GlobeNewswire

Solidium Oy:s bokslut ock halvårsöversikt 1.1–30.6.2022

Dela

Räkenskapsperioden 1.7.2021-30.6.2022

•             Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -8,8 procent under räkenskapsperioden och substansvärdet sjönk från 8 761 miljoner euro till 7 246 miljoner euro

•             Räkenskapsperiodens resultat var 303 miljoner euro

•             Solidiums styrelse föreslår att Solidium delar ut totalt 307 miljoner euro som dividend till ägaren

Halvårsperioden 1.1.-30.6.2022

•             Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -15,5 procent under rapportperioden


Solidiums verkställande direktör kommenterar: 

”Solidiums räkenskapsperiod var exceptionell med hänsyn till den ekonomiska verksamhetsmiljön. Optimismen från coronaviruspandemins lättande ersattes med avtagande tillväxt och nedgång i aktiekurserna som en följd av Rysslands anfallskrig, accelererad inflation och åtstramande penningpolitik. I den utmanande omgivningen blev avkastningen på Solidiums aktieinnehav -8,8 procent.

Solidiums styrelse godkände ett nytt långsiktigt hållbarhetsprogram för tidsperioden 2022–2026. I enlighet med nya programmet fokuserar vi i vårt ägararbete ännu mera på de hållberhetsaspekter som är viktiga för innehavsbolagens värdeskapning. Vi har som mål att våra innehavsbolag presterar bättre än deras jämförbara bolag, även ur ett hållbarhetsperspektiv. Vår nya ESG-analysmodell, som vi nyligen tagit i bruk, beaktar värdskapningsmöjligheter och innehåller konkurrentjämförelser.

Under räkenskapsperioden ökade Solidium sin ägarandel i Konecranes, Nokian Renkaat och Valmet samt minskade sin ägarandel i Outokumpu och Sampo. Utöver de här aktietransaktionerna skedde det under räkenskapsperioden stora ändringar i vår portfölj då vi distribuerade alla våra SSAB aktier som kapitalåterbäring till den finska staten och då vi tog emot den finska statens alla Anora aktier.

En betydande andel av aktieförsäljningarnas intäkter användes till en 500 miljoner euros kapitalåterbäring till den finska staten. Därtill betalade Solidium 368 miljoner euro som dividend till sin ägare.”


SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 7 807 miljoner euro 30.6.2022 (9 274 miljoner euro 31.12.2021 och 9 593 miljoner euro 30.6.2021). Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar -14,9 procent och -8,5 procent under räkenskapsperioden. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav

Värdet på Solidiums aktieinnehav var 7 401 miljoner euro 30.6.2022 (8 968 miljoner euro 31.12.2021 och 9 024 miljoner euro 30.6.2021). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -15,5 procent under halvårsperioden och -8,8 procent under räkenskapsperioden. Under räkenskapsperioden gav Sampo (17,7 %) och Elisa (10,6 %) de bästa avkastningarna.

Penningmarknadsplaceringar

Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 405 miljoner euro 30.6.2022 (306 miljoner euro 31.12.2021 och 569 miljoner euro 30.6.2021). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var -0,6 procent under halvårsperioden och -0,6 procent under räkenskapsperioden.

Under räkenskapsperioden betalade Solidium till finska staten 368 miljoner euro som dividend och 500 miljoner euro som kapitalåterbäring. Därtill överförde Solidium alla sina SSAB AB aktier, till ett värde om cirka 271 miljoner euro, till den finska staten som kapitalåterbäring. Under räkenskapsperioden överförde finska staten alla sina Anora Group Abp aktier, till ett värde om cirka 143 miljoner euro, till Solidium.

Vinstutdelning till Solidium

Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 339 miljoner euro i vinstutdelning före skatt (1.7.2020–30.6.2021: 219 miljoner euro) och 307 miljoner euro (200 miljoner euro) efter skatt. Solidiums erhållna dividendavkastning uppgick till cirka 4,6 procent i förhållande till aktieportföljens värde 30.6.2022.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att 307 miljoner euro betalas som vinstutdelning till ägaren. Det här motsvarar de dividendintäkter som Solidium erhållit under räkenskapsperioden 2021-2022, med beaktande för skatt på dessa.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet och styrelseval

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov.

Solidiums representanter har verkat som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Metso Outotec, Nokian Renkaat, Outokumpu, Tietoevry och Valmet samt som medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Anora, Kemira, Konecranes och Stora Enso. Nomineringsråden beredde förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2022 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. Detta var fallet i åtta portföljbolag efter bolagsstämmorna 2022. Placeringsdirektör Annareetta Lumme-Timonen valdes till Anoras styrelse, placeringsdirektör Pauli Anttila valdes till Konecranes styrelse och placeringsdirektör Petter Söderström valdes till Outokumpus styrelse. Solidiums dåvarande verkställande direktör Antti Mäkinen valdes igen till styrelserna för Metso Outotec och Stora Enso. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Aaro Cantell i styrelsen för Valmet, Jannica Fagerholm i styrelsen för Sampo och Timo Ahopelto i styrelsen för Tietoevry.

Aktietransaktioner

Under räkenskapsperioden förvärvade Solidium aktier i Konecranes för 34 miljoner euro, aktier i Nokian Renkaat för 29 miljoner euro och aktier i Valmet för 52 miljoner euro. Till följd av transaktionerna ökade Solidiums ägarandel i Konecranes från 8,5 procent till 10,1 procent och i Nokian Renkaat från 8,8 procent till 9,4 procent. Fusionen mellan Valmet och Neles skulle ha utspätt Solidiums ägarandel från 11,1 procent till cirka nio procent, men till följd av aktieköpen under våren 2022 var Solidiums ägarandel slutligen 10,1 procent.

Under räkenskapsperioden sålde Solidium aktier i Sampo för 498 miljoner euro och aktier i Outokumpu för 86 miljoner euro. Som en följd av försäljningen minskade Solidiums ägarandel i Sampo från 8,0 procent till 6,0 procent, men på grund av Sampos återköp av egna aktier var Solidiums ägarandel 6,2 i slutet av räkenskapsperioden. Solidiums ägarandel i Outokumpu minskade från 18,9 procent till 15,5 procent.

Finska staten överlät den 25 november 2021 alla sina aktier i Anora Group Abp, cirka 19,4 % av Anora Group Abp:s utestående aktier, till Solidium Oy. Aktiernas överlåtelsevärde var den offentliga handelns slutkurs 24.11.2021 på Helsingforsbörsen, 10,90 euro/aktie. Som en följd av överlåtelsen höjdes Solidiums eget kapital med ett belopp som motsvarar aktiernas marknadsvärde dvs. cirka 143 miljoner euro. Därtill beslöt den finska staten den 14 september 2021 att göra en kapitalåterbetalning bestående av alla Solidium Oy:s aktier i SSAB AB till ett värde på cirka 271 miljoner euro. Som en följd av kapitalåterbetalningen sjönk Solidiums ägarandel i SSAB från 6,3 procent till 0,0 procent och röster från 8,0 procent till 0,0 procent.

Företagsarrangemang

1.10.2020 meddelade Konecranes och Cargotec om att gå samman genom en fusion. Fusionen godkändes i extra bolagsstämmorna 18.12.2020. Solidium stödde arrangemanget eftersom vi ansåg att den skapar värde med Konercranes och Cargotecs varandra kompletterande erbjudande, teknologi- och tjänstkunskap samt med övriga synergier. Tyvärr blockerade Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndigheten ”CMA” fusionen den 29.3.2022. Enligt deras slutrapport var åtgärderna - som skulle ha undanröjt de två bolagens överlappande verksamheter och som den Europeiska kommissionen hade accepterat – inte tillräckliga för and lindra CMA:s bekymmer. Fusionen skulle ha krävt godkännande från samtliga relevanta konkurrensmyndigheter.

Den 2.7.2021 meddelade Valmet och Neles om fusionsplanen. Solidium ansåg att Neles är en attraktiv partner för att stöda Valmets tillväxt, och stödde därmed arrangemanget. Solidium hade tidigare sålt sina Neles aktier till Valmet. Extra bolagsstämmorna godkände planen den 22.9.2021 och fusionen skedde den 1.4.2022.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden

Reima Rytsölä började som Solidiums verkställande direktör den 1.8.2022.

Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt 6.9.2022 att arrangera bryggfinansiering till statens majoritetsägda Fortum Abp via Solidium Oy. Solidium och Fortum har  undertecknat ett avtal varmed Solidium lånar till Fortum högst 2 350 000 000 euro under en tidsperiod på högst 12 månader. Arrangemangets ändamål är att finansiera Fortums säkerhetskrav på elmarknaden. Solidium finansierar arrangemanget med ett banklån utan säkerhet. Banklånet innehåller typiska affärsmässiga villkor.


HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Ordinarie bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 28.10.2021. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2020-30.6.2021 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag utbetala en dividend om 368 miljoner euro. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen och Laura Raitio. Till nya styrelseledamöter valdes Jouko Karvinen och Jukka Ohtola.

Ekonomiska nyckeltal

Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 303 miljoner euro. Solidiums verksamhetskostnader var 4,0 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten var därmed 0,05 procent. Solidiums substansvärde minskade med 1,5 miljarder euro på grund av värdeförändringar i aktieinnehaven och var i slutet av översiktsperioden 7,2 miljarder euro.

1.7.2021-30.6.20221.7.2020-30.6.2021
Rörelsevinst, mn €               -4,0-4,4
Periodens vinst, mn € 302,9196,7
Avkastning enligt marknadsvärden, % -8,539,2
Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent, %0,050,06
Substansvärde, mn € 7 245,68 760,6
Finansiella skulder, mn € 0,00,0
Soliditet, % 9391
Vinstutdelning, mn € 307*368
Genomsnittligt antal anställda 1312

* Styreslsens förslag

Solidiums årsberättelse finns på engelska på Solidiums webbplats https://www.solidium.fi/en/annual-report/.  

Meddelandet har inte granskats av revisor.

Bilaga: Solidiums innehav 30.6.2022

Solidium Oy


Tilläggsinformation: Verkställande direktör Reima Rytsölä, tfn +358 50 048 2691


Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tolv betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Kemira, Konecranes, Metso Outotec, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, Tietoevry och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 8,1 miljarder euro. Tilläggsinformation: https://www.solidium.fi/en/.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Nexstim Abp: Ändring i aktieägarnas valberedning28.9.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsmeddelande, Helsingfors, 28.09.2022 kl. 9.00(EEST) Nexstim Abp: Ändring i aktieägarnas valberedning Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar om en ändring i valberedningens sammansättning. Tero Weckroth från Wetrock Capital & Consulting Oy har utsetts till ny valberedare. Tero Weckroth är också medlem av Nexstims styrelse. Leena Niemistö, som är Nexstims styrelseordförande och representerar bolagets största aktieägare, fortsätter som ordförande för valberedningen och Ossi Haapaniemi och Kyösti Kakkonen fortsätter som valberedare. Enligt valberedningens stadgar ska kommittén ha tre till fyra ledamöter. Bolagets tre större aktieägare ska utse en ledamot vardera, och om någon av dessa aktieägare inte utnyttjar sin nomineringsrätt, övergår rätten till nästa aktieägare i storleksordning. Den nya valberedningen tillträder under oktober. För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta: Leena Niemistö, styrelseordförande

Moody's sänker Aktias kreditbetyg och höjer utsikterna till stabila27.9.2022 16:30:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 27.9.2022 kl. 17.30 Moody's sänker Aktias kreditbetyg och höjer utsikterna till stabila Den 26 september 2022 sänkte kreditvärderingsinstitutet Moody's Investors Service kreditbetyget för Aktia Bank Abp:s långfristiga depositioner och prioriterade lån utan säkerhet från nivån A1 till A2 och höjde utsikterna från negativa till stabila. Dessutom sänkte Moody's Baseline Credit Assessment (BCA) från nivån a3 till baa1. Alla kortfristiga kreditbetyg och uppskattningar fastställdes till nivån P-1. Enligt Moody's pressmeddelande beror de sänkta kreditbetygen på en långvarigare minskning av det egna kapitalet, främst till följd av den ökade utlåningen, det höga utdelningsförhållandet och den goodwill som uppstod i samband med förvärvet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet under andra kvartalet 2021. Moody's meddelande kan läsas på adressen aktia.com: Investerarrelationer > Skuldinvesterare > Kreditbetyg. Aktia Bank Abp Mer information: Outi Henriksson, ekono

Förändringar i Innofactors ledningsgrupp27.9.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Innofactor Abp pressmeddelande 2022-09-27 kl. 09.00 CEST Martin Söderlind utsett till VD och Country Manager för Innofactor Sverige Innofactor har utsett Martin Söderlind till VD och Country Manager för Innofactor Sverige. Martin har tidigare haft positionen som medlem i koncernens ledningsgrupp samt Chief Innovation and Talent Officer från och med april 2021. Han kommer att fortsätta som medlem av koncernens ledningsgrupp även i sin nya tjänst. Före Innofactor har Martin fungerat som COO i Nordcloud samt flera ledarpositioner på Telia. Tidigare Country Manager för Innofactor Sverige Marcus Hasselblad kommer arbeta som Senior Advisor under en övergångsperiod innan han går vidare till nya utmaningar utanför Innofactor. ”Tillväxt på den svenska marknaden är mycket viktigt, och det tror vi kan möjliggöras under Martins ledning. Vi vill tacka Marcus för hans insats under de senaste åren.”, säger Innofactors VD Sami Ensio. ”Jag är övertygad om att vi, tillsammans med vår skickliga och innov

Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-september 2022 och telefonkonferens26.9.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elanders publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022 måndagen den 17 oktober kl. 13:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15:00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. Se nedan detaljer för att delta i konferensen. Använd länken ”CLICK TO JOIN” nedan, 5-10 minuter före starttid, för att ansluta till telefonkonferensen. Du kommer att bli ombedd att ange telefonnummer och registreringsinformation. Vårt konferenssystem kommer därefter att ringa upp dig på det telefonnummer du anger och placera dig i telefonkonferensen. Observera att länken blir aktiv först 15 minuter före evenemanget. CLICK TO JOIN Använd länken ovan för det enklaste sättet att ansluta till telefonkonferensen eller använd ett av telefonnumren nedan: Sverige: +46 (0)8 5664 2754 Tyskland: +49 (0)69 22222 5195 Storbritannien: +44 (0)330 165 3641 USA: +1 646-828-8082 Kod: 549057 Age

Corline Biomedical AB: CHS™ på BIOMEDevice i Boston 28-29 september23.9.2022 11:48:13 CEST | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) kommer att delta som utställare på BIOMEDevice i Boston, USA i nästa vecka. Målet är att öka kännedomen om CHS™ och knyta nya kundkontakter på den viktiga amerikanska marknaden. Den amerikanska medicinteknikmarknaden utgör 40 % av de totalt 500 miljarder USD som den globala marknaden för medicinteknik uppskattas omsätta. USA är därför ett naturligt fokus för Corline och några av bolagets viktigaste kunder är bolag med hemvist i landet. För att ytterligare exponera CHS™-erbjudandet på denna marknad kommer Corline att delta på BIOMEDevice i Boston under nästa vecka. BIOMEDevice samlar mer än 1500 deltagare och över 200 utställare från framför allt östra USA. Såväl ingenjörer, affärsutvecklare och management-personal representerar deltagande leverantörer och kunder på mässan. Gemensamt för dessa är fokus på utveckling och lansering av innovativa medicinteknikprodukter. Corline Biomedical tillverkar och säljer sin antitrombotiska produkt CH

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum