Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.1–30.6.2020 och bokslut

Dela

Halvårsperioden 1.1.-30.6.2020

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -7,0 procent under rapportperioden
  • Metso och Outotec fusionerades och Neles aktierna som uppstod som en följd av detta såldes till Valmet

Räkenskapsperioden 1.7.2019-30.6.2020

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -8,3 procent under räkenskapsperioden
  • Solidiums räkenskapsperiodens resultat var 211 miljoner euro
  • Solidiums styrelse föreslår att Solidium delar ut totalt 168 miljoner euro som dividend till ägaren

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar

”Solidiums räkenskapsperiod 2019-2020 präglades av coronaviruspandemin som bröt ut under våren och begränsningsåtgärderna som inleddes som en följd av detta vilket i sin tur drabbade den globala ekonomin. Undantagstillståndet påverkade flera av Solidiums portföljbolagens verksamhet, i synnerhet via en minskad efterfrågan.

Under räkenskapsperioden ökade Solidium sin ägarandel i Nokia, Nokian Renkaat och Konecranes, samt minskade sin ägarandel i Sampo och Kemira. I portföljbolagen skedde även anmärkningsvärda företagsarrangemang då Tieto och norska EVRY samt Metso och Outotec fusionerades.

Under den senaste räkenskapsperioden bestämde vi att ta en ännu djupare titt i företagens koldioxidbalans. Vi startade ett projekt där vi jämförde våra portföljbolags koldioxidintensitet med andra bolag inom samma industri runt om i världen.

I linje med handlingsdirektiven, överför Solidium dividenderna från portföljbolagen till staten. Coronaviruspandemin påverkade även börsbolagens dividendutdelning. I bolagsstämmorna under våren 2020 minskade man dividenderna och flyttade utbetalningen till en senare tidpunkt. På grund av det här minskade våra dividender till 230 miljoner euro från föregående räkenskapsperiodens 337 miljoner euro. ”

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 6 950 miljoner euro 30.6.2020 (7 701 miljoner euro 31.12.2019 och 8 193 miljoner euro 30.6.2019). Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar -6,7 procent och -7,9 procent under räkenskapsperioden. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav var 6 799 miljoner euro 30.6.2020 (7 541 miljoner euro 31.12.2019 och 7 742 miljoner euro 30.6.2019). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -7,0 procent under halvårsperioden och -8,3 procent under räkenskapsperioden. Under räkenskapsperioden gav Elisa (30 %), Valmet (10 %) och Outotec (9 %) den bästa avkastningen.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 151 miljoner euro 30.6.2020 (160 miljoner euro 31.12.2019 och 452 miljoner euro 30.6.2019). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,0 procent under halvårsperioden och 0,1 procent under räkenskapsperioden.

Vinstutdelning till Solidium

Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 230 miljoner euro i vinstutdelning före skatt (1.7.2018–30.6.2019: 337 miljoner euro) och 206 miljoner euro (300 miljoner euro) efter skatt. Solidiums erhållna dividendavkastning uppgick till cirka 3,4 procent i förhållande till aktieportföljens värde 30.6.2020. Nokia, Outokumpu, TietoEVRY och SSAB bestämde att inte betala dividend under våren 2020, men TietoEVRY bestämde i juli 2020 att betala dividend under sommaren och hösten.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov. Till Solidiums portföljbolag valdes under räkenskapsperioden 11 nya medlemmar, varav 4 var kvinnor.

Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Metso, Outokumpu, Outotec och Valmet samt var medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Kemira, Konecranes, SSAB, Stora Enso och TietoEVRY. Nomineringsråden beredde förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2020 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. Under översiktsperioden invaldes Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen igen i styrelserna för Metso, Stora Enso och Sampo medan placeringsdirektör Annareetta Lumme-Timonen valdes som ny medlem till SSABs styrelse. Placeringsdirektör Petter Söderström valdes till Neles styrelse. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Aaro Cantell i styrelsen för Valmet, Jannica Fagerholm is styrelsen för Sampo och Timo Ahopelto i styrelsen för TietoEVRY.

Aktietransaktioner

Under räkenskapsperioden förvärvade Solidium aktier i Nokia för 207 miljoner euro, aktier i Nokian Renkaat för 55 miljoner euro och aktier i Konecranes för 25 miljoner euro. Till följd av transaktionerna ökade Solidiums ägarandel i Nokia från 3,7 procent till 4,8 procent, i Nokian Renkaat från 5,1 procent till 6,8 procent och i Konecranes från 7,4 procent till 8,5 procent. Till följd av fusionen mellan Tieto och EVRY, minskade Solidiums ägarandel tillfälligt till 6,3 procent. Till följd av avtalet som Solidium undertecknade med Apax i december 2019, köpte Solidium TietoEVRYs aktier för 123 miljoner euro, varefter Solidiums ägarandel återgick till 10 procent.

I oktober 2019 minskade Solidium sin ägarandel i Kemira från 14,0 procent till 10,2 procent genom att sälja 6 miljoner Kemira aktier till marknaden. Bruttoförsäljningsbeloppet uppgick till cirka 84 miljoner euro. Under hösten 2019 sålde Solidium för ungefär 36 miljoner euro Nordea aktierna som Sampo distribuerade som extra dividend. I februari 2020 sålde Solidium ungefär 2,0 procent av Sampos utestående aktier. Försäljningsbeloppet, cirka 458 miljoner euro, användes till att betala tillbaka banklånet som skulle förfalla och till nya aktieinvesteringar. Som en följd av försäljningen minskade Solidiums ägarandel in Sampo från 10,0 procent till 8,0 procent.

Företagsarrangemang

I juni 2019 publicerade Tieto Oyj och EVRY ASA om att gå samman genom en gränsöverskridande fusion. Samtidigt ingick Solidium ett villkorligt avtal om att förvärva cirka 4,4 miljoner aktier i Tieto från EVRYs största ägare Fonder rådgivna av Apax Partners LLP. Vid genomförande av fusionen 5.12.2019 minskade Solidiums ägarandel till 6,3 procent i och med att EVRYs aktieägare erhöll 37,5 procent av TietoEVRY. Till följd av avtalet som Solidium undertecknade med Apax Partners LLP, som genomfördes den 2.1.2020, återgick Solidiums ägarandel till 10 procent.

I början av räkenskapsperioden juli 2019 publicerade Metso och Outotec om att slå samman Metso Minerals och Outotec varefter Metsos flödeskontroll affärsområde Neles fortsätter som ett självständigt börsbolag. De nödvändiga tillstånden från myndigheterna erhölls i tid och arrangemangen slutfördes den 30.6.2020. Från och med den 1.7.2020 fortsatte Metso Outotec i börsen under Outotecs börsnotering och Neles fortsatte med Metsos börsnotering.

Den 17.6.2020 ingick Solidium ett avtal för att avyttra hela sitt innehav om 14,9 procent i blivande Neles för ungefär 179 miljoner euro och köpesumman justeras på basen av börshandeln. Enligt avtalet har Solidium dessutom rätt till en tilläggsköpeskilling i olika situationer under tre år. Avtalet innehåller en inlåsningsperiod på ett år.


Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden

Den 5.8.2020 meddelade Sampo och Rand Merchand Investment Holdings Limited (RMI) om ett rekommenderat 1,8 miljarder euros kontanterbjudande till Hastings Group Holdings PLC (Hastings). Hastings erbjuder egendoms- och olycksfallsförsäkringar och är baserad i Storbritannien. Efter slutförandet av erbjudandet skulle Sampo erhålla 70 procent och RMI 30 procent av det gemensamt ägda företaget.   

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Extra bolagsstämmor

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors den 6.11.2019. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2018-30.6.2019 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag utbetala en dividend om 338 miljoner euro, vilket motsvarar det belopp som Solidium fått i dividend med skatterna i hänsyn. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen, Laura Raitio och Kimmo Viertola.

Ekonomiska nyckeltal

Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 211 miljoner euro. Solidiums verksamhetskostnader var 3,8 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten var därmed 0,05 procent. Solidiums substansvärde minskade med 0,77 miljarder euro till följd av vinstdistributioner samt värdeförändringar i aktieinnehaven och var i slutet av översiktsperioden 6,6 miljarder euro.

1.7.2019-30.6.20201.7.2018-30.6.2019
Rörelsevinst, mn €              -3,8-3,9
Periodens vinst, mn € 210,6297,2
Avkastning enligt marknadsvärden, % -7,9-2,9
Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent, %0,050,05
Substansvärde, mn € 6 572,17 340,8
Finansiella skulder, mn € 0,0205,0
Soliditet, % 9590
Vinstutdelning, mn € 168,0*338,0
Genomsnittligt antal anställda 1212

* Styreslsens förslag


Solidiums årsberättelse finns på finska på Solidiums webbplats www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomus.

Meddelandet har inte granskats av revisor.

Bilaga: Solidiums innehav 30.6.2020

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolagets uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och på lång sikt öka innehavens ekonomiska värde. Solidium är minoritetsägare i tålv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Outotec Abp, Nokia Abp, Nokian Renkaat Abp, Outokumpu Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Abp, TietoEVRY Abp och Valmet Abp). Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,4 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Saniona presenterar prekliniska resultat för SAN903 på ASPETs årsmöte för experimentell biologi 202114.4.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 14 april 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att bolagets vetenskapliga team kommer att presentera prekliniska resultat för SAN903 i en modell av idiopatisk lungfibros vid American Society of Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET) årsmöte för experimentell biologi (EB) 2021, som kommer att hållas digitalt 27–30 april 2021. SAN903 är en ny first-in-class-hämmare av den kalciumaktiverade kaliumjonkanalen KCa3.1. Jonkanalen återfinns i immunceller och fibroblaster där den reglerar spridningen, migrationen och frisättandet av cytokiner och kollagen. Tidigare studier har indikerat att hämning av KCa3.1 kan minska inflammation och fibros i samband med olika sjukdomar. Saniona utvärderar för närvarande SAN903 i prekliniska modeller av ett flertal sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar och räknar med att inleda kliniska studier under första halvåret 2022. Vid ASPE

Formpipe och Danska Landbrugsstyrelsen avser att teckna ett avtal värt cirka 50 Miljoner DKK14.4.2021 09:06:00 CEST | Pressmeddelande

Mjukvaruföretaget Formpipe Software och Danska Landbrugsstyrelsen har enats om att teckna ett avtal avseende vidareutveckling av den lösning som Formpipe utvecklat för Landbrugsstyrelsens räkning sedan flera år. Avtalet kommer att löpa under två år och värdet uppskattas till cirka 50 miljoner DKK. Inom ramen för avtalet förvärvar Landbrugsstyrelsen rätten att upphandla fortsatt drift och utveckling av systemet via tredje part efter juni 2023. ”Vi har ett mycket bra samarbete med Landbrugsstyrelsen sedan många år då vi tillsammans arbetat med att utveckla det system som vår kund använder för att administrera utbetalningar av EU-bidrag till Danmarks jordbrukare. Att vi nu enats om att teckna det här avtalet innebär att samarbetet kommer att fortsätta ytterligare minst två år, vilket givetvis är mycket glädjande”, säger Christian Sundin, VD på Formpipe. Avtalet är föremål för sedvanlig avtalsspärr inom ramen för de regler som gäller vid en offentlig upphandling, vilket innebär att det kan

Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-mars 2021 och telefonkonferens14.4.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elanders publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021 onsdagen den 28 april kl. 07:30 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 09:30 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. Se nedan detaljer för att delta i konferensen. Använd länken ”CLICK TO JOIN” nedan, 5-10 minuter före starttid, för att ansluta till telefonkonferensen. Du kommer att bli ombedd att ange telefonnummer och registreringsinformation. Vårt konferenssystem kommer därefter att ringa upp dig på det telefonnummer du anger och placera dig i telefonkonferensen. Observera att länken blir aktiv först 15 minuter före evenemanget. CLICK TO JOIN Använd länken ovan för det enklaste sättet att ansluta till telefonkonferensen eller använd ett av telefonnumren nedan: Sverige: +46 (0)8 5033 6546 Tyskland: +49 (0)69 2222 10763 Storbritannien: +44 (0)330 336 9401 USA: +1 929-477-0630 Kod: 111145 Agend

Immunicum AB (publ) inleder forskningssamarbete med Icahn School of Medicine vid Mount Sinai14.4.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 14 april 2021 Immunicum AB (publ) inleder forskningssamarbete med Icahn School of Medicine vid Mount Sinai Immunicum AB (publ; IMMU.ST) tillkännagav idag inledandet av ett forskningssamarbete med Nina Bhardwaj, M.D., Ph.D., chef för immunterapi och medicinsk chef för vaccin och cellterapi på The Tisch Cancer Institute, Icahn School of Medicine vid Mount Sinai i New York City. Dr. Bhardwaj är ledande inom sitt område och hennes forskning har inneburit ett betydande bidrag till området för mänskliga dendritceller. Hennes translationella forskning har resulterat i utvecklingen av receptoragonist- och dendritcellbaserade vacciner för behandling av såväl cancer som infektionssjukdomar. Hon har även bedrivit banbrytande studier gällande neoantigenvacciner vid The Tisch Cancer Institute. Immunicum och Icahn Mount Sinai kommer, som en del av samarbetet, att undersöka bolagets allogena dendritiska cellterapikandidater i syfte att få ytterligare inblick i dess interaktioner med,

Stockwik genomför en riktad nyemission om cirka 143 miljoner kronor13.4.2021 22:00:00 CEST | Pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 1 026 055 aktier, motsvarande cirka 143 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 139 kronor per aktie. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, deltog i den Riktade Nyemissionen som var kraf

Stockwik offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 026 055 nya aktier13.4.2021 17:31:00 CEST | Pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 026 055 nya aktier till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Bolaget avser att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj 2020. Stockwik har gett Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen genom

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)13.4.2021 16:00:00 CEST | Pressmeddelande

Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 maj 2021 kl. 10:00. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen med stöd av tillfälliga lagregler beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE Den som önskar att genom poströstning delta i årsstämman ska dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per onsdagen den 5 maj 2021, dels ha anmält sitt deltagande genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning under rubriken POSTRÖSTNING nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 12 maj 2021. För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktie

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum