Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.1–30.6.2020 och bokslut

Dela

Halvårsperioden 1.1.-30.6.2020

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -7,0 procent under rapportperioden
  • Metso och Outotec fusionerades och Neles aktierna som uppstod som en följd av detta såldes till Valmet

Räkenskapsperioden 1.7.2019-30.6.2020

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -8,3 procent under räkenskapsperioden
  • Solidiums räkenskapsperiodens resultat var 211 miljoner euro
  • Solidiums styrelse föreslår att Solidium delar ut totalt 168 miljoner euro som dividend till ägaren

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar

”Solidiums räkenskapsperiod 2019-2020 präglades av coronaviruspandemin som bröt ut under våren och begränsningsåtgärderna som inleddes som en följd av detta vilket i sin tur drabbade den globala ekonomin. Undantagstillståndet påverkade flera av Solidiums portföljbolagens verksamhet, i synnerhet via en minskad efterfrågan.

Under räkenskapsperioden ökade Solidium sin ägarandel i Nokia, Nokian Renkaat och Konecranes, samt minskade sin ägarandel i Sampo och Kemira. I portföljbolagen skedde även anmärkningsvärda företagsarrangemang då Tieto och norska EVRY samt Metso och Outotec fusionerades.

Under den senaste räkenskapsperioden bestämde vi att ta en ännu djupare titt i företagens koldioxidbalans. Vi startade ett projekt där vi jämförde våra portföljbolags koldioxidintensitet med andra bolag inom samma industri runt om i världen.

I linje med handlingsdirektiven, överför Solidium dividenderna från portföljbolagen till staten. Coronaviruspandemin påverkade även börsbolagens dividendutdelning. I bolagsstämmorna under våren 2020 minskade man dividenderna och flyttade utbetalningen till en senare tidpunkt. På grund av det här minskade våra dividender till 230 miljoner euro från föregående räkenskapsperiodens 337 miljoner euro. ”

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 6 950 miljoner euro 30.6.2020 (7 701 miljoner euro 31.12.2019 och 8 193 miljoner euro 30.6.2019). Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar -6,7 procent och -7,9 procent under räkenskapsperioden. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav var 6 799 miljoner euro 30.6.2020 (7 541 miljoner euro 31.12.2019 och 7 742 miljoner euro 30.6.2019). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -7,0 procent under halvårsperioden och -8,3 procent under räkenskapsperioden. Under räkenskapsperioden gav Elisa (30 %), Valmet (10 %) och Outotec (9 %) den bästa avkastningen.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 151 miljoner euro 30.6.2020 (160 miljoner euro 31.12.2019 och 452 miljoner euro 30.6.2019). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,0 procent under halvårsperioden och 0,1 procent under räkenskapsperioden.

Vinstutdelning till Solidium

Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 230 miljoner euro i vinstutdelning före skatt (1.7.2018–30.6.2019: 337 miljoner euro) och 206 miljoner euro (300 miljoner euro) efter skatt. Solidiums erhållna dividendavkastning uppgick till cirka 3,4 procent i förhållande till aktieportföljens värde 30.6.2020. Nokia, Outokumpu, TietoEVRY och SSAB bestämde att inte betala dividend under våren 2020, men TietoEVRY bestämde i juli 2020 att betala dividend under sommaren och hösten.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov. Till Solidiums portföljbolag valdes under räkenskapsperioden 11 nya medlemmar, varav 4 var kvinnor.

Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Metso, Outokumpu, Outotec och Valmet samt var medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Kemira, Konecranes, SSAB, Stora Enso och TietoEVRY. Nomineringsråden beredde förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2020 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. Under översiktsperioden invaldes Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen igen i styrelserna för Metso, Stora Enso och Sampo medan placeringsdirektör Annareetta Lumme-Timonen valdes som ny medlem till SSABs styrelse. Placeringsdirektör Petter Söderström valdes till Neles styrelse. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Aaro Cantell i styrelsen för Valmet, Jannica Fagerholm is styrelsen för Sampo och Timo Ahopelto i styrelsen för TietoEVRY.

Aktietransaktioner

Under räkenskapsperioden förvärvade Solidium aktier i Nokia för 207 miljoner euro, aktier i Nokian Renkaat för 55 miljoner euro och aktier i Konecranes för 25 miljoner euro. Till följd av transaktionerna ökade Solidiums ägarandel i Nokia från 3,7 procent till 4,8 procent, i Nokian Renkaat från 5,1 procent till 6,8 procent och i Konecranes från 7,4 procent till 8,5 procent. Till följd av fusionen mellan Tieto och EVRY, minskade Solidiums ägarandel tillfälligt till 6,3 procent. Till följd av avtalet som Solidium undertecknade med Apax i december 2019, köpte Solidium TietoEVRYs aktier för 123 miljoner euro, varefter Solidiums ägarandel återgick till 10 procent.

I oktober 2019 minskade Solidium sin ägarandel i Kemira från 14,0 procent till 10,2 procent genom att sälja 6 miljoner Kemira aktier till marknaden. Bruttoförsäljningsbeloppet uppgick till cirka 84 miljoner euro. Under hösten 2019 sålde Solidium för ungefär 36 miljoner euro Nordea aktierna som Sampo distribuerade som extra dividend. I februari 2020 sålde Solidium ungefär 2,0 procent av Sampos utestående aktier. Försäljningsbeloppet, cirka 458 miljoner euro, användes till att betala tillbaka banklånet som skulle förfalla och till nya aktieinvesteringar. Som en följd av försäljningen minskade Solidiums ägarandel in Sampo från 10,0 procent till 8,0 procent.

Företagsarrangemang

I juni 2019 publicerade Tieto Oyj och EVRY ASA om att gå samman genom en gränsöverskridande fusion. Samtidigt ingick Solidium ett villkorligt avtal om att förvärva cirka 4,4 miljoner aktier i Tieto från EVRYs största ägare Fonder rådgivna av Apax Partners LLP. Vid genomförande av fusionen 5.12.2019 minskade Solidiums ägarandel till 6,3 procent i och med att EVRYs aktieägare erhöll 37,5 procent av TietoEVRY. Till följd av avtalet som Solidium undertecknade med Apax Partners LLP, som genomfördes den 2.1.2020, återgick Solidiums ägarandel till 10 procent.

I början av räkenskapsperioden juli 2019 publicerade Metso och Outotec om att slå samman Metso Minerals och Outotec varefter Metsos flödeskontroll affärsområde Neles fortsätter som ett självständigt börsbolag. De nödvändiga tillstånden från myndigheterna erhölls i tid och arrangemangen slutfördes den 30.6.2020. Från och med den 1.7.2020 fortsatte Metso Outotec i börsen under Outotecs börsnotering och Neles fortsatte med Metsos börsnotering.

Den 17.6.2020 ingick Solidium ett avtal för att avyttra hela sitt innehav om 14,9 procent i blivande Neles för ungefär 179 miljoner euro och köpesumman justeras på basen av börshandeln. Enligt avtalet har Solidium dessutom rätt till en tilläggsköpeskilling i olika situationer under tre år. Avtalet innehåller en inlåsningsperiod på ett år.


Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden

Den 5.8.2020 meddelade Sampo och Rand Merchand Investment Holdings Limited (RMI) om ett rekommenderat 1,8 miljarder euros kontanterbjudande till Hastings Group Holdings PLC (Hastings). Hastings erbjuder egendoms- och olycksfallsförsäkringar och är baserad i Storbritannien. Efter slutförandet av erbjudandet skulle Sampo erhålla 70 procent och RMI 30 procent av det gemensamt ägda företaget.   

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Extra bolagsstämmor

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors den 6.11.2019. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2018-30.6.2019 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag utbetala en dividend om 338 miljoner euro, vilket motsvarar det belopp som Solidium fått i dividend med skatterna i hänsyn. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen, Laura Raitio och Kimmo Viertola.

Ekonomiska nyckeltal

Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 211 miljoner euro. Solidiums verksamhetskostnader var 3,8 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten var därmed 0,05 procent. Solidiums substansvärde minskade med 0,77 miljarder euro till följd av vinstdistributioner samt värdeförändringar i aktieinnehaven och var i slutet av översiktsperioden 6,6 miljarder euro.

1.7.2019-30.6.20201.7.2018-30.6.2019
Rörelsevinst, mn €              -3,8-3,9
Periodens vinst, mn € 210,6297,2
Avkastning enligt marknadsvärden, % -7,9-2,9
Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent, %0,050,05
Substansvärde, mn € 6 572,17 340,8
Finansiella skulder, mn € 0,0205,0
Soliditet, % 9590
Vinstutdelning, mn € 168,0*338,0
Genomsnittligt antal anställda 1212

* Styreslsens förslag


Solidiums årsberättelse finns på finska på Solidiums webbplats www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomus.

Meddelandet har inte granskats av revisor.

Bilaga: Solidiums innehav 30.6.2020

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolagets uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och på lång sikt öka innehavens ekonomiska värde. Solidium är minoritetsägare i tålv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Outotec Abp, Nokia Abp, Nokian Renkaat Abp, Outokumpu Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Abp, TietoEVRY Abp och Valmet Abp). Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,4 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Ändring av antalet aktier och röster i Saniona AB (publ)30.9.2020 16:00:00 CESTPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 30 september 2020 Under september månad har det registrerade antalet aktier och röster i Saniona AB (publ) (”Saniona”) ökat till följd av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2. Per den 30 september 2020 uppgår antalet registrerade aktier och röster i Saniona till 62 372 831. För mer information, vänligen kontakta Trista Morrison, Chief Communications Officer. Telefon + 1 (858) 229 1738. Epost: trista.morrison@saniona.com Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 16:00 CET den 30 september 2020. Om Saniona Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandl

Auriant Mining AB (publ.) tillkännager förändringar i geologigruppen30.9.2020 14:10:09 CESTPressmeddelande

Styrelsen för Auriant Mining AB (publ.) (”Bolaget”) meddelar avgång av chefsgeolog, Vladimir Churin, som lämnar Bolaget för att utöva andra möjligheter och till följd av förändringar i geologigruppen. Styrelsen arbetar med en översyn av sina framtida krav i detta team, som under den tiden kommer att fortsätta under ledning av seniorgeolog, Artem Manshin, som har varit anställd i Bolaget i 7 år. Danilo Lange, VD för Auriant Mining, kommenterade: ”På uppdrag av Auriant, vill jag tacka Vladimir för hans tjänst till Bolaget och den roll han har spelat för att utveckla vår tillgångsportfölj och i synnerhet den framgångsrika prospekteringen av fyndigheterna Barsuchiy och Pravoberezhny. Vi önskar honom lycka till i sin framtida karriär. Vår granskning genomförs när styrelsen arbetar för att säkerställa att vi uppnår rätt kompetensbalans inom alla våra kärnområden, eftersom Bolaget förbereder sig för nästa steg i sin utveckling och särskilt upplåsning av ytterligare värde av sina tillgångar i

Riksgälden föreslår oförändrade riktlinjer för statsskuldens förvaltning30.9.2020 09:30:00 CESTPressmeddelande

Riksgälden föreslår oförändrade riktlinjer för statsskuldens förvaltning Riksgälden föreslår inga väsentliga ändringar i riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden inför 2021. De ändringar som gjorts de senaste åren har lett till en mer övergripande styrning av förvaltningen, vilket ger flexibilitet att hantera en växande statsskuld och ökad osäkerhet. Det framgår av Riksgäldens förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2021–2024 som lämnas till Finansdepartementet i dag. I riktlinjerna, som beslutas av regeringen, fastställs bland annat hur statsskulden ska vara sammansatt och vilken löptid den ska ha. Målet för förvaltningen är att långsiktigt minimera kostnaden samtidigt som risken beaktas. I Riksgäldens förslag lämnas riktlinjerna för statsskuldens sammansättning och löptid oförändrade: Sammansättning Andelen real kronskuld ska långsiktigt vara 20 procent av statsskulden.Statsskuldens exponering i utländsk valuta ska vara oförändrad.Utöver real kronskuld och skuld i

Corline lämnar in studiedata till Läkemedelsverket och preciserar studiedesign för klinisk fas 230.9.2020 08:49:30 CESTPressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) har idag färdigställt studierapporten för RENAPAIR 01 och lämnar in data från studien till Läkemedelsverket. Rapportens slutsats är att Renaparin® är säkert att administrera till donatornjuren i samband med transplantation. Analysen av data från RENAPAIR 01 har resulterat i en preciserad design av den kommande fas 2-studien RENAPAIR 02, vilken är planerad att starta under första halvåret 2021. Corline utvecklar produkten Renaparin® för att förbättra njurtransplantation med målet att förebygga den ischemi-reperfusionsskada (IRI) och delayed graft function (DGF) som uppstår i upp till 40 procent av alla njurtransplantationer och som kan leda till sämre njurfunktion och i värsta fall re-transplantation. Top-line-resultaten från bolagets fas 1-studie RENAPAIR 01 presenterades under Q2 2020 där Corline konstaterade att Renaparin® funnits vara säkert att administrera i samband med njurtransplantation. Nu har bolaget slutfört analysen av säker

Eolus lägger order på 11 vindkraftverk med en effekt på 68 MW hos Siemens Gamesa Renewables30.9.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Hässleholm den 30 september 2020 Eolus har tecknat avtal med Siemens Gamesa Renewables om leverans av 11 vindkraftverk omfattande 68 MW till vindparkerna Boarp, Dållebo and Rosenskog i södra Sverige. Vindparkerna kommer att bestå av 7 Siemens Gamesa 5.8-170 vindkraftverk och 4 Siemens Gamesa SG 5.8-155 vindkraftverk som levereras med olika installerad effekt. Vindparkerna beräknas vara färdigställda under hösten 2023 och omfattas av ett 15-årigt fullserviceavtal. De tre vindparkerna omfattas av det avtal om försäljning som Eolus tecknat med Commerz Real och som offentliggjordes genom pressmeddelande från Eolus den 29 september 2020. Boarp i Vaggeryds kommun består av 4 SG 5.8-170 vindkraftverk med en installerad effekt om 24,2 MW medan Rosenskog i Falköpings kommun kommer att bestå av 3 SG 5.8-170 vindkraftverk med en installerad effekt om 17,8 MW. De 4 SG 5.8-155 vindkraftverken med en installerad effekt om 26,4 MW kommer att etableras i Dållebo i Ulricehamns kommun. -På Eolus är vi g

Minskat antal aktier och röster i Kinnevik30.9.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 30 september 2020 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 278.121.044, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 581.919.932. Den 19 augusti 2020 beslutade den extra bolagsstämman i Kinnevik om en extra kontant värdeöverföring om 7,00 kr per aktie till sina stamaktieägare (d.v.s. ägare av A-aktier respektive B-aktier) genom ett aktieinlösenprogram. Aktieinlösenprogrammet innefattade en aktiesplit varigenom varje existerande aktie i bolaget delades upp i två nya aktier (aktiesplit 2:1), varav en inlösenaktie. Som ett resultat av aktiespliten ökade antalet aktier i Kinnevik tillfälligt med 278.121.044 aktier till totalt 556.242.088 aktier. Se pressmeddelande om tilfälligt ökat antal aktier och röster i Kinnevik från den 31 augusti 2020. De 278.121.044 inlösenaktierna löstes under september 2020 in av Kinnevik som en del av aktieinlösenprogrammet. Därefter uppgår antalet aktier i Kinnevik till 278.121.044, samma

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum