av skjutvapen samt mot kvinnor i närstående parrelation, under 2021 jämfört med 2020. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum