Svenska kraftnät

Stamnätet längs västkusten moderniseras för att säkra elförsörjningen i sydvästra Sverige

Dela

Stora delar av stamnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Med start under hösten genomför Svenska kraftnät flera förnyelseprojekt där ålderstigna stamnätsledningar ska ersättas med nya, från Trollhättan ner till Malmö.

Det statliga affärsverket Svenska kraftnät, som har regeringens uppdrag att förvalta och utveckla Sveriges stamnät för el, behöver förnya och rusta upp stamnätet för el längs västkusten. Stamnätsledningarna som byggdes på 1950-talet har nått sin tekniska livslängd och en omfattande upprustning är nödvändig för att inte riskera allvarliga regionala strömavbrott. Sammanlagt ska ca 40 mil stamnätsledningar förnyas de närmsta 15 åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Under hösten startas de första projekten upp.

Förnyelsearbetet är ett komplicerat planeringspussel där flera faktorer måste utredas och vägas samman. Svenska kraftnäts ambition är att bygga nya ledningar i samma sträckning som tidigare. Men det förutsätter att stamnätet klarar driften under perioder när ledningarna ersätts och är ur drift. Samtidigt gör befolkningstätheten i området det svårt att komma fram med nya sträckningar. Svenska kraftnät utreder därför flera olika alternativ för att hitta lösningar som fungerar dels i respektive projekt men också som komponenter i stamnätet, såväl under förnyelseperioden som i framtiden.

– Ledningarna är nödvändiga för elförsörjningen av såväl regionen i stort som Göteborg och Malmö. Tidsaspekten är viktig, samtidigt behöver vi hitta lösningar som både är genomförbara sett till omgivningen och som uppfyller kraven på försörjningstrygghet i våra elleverenser. Därför utreder vi flera alternativ både vad gäller teknik och lokaliseringar, säger Martin Norlund, som är projektsamordnare i sydvästra Sverige.

När de grundläggande förutsättningarna är utredda för respektive projekt inleder Svenska kraftnät en närmare dialog med kommuner, myndigheter, andra intressenter, och sedermera fastighetsägare och närboende som kan beröras av förnyelseåtgärderna. Projektens längd varierar men beräknas pågå 5-10 år, varav 2-3 år är byggarbeten.

– I takt med att vi blir allt mer beroende av el blir konsekvenserna av omfattande strömavbrott allvarligare, både för privatpersoner och samhällsviktiga funktioner. Samtidigt har Sverige ett ålderstiget stamnät där många ledningar behöver moderniseras för att klara det ökade behovet av el. Nu behöver flera ledningar längs västkusten förnyas för att vi fortsatt ska kunna tillhandahålla en trygg och säker elförsörjning av det befolkningsrika området, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh och tillägger; Vi försöker genomföra förnyelsearbetet på ett så bra sätt som möjligt med hänsyn till omgivningen. Men som med all viktig infrastruktur kan det omöjligt göras helt utan påverkan och vi hoppas att de som kan beröras har förståelse för det.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Presstelefon: 010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts kraftbalan­­srapport för vintrarna 2017/2018 och 2018/20192.7.2018 07:00Pressmeddelande

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning. Årets rapport innehåller också en bedömning av förutsättningarna att långsiktigt upprätthålla kraftbalansen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum