Svenska kraftnät

Stamnätstariffen för el och avgifter för balansansvariga fastställda för 2019

Dela

Svenska kraftnäts styrelse fastställde idag stamnätstariffen och balansansvarigas avgifter för 2019. Besluten innebär en höjning av stamnätstariffens båda delar, effektavgiften och energiavgiften samt en höjning av de balansansvariga företagens avgifter.

Effektavgiften, som ska täcka drift, förvaltning och utbyggnad av stamnätet, höjs för 2019 med i genomsnitt cirka 15 procent jämfört med 2018.

Förklaringen till höjningen är ökade kostnader för investeringar, personal och reserver samt behov av ökade intäkter för att nå Svenska kraftnäts avkastningskrav. Till viss del dämpas kostnadsökningen av högre intäkter från kapacitetsavgifter och lägre underhållskostnader.   

Energiavgiften, som ska täcka kostnaderna för överföringsförluster i stamnätet, höjs för 2019 i medeltal med cirka 8 procent, vilket främst förklaras av att förlustelpriset har ökat med 5 procent från föregående år. Därtill har marginalförlustkoefficienterna räknats om.

Svenska kraftnät gör bedömningen att intäkterna från effektavgiften kommer att behöva öka också de kommande åren. Dels för att möta kostnader för ett omfattande investeringsprogram, dels för att hantera de utmaningar kraftsystemet står inför. Därtill behöver affärsverket uppnå en genomsnittlig avkastning på sex procent över en konjunkturcykel.

– Behovet av tariffhöjningar är dock svårbedömt, men höjningen ligger i linje med vad Svenska kraftnät kommunicerat i tidigare planer, säger Niclas Damsgaard, tf chef för Systemdivisionen på Svenska kraftnät.

För de balansansvariga företagen kommer grundavgiften för förbrukning och produktion att höjas med drygt 30 procent. En bakomliggande orsak till ökningen är den kraftiga vårfloden i kombination med efterföljande torka och höga elpriser. Det har medfört stora kostnadsökningar för reserver.

– De kommande åren bedöms kostnaderna att öka för att möjliggöra arbetet med att anpassa och utveckla kraftsystemet till dagens nya förutsättningar med alltmer väderberoende elproduktion och en integrerad europeisk elmarknad.  Det är viktigt att påtala att höjningen bidrar till att möjliggöra en effektiv, robust och säker framtida systemdrift, säger Niclas Damsgaard.

Stamnätstariffen och de nya avgifterna för balansansvariga gäller från 1 januari 2019.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

20 september 2018

Kontakter

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Implementeringen av 15 minuters avräkningsperiod i Norden riskerar att försenas14.3.2019 10:00:00 CETPressmeddelande

I mars 2018 kom de nordiska systemoperatörerna Svenska kraftnät, Energinet, Fingrid och Statnett överens om en ambitiös färdplan för den nya Nordiska Balanseringsmodellen (NBM). Den första viktiga milstolpen är den gemensamma Nordiska kapacitetsmarknaden aFRR under 2019. Vid specificering av kommande steg i färdplanen för NBM, har systemoperatörerna stött på kritiska effekter för balanseringsprocessen från den planerade implementationen av 15 minuters avräkningsperiod. För att säkerställa robust implementation för både systemoperatörer och marknadsaktörer, har systemoperatörerna beslutat att se över tidplanen. Det har då framgått att det finns en hög risk för en försening i implementeringen av 15 minuters avräkningsperiod per december 2020. Då implementation av 15 minuters avräkningsperiod även leder till betydande förändringar för marknadsaktörer, nätägare och andra nordiska intressenter, ser de nordiska systemoperatörerna ett behov av ett närmare samarbete. Vi etablerar därför en nor

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum