Värmdö Kommun

Stark första halva av 2020 trots osäker prognos

Dela

Värmdö kommun redovisar ett starkt resultat på drygt 163 mnkr i delårsrapport tertial 2. En av anledningarna är extra generella statliga bidrag och riktade bidrag till olika verksamheter med anledning av coronapandemin. En annan anledning är att socialnämnden, genom aktivt arbete, har en budget i balans vilket också bidrar till långsiktiga förbättringar i resultat för hela kommunen.

Värmdö kommunhus i Gustavsberg.  Foto: Värmdö kommun
Värmdö kommunhus i Gustavsberg. Foto: Värmdö kommun

I likhet med många andra kommuner så uppvisar Värmdö såväl ett starkt halvårsresultat som prognos för helåret. Delårsresultatet per 31 aug visar ett resultat om 163,5 mnkr. Exklusive jämförelsestörande poster som realisationsvinster från försäljning av tomter uppgår kommunens resultat till 156,5 mnkr.

- Jag är tacksam för att vår förvaltning har haft styrfart i verksamheterna trots pandemin. Vi befinner oss fortfarande i ett läge med en osäker framtid och årets förväntade överskott ska vi buffra upp som en säkerhet för kommunens verksamheter. Så hade vi gjort med hushållsekonomin och så ska vi göra med kommunens gemensamma resurser, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Koncernen KIVAB, Kommunhuset i Värmdö AB där dotterbolagen Värmdö Bostäder, Värmdö Hamnar och Gustavsbergsbadet ingår, redovisar ett resultat på 182,6 mnkr. Resultatet och prognosen är en effekt av extraordinära omständigheter med anledning av coronapandemin. Vissa verksamheter har inte kunnat bedrivas i samma utsträckning som tidigare, och kommunsektorn har erhållit både omfattande extra generella statliga bidrag och riktade bidrag till olika verksamheter.

Även om pandemin har präglat verksamheterna så har anpassningar och utvecklingsinsatser genomförts i stor grad. En generell positiv effekt av de omställningar som verksamheterna gjort är en ökad digitalisering och förbättrade planeringslösningar, något som sannolikt även kommer att ha en långsiktig positiv effekt.

Medborgarleveransen i fokus

Vård- och omsorgskontoret har startat ett projekt för upphandling och verksamhetsövergång till hemtjänst inom ramen för LOU, Lagen om offentlig upphandling. Ett nytt verksamhetssystem och kvalitetsledningssystem har implementerats och flera större utbildningsinsatser inom bland annat demens, ekonomi och processledning har genomförts eller är påbörjade. Även en flerårigutbildningsinsats för undersköterskor har startat via KUI, KompetensUtvecklingsInstitutet.

- Vi är glada och stolta över att vi trots rådande pandemi har klarat ut att leverera i stort enligt plan till våra medborgare, inom vissa områden än mer. Det är vårt fokus. Det är viktigt för oss, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Ett samverkansprojekt mellan socialtjänst och skola har påbörjats och resulterat i en mängd nya uppslag och förslag på hur samverkan och samarbete för barn och ungas bästa kan utvecklas och förbättras. Arbete med att utveckla stödet till unga vuxna och vuxna via digital mottagning, digital behandling, webbsajter och chattfunktioner har påbörjats. Syftet är att utveckla den interna öppenvården.

Mer-öppet och högre meritvärden

Elevresultat/meritvärden på grundskolorna har förbättrats och en förskoleavdelning för barn med språkstörning har startat. Under året har även nya kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper startat upp och skolverket har gett klartecken till fortsatt fjärrundervisning på prov inom Värmdö skärgårdsskola. Arbete med projektet En smartare skola startade under våren 2020. Målbilden är att projektet ska resultera i en flexibel digital miljö, som ska underlätta vardagsbestyren för vårdnadshavare, elever, administratörer och pedagoger.

Värmdö bibliotek har utökat Mer-öppet på Hemmesta bibliotek, en tjänst som möjliggör för besökare att med hjälp av bibliotekskort och en pinkod själv låsa upp och besöka biblioteket även under tider det är obemannat, moderna utlåningsautomater samt "Boken kommer" för att ge tillgång till läsning för dem som inte kunde ta sig till bibliotek. För att möjliggöra tillgång till kultur och fritidsverksamhet under pågående pandemi har digitala kanaler utökats, exempelvis med digitala visningar på Gustavsbergs Konsthall, ungdomskanalen Discord inom fritidsgårdsverksamhet och fjärrundervisning inom Värmdö kulturskola. Det har också investerats i en spontanidrottsplats vid Ekedalsskolan och konstgräsytan vid Viks skola har renoverats.  

Planering för framtiden

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att ekonomin går ihop, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt samt att ha en beredskap att möta framtida utmaningar genom att vidta nödvändiga åtgärder och insatser med framförhållning. Kommundirektören ges därför i uppdrag att till årsbokslutet skapa en resultatutjämningsreserv med tillhörande riktlinjer om helårsresultatet tillåter.

Nyckelord

Kontakter

Deshira Flankör (M)Kommunstyrelsens ordförande, Kommunalråd

Fotograf: Lars Åke Holst, Gustavsbergs Bildatelje.
Fotografens namn ska anges vid användning av bilderna.

deshira.flankor@varmdo.se

Bilder

Värmdö kommunhus i Gustavsberg.  Foto: Värmdö kommun
Värmdö kommunhus i Gustavsberg. Foto: Värmdö kommun
Ladda ned bild

Om

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Servicecenter: 08 - 570 470 00http://www.varmdo.se

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

 

 

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

En smartare skola – Vision 100 av 100 och resan mot en digital miljö utöver det vanliga2.3.2021 16:52:19 CETPressmeddelande

En smartare skola är projektet för en framtida smart digital miljö kopplat till förskola och skola i Värmdö kommun. Huvuduppdraget är att för utbildningsväsendet i kommunen presentera en attraktiv och flexibel digital lösning i framkant, bestående av digitala tjänster och funktioner som möter upp framtidens behov och utmaningar. En upphandling planeras att genomföras under kvartal två och tre i år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum