Åter igen banar politiken väg för ett hållbart byggande där klimat, bostadsförsörjning och samhällsplanering kopplas samman med tvärpolitiska helhetsperspektiv. Denna gång handlade politiken om Gestaltad livsmiljö, men propositionen som stod i fokus inrymde betydligt mer än bara form, design och arkitektur. För trä-Sverige gav innehållet i det omfattande förslaget en tydlig signal: regeringen ser stor potential i trä och industriellt träbyggande, men det slutar inte där. Trä och träbyggande ses som centralt för en hållbar samhällsutveckling, för att nå högt uppsatta mål för klimatet och möta flera samhällsutmaningar. Enligt regeringen är träbyggnadsindustrin är en självklarhet och en nödvändighet; här för satt stanna, växa, skapa tillväxt och bygga hållbara livsmiljöer.

En proposition som talar för trä

Det var förra torsdagen (22/2) som de tre statsråden kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, miljöminister Karolina Skog och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson presenterade innehållet i sin nya politik för gestaltad livsmiljö. Innehållet talade inte minst för trä på bred front. Propositionen inte bara följer regeringens sedan tidigare inslagna linje utan befäster frågan och fördjupar träbyggandets roll i Sveriges framtida samhällsbyggnad. Det här är inte en fråga som regeringen kommer att frångå. Tvärtom. Intresset för träbyggandets roll för att möta utmaningar och uppnå övergripande samhällsmål har tidigare varit stort och ökar stadigt, men att trä och träbyggande skulle få en så pass central och återkommande position genom hela propositionen är samtidigt något överraskande, dock inte mindre glädjande och befogat.

Trä en självklarhet

Innehållet i propositionen är brett och präglas av en fördjupad helhetssyn där hela den skogliga värdekedjan ges ett välkommet utrymme. Trots den breda helhetsaspekten på våra framtida gestaltade livsmiljöer löper trä som en röd tråd genom propositionen; som en självklarhet för att bygga arkitektoniskt tilltalande, klimatmässigt smart, kvalitativt och effektivt. Träbyggande handlar också om mycket mer än bostäder. Det handlar om broar, idrottsarenor, offentliga miljöer och skolor som kan byggas med samma fördelar. Fördelarna som framkommer är många. Samtidigt nyanseras och förstärks träbyggandet med internationella perspektiv och nya exportmöjligheter.

Långt ifrån bara klimat när land bygger stad

Om omställningen till ett fossilfritt samhälle ska bli verklighet är träbyggandet en nödvändighet. Men det är inte bara materialets klimatpositiva egenskaper som vägleder den politik vi nu ser. Propositionen uppmärksammar också den viktiga relationen mellan stad och land där tillväxt sker och sysselsättning skapas även utanför våra storstadsområden, detta genom en högre förädlingsgrad i moderna processindustrier uppbyggda där den förnybara råvaran finns. För att klara av samhällets omställning och samtidigt skapa tillväxt i Sveriges regioner, föreslår propositionen därför att de industriella förutsättningarna utanför våra storstadsregioner ska främjas.

En proposition för planering

I propositionen efterfrågas bland annat en helhetssyn i samhällsplaneringen där en gestaltning av hög kvalitet anses vara en investering i alla hållbara dimensioner; socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det som byggs behöver uppföras med hållbara material och med begränsade utsläpp av växthusgaser. Det blir enligt propositionen därför allt viktigare att vid nyproduktion beakta klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, särskilt i samband med byggprocessen och materialval. Offentliga aktörer, som kommuner och landsting, nämns som några av de samhällsaktörer som både kan och bör gå före och visa framkomliga vägar för nytänkande genom att fatta beslut som verkligen påverkar hållbarhet i alla aspekter och som bygger levnadsmiljöer med hög kvalitet och låg klimatpåverkan. Propositionen vill också främja användandet av hållbara material i den byggda miljön, detta genom industriellt träbyggande. Regeringen ser en stor exportpotential i svenskt industriellt träbyggande och arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram är i full gång.

En intressant proposition som ger en unik position

Med den riktning som anges, och med en bredare definition av begreppet hållbarhet, får träbyggandet en närmast unik position och betydelse för gestaltningen av Sveriges livsmiljöer. Trä kan bidra till att nå ambitiösa mål och möta våra samhällsutmaningar med tillväxt och sysselsättning i hela landet, och med urbanisering, bostäder och förtätning i våra storstadsområden. Trä är inte bara en ständigt växande råvara utan grunden i en växande nationell industri med globala exportmöjligheter av världsledande kunskap, produkter och teknik. Det är som nämnt inte bara materialets klimatpositiva egenskaper som vägleder denna politik. Sektorn representerar en lång kedja av innovationer, forskning, råvaruförsörjning och processtänk där alla länkar ger trä en unik position i Sverige, och Sverige en närmast unik position i världen.

Vår roll som bransch

Vi företräder en bransch, en industri, ett forskningsområde och en hållbar råvara som möter utmaningar och bidrar till att nå mål, som bygger Sverige och våra städer, som stärker våra regioner och som formar våra livsmiljöer. Det är inte längre ett påstående utan en politiskt bekräftad självklarhet. När gestaltning får en bredare innebörd och hållbarhet fler aspekter, när klimatmål ska nås samtidigt som våra livsmiljöer ska vara kvalitativa, då vinner träbyggande. Fördelarna och möjligheterna är helt enkelt för många och för viktiga, någonting som statsrådens proposition om gestaltad livsmiljö sätter fingret på och bekräftar.

En tydlig riktning framåt

Statsrådens proposition pekar ut en riktning och en framtid där träbyggandet tar en allt större och allt mer självklar plats som byggare av attraktiva och hållbara livsmiljöer, men också som innovativ industri och tillväxtmotor i våra regioner. Det vi läser både bekräftar och stärker någonting som många av oss redan vet: trä som byggmaterial är inte bara ett medel för positiv klimateffekt och ändamålsenlig form, design och arkitektur. Det är en metod för att bygga effektivt och kvalitativt där det behövs och skapa tillväxt i hela landet.