Solidium Oy:s bokslut ock halvårsöversikt 1.1–30.6.2021

Dela

Räkenskapsperioden 1.7.2020-30.6.2021

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var utmärkta 40,6 procent under räkenskapsperioden och substansvärdet ökade med 2 189 miljoner euro från 6 572 miljoner euro till 8 761 miljoner euro
  • Räkenskapsperiodens resultat var 197 miljoner euro
  • Solidiums styrelse föreslår att Solidium delar ut totalt 368 miljoner euro som dividend till ägaren

Halvårsperioden 1.1.-30.6.2021

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 23,7 procent under rapportperioden

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar

”Solidiums räkenskapsperiod 2020–2021 kännetecknades av en optimistisk stämning då ekonomin började återhämta sig från coronaviruspandemin och då företages utsikter blev mera positiva. Den positiva utvecklingen i ekonomin syntes även i våra portföljbolag, vars värderingar steg, och den operativa verksamheten förbättrades.

Under räkenskapsperioden ökade Solidium sin ägarandel i Nokia, Nokian Renkaat och TietoEVRY, samt minskade sin ägarandel i Outokumpu och SSAB. I början av räkenskapsperioden sålde vi vår ägarandel i Neles till Valmet. Det skedde också anmärkningsvärda evenemang inom våra portföljbolag då Konecranes och Cargotec meddelade om att gå ihop. Precis efter att räkenskapsperioden tog slut meddelade även Valmet och Neles om sina fusionsplaner.

Under den senaste räkenskapsperioden bestämde vi att fördjupa oss i bolagens koldioxidbalans. Vi förverkligade ett projekt där vi jämförde våra portföljbolags koldioxidintensitet med andra bolag inom samma industri runt om i världen.

I linje med handlingsdirektiven, överför Solidium dividenderna från portföljbolagen till staten. Coronaviruspandemin påverkade fortfarande börsbolagens dividendutdelning. I bolagsstämmorna under våren 2021 bestämde vissa av våra portföljbolag att inte betala dividend ännu. På grund av det här minskade våra dividender före skatt till 219 miljoner euro från föregående räkenskapsperiodens 230 miljoner euro. ”

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 9 593 miljoner euro 30.6.2021 (7 841 miljoner euro 31.12.2020 och 6 950 miljoner euro 30.6.2020). Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar 23,0 procent och 39,2 procent under räkenskapsperioden. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav var 9 024 miljoner euro 30.6.2021 (7 620 miljoner euro 31.12.2020 och 6 799 miljoner euro 30.6.2020). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 23,7 procent under halvårsperioden och 40,6 procent under räkenskapsperioden. Under räkenskapsperioden gav Metso Outotec (101 %), Outokumpu (99 %) och Konecranes (85 %) den bästa avkastningen.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 569 miljoner euro 30.6.2021 (222 miljoner euro 31.12.2020 och 151 miljoner euro 30.6.2020). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,3 procent under halvårsperioden och 0,8 procent under räkenskapsperioden.

Vinstutdelning till Solidium

Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 219 miljoner euro i vinstutdelning före skatt (1.7.2019–30.6.2020: 230 miljoner euro) och 200 miljoner euro (206 miljoner euro) efter skatt. Solidiums erhållna dividendavkastning uppgick till cirka 2,4 procent i förhållande till aktieportföljens värde 30.6.2021. Nokia, Outokumpu, och SSAB bestämde att inte betala dividend under våren 2021.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslag på 368 miljoner euro som vinstutdelning består av 200 miljoner euro i dividend efter skatt från räkenskapsperioden 2020-2021 och av 168 miljoner euro icke utdelad dividend från föregående räkenskapsperiod 2019-2020.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet och styrelseval

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov.

Solidiums representanter har verkat som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Metso Outotec, Nokian Renkaat, Outokumpu, TietoEVRY och Valmet samt som medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Kemira, Konecranes, SSAB och Stora Enso. Nomineringsråden beredde förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2021 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. Under översiktsperioden invaldes Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen igen i styrelserna för Metso Outotec och Stora Enso. Mäkinen blev vald till styrelsens ordförande i Stora Enso. Placeringsdirektör Annareetta Lumme-Timonen valdes igen till SSABs styrelse. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Aaro Cantell i styrelsen för Valmet, Jannica Fagerholm i styrelsen för Sampo och Timo Ahopelto i styrelsen för TietoEVRY.

Aktietransaktioner

Under räkenskapsperioden förvärvade Solidium aktier i Nokia för 115 miljoner euro, aktier i Nokian Renkaat för 76 miljoner euro och aktier i TietoEVRY för 26 miljoner euro. Till följd av transaktionerna ökade Solidiums ägarandel i Nokia från 4,8 procent till 5,3 procent, i Nokian Renkaat från 6,8 procent till 8,8 procent och i TietoEVRY från 10,0 procent till 10,9 procent. Därutöver deltog Solidium med 10 miljoner euro i aktieemissionen som Outokumpu riktade till institutionella investerare.

I juli 2020 sålde Solidium sina Neles aktier till Valmet för 190 miljoner euro. I februari 2021 såldes Outokumpu aktier för 24 miljoner euro. Avyttring av Outokumpu aktier och deltagande i den riktade aktieemissionen ledde till att ägarandelen i Outokumpu minskade från 21,7 procent till 18,9 procent. I april 2021 minskade Solidium sin ägarandel i SSAB genom att sälja 65 miljoner SSAB B aktier till marknaden. Försäljningsbeloppet var cirka 277 miljoner euro och Solidiums ägarandel i SSAB minskade från 12,6 procent till 6,3 procent i alla utfärdade och utomstående aktier, och röstandelen minskade från ungefär 9,8 procent till ungefär 8,0 procent.

Företagsarrangemang

1.10.2020 meddelade Konecranes och Cargotec om att gå samman genom en fusion. Fusionen godkändes i extra bolagsstämmorna 18.12.2020. Genom fusionen blir det sammanslagna bolaget världsledande i lyftutrustning för hamnar inklusive därtill förknippade tjänster samt i bolagens övriga verksamheter. Solidium stöder arrangemanget eftersom vi anser att den skapar värde med Konercranes och Cargotecs varandra kompletterande erbjudande, teknologi- och tjänstkunskap samt med övriga synergier. Nuvarande målet är att genomföra fusionen före slutet av första halvåret 2022. Tidtabellen flyttades framåt då konkurrensmyndigheterna började andra stadiets översyn, vilket är vanligt bland stora företagsomstruktureringar.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden

Efter räkenskapsperioden i juli 2021 meddelade Valmet och Neles om fusionsplanen, vilken förväntas att förverkligas i januari 2022. Solidium anser att Neles är en attraktiv partner för att stöda Valmets tillväxt, och förbinder sig att rösta för arrangemanget i Valmets extra bolagsstämma. I enlighet med transaktionsvillkoren skulle Solidium äga ungefär 9,1 % av det sammanslagna bolaget och fortsätta som Valmets största ägare. 

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Ordinarie bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors den 30.11.2020. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2019-30.6.2020 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt att inte betala dividend. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen, Laura Raitio och Kimmo Viertola.

Ekonomiska nyckeltal

Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 197 miljoner euro. Solidiums verksamhetskostnader var 4,4 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten var därmed 0,06 procent. Solidiums substansvärde ökade med 2,2 miljarder euro tack vare värdeförändringar i aktieinnehaven och var i slutet av översiktsperioden 8,8 miljarder euro.

1.7.2020-30.6.20211.7.2019-30.6.2020
Rörelsevinst, mn €               -4,4-3,8
Periodens vinst, mn € 196,7210,6
Avkastning enligt marknadsvärden, % 39,2-7,9
Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent, %0,060,05
Substansvärde, mn € 8 760,66 572,1
Finansiella skulder, mn € 0,00,0
Soliditet, % 9195
Vinstutdelning, mn € 368,0*0,0
Genomsnittligt antal anställda 1212

* Styreslsens förslag


Solidiums årsberättelse finns på finska på Solidiums webbplats www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomus.

Meddelandet har inte granskats av revisor.

Bilaga: Solidiums innehav 30.6.2021

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolagets uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och på lång sikt öka innehavens ekonomiska värde. Solidium är minoritetsägare i tålv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Outotec Abp, Nokia Abp, Nokian Renkaat Abp, Outokumpu Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Abp, TietoEVRY Abp och Valmet Abp). Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 10,1 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Mangold Insight presenterar ny analys om Terranets möjligheter21.9.2021 10:14:59 CEST | Pressmeddelande

I en ny analys upprepar Mangold Insight sin köprekommendation för Terranets aktie efter de senaste framstegen för företaget och med utgångspunkt i den höga aktiviteten i fordonsindustrin. Det expanderande teamet med ett högre kommersiellt fokus lyfts fram i kombination med den patenterade teknologin. Den livräddande VoxelFlow-tekniken kompletterar annan sensorteknologi i dagens fordon. Möjligheten att kunna klassificera och följa objekt upp till hundra gånger snabbare än branschstandarden är dess mest unika attribut, i kombination med den höga bildkvaliteten som teknologin genererar. Du hittar analysen "Snabbare Takt framåt" här: https://bit.ly/3nSsz55 För mer information om Terranet: Pär-Olof Johannesson Tel: +46 70 332 32 62 E-post: parolof.johannesson@terranet.se Om Terranet Terranet (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar mjukvara med tillämningar för avancerat förarstöd och autonoma fo

Kinnevik: Kallelse till extra bolagsstämma21.9.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 oktober 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin har Kinneviks styrelse beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid extra bolagsstämman. Kallelsen är bifogad till detta pressmeddelande. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 21 oktober 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt. Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag om ett långsiktigt aktieincitamentsprogram för anställda i Kinnevik, innefattande bland annat beslut om ändring av Kinneviks bolagsordning och beslut om överlåtelse av incitamentsaktier till deltagarna i programmet. Deltagande Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska vara införd i den av Eur

Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden17.9.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden Riksgälden föreslår inga väsentliga ändringar i riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden.Förslaget till riktlinjer för 2022lämnas till Finansdepartementet i dag. Riksgälden ser inte behov av några större ändringar i riktlinjerna efter att de justeringar som gjorts de senaste åren har lett till en mer övergripande styrning av skuldförvaltningen. Därmed har Riksgälden god flexibilitet att hantera stora variationer i statens lånebehov inom de ramar som riktlinjerna ger. Regeringen beslutar om riktlinjerna varje år senast den 15 november. Beslutet fattas efter att Riksgälden har lämnat sitt förslag och Riksbanken har yttrat sig över förslaget. I riktlinjerna fastställs bland annat hur statsskulden ska vara sammansatt och vilken löptid den ska ha. Riktvärden för sammansättning och löptid ligger fast Sammansättning Real kronskuld – andelen ska långsiktigt vara 20 procent av statsskulden.Skuld i utländsk valuta – expone

Saniona utser Robert Hoffman till ny styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet16.9.2021 17:50:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 16 september 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag att styrelsen kompletteras med Robert E. Hoffman enligt beslut av den extra bolagsstämma som avhölls den 16 september 2021. Hoffman är en erfaren finansdirektör och styrelseledamot, med nära 30 års erfarenhet inom redovisning, ekonomiförvaltning, kapitalanskaffning, strategisk planering, företagsledning, investerarrelationer och ledarskap. ”Roberts gedigna erfarenhet av att leda och agera rådgivare till amerikanska börsnoterade bolag i företagsfinansiella frågor, investerarrelationer och andra relaterade verksamheter kommer att vara värdefull för vår fortsatta utveckling av styrelsen och utvärderingen av en framtida notering i USA”, säger J. Donald deBethizy, styrelseordförande i Saniona. ”Jag ser Saniona som ett bolag med en avsevärd outnyttjad potential. Det finns en enorm kapacitet i pipelinen och kompetensen och jag ser fra

Kommuniké från extra bolagsstämma den 16 september 2021 i Saniona AB16.9.2021 17:45:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 16 september 2021 Idag, den 16 september 2021, hölls extra bolagsstämma i Saniona AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Val och arvodering av ny styrelseledamot Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Robert E. Hoffman som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 26 maj 2021. Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor till Robert E. Hoffman för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvararande ett årligt arvode om 390 000 kronor, varav 140 000 kronor avser det ytterligare a

Kinnevik investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa16.9.2021 15:08:57 CEST | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa. Spring Health hjälper arbetsgivare att modernisera sina erbjudanden inom beteendemässig hälsa med den mest omfattande lösningen för medarbetares välbefinnande. Bolaget grundandes av April Koh och Dr Adam Chekroud i New York med visionen om att bygga en värld där gissningar inte är en del av psykologisk vård. Alltför ofta måste patienter testa sig fram till effektiva lösningar för psykisk hälsa. Spring Health bygger en datainfrastruktur för att ta mer precisa beslut när det kommer till matchning av utförare och personanpassade behandlingsplaner. Data visar att metoden uppnår ledande resultat på halva tiden jämfört andra i branschen. Spring Health erbjuder en samlad punkt för alla sorters stöd – från digitala övningar för personalen, till coachning, terapi eller medicinering – vilket leder till snabbare resultat, högre engagemang samt hälsosammare,

Saniona utser Wendy Dwyer till Chief Business Officer15.9.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 15 september 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag rekryteringen av Wendy Dwyer till rollen som Chief Business Officer. Dwyer har över 20 års erfarenhet av affärsutveckling, licensiering och företagstransaktioner. Hon kommer närmast från rollen som Chief Business Officer på Surface Oncology Inc., där hon hade en avgörande roll i en affär värd 815 miljoner USD med en upfront-betalning om 85 miljoner USD för en preklinisk immunoonkologisk tillgång. Rami Levin, koncernchef och VD på Saniona, kommenterar: ”Sanionas strategi är att självständigt utveckla och kommersialisera våra proprietära molekyler för sällsynta sjukdomar. Detta eftersom vi är övertygade om att det är så vi bäst maximerar värdet på lång sikt. Samtidigt utvärderar vi aktivt olika möjligheter till affärsutveckling som en viktig källa till icke utspädande kapital som kan bidra till att finansiera vår verksamhet. Wend

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum