Stockholms stad

Stockholms stad och covid-19

Dela

Stockholms stad får många frågor om hur våra verksamheter hanterar det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Här är en redogörelse för vad staden gör och våra ställningstaganden.

Stockholms stads inriktning

Vår utgångspunkt är att följa expertmyndigheternas rekommendationer. Det handlar främst om Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm, Smittskydd Stockholm, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Skolverket och Socialstyrelsen.

Stockholms stads beredskap

Stockholms stad har alltid en beredskap för oväntade händelser och krishantering. Rutiner finns upprättade och används kontinuerligt. Med anledning av covid-19 har staden sedan januari 2020 planerat för risken att våra verksamheter ska drabbas. Stadens förvaltningar och bolag har uppdaterat sin beredskapsplanering och planeringen justeras och anpassas löpande utifrån hur situationen utvecklar sig och expertmyndigheternas rekommendationer.

Vid en smittspridning finns en mängd konsekvenser för staden att ta hänsyn till. Särskilt viktigt är att minska risken för smittspridning inom äldreomsorgen och andra verksamheter som möter personer i riskgrupper. Ytterligare en prioriterad fråga är att säkerställa personalresurser om ett stort antal medarbetare skulle insjukna, till exempel genom att omfördela resurser.

Samhällsansvar

Som kommun har vi ansvar för samhällsfunktioner som behöver fungera utan avbrott. Stadens beredskapsarbete utgår från den lagstiftning som kommunen lyder under, till exempel kommunallagen, skollagen, sekretesslagstiftningen, socialtjänstlagen och arbetsmiljölagen. I vår krisberedskap finns rutiner för hur dessa ska beaktas.

Stadens kommunikation och information

En viktig fråga för samhällsaktörerna samlat är att med tydlig och enhetlig kommunikation möta den oro och det informationsbehov som finns. Inriktningen för vår kommunikation är att staden kommunicerar med allmänheten via stadens webbplats, via Facebook och genom personalen i våra verksamheter. Internt kommunicerar vi med chefer och medarbetare genom stadens intranät. Vidare gör berörda förvaltningar och bolag målgruppsanpassade informationer till medarbetargrupper inom exempelvis skola, förskola och äldreomsorg. I verksamheter som särskilt berörs finns information och instruktioner om hur smittspridning ska begränsas.

Inriktande principer för stadens kommunikationsarbete

Principerna är framtagna utifrån nuvarande lägesbild och uppdateras vid behov utifrån händelseutveckling och expertmyndigheternas rekommendationer.

  • Innehåll och budskap följer expertmyndigheternas rekommendationer.
  • Staden bistår Smittskydd Stockholm med den information de efterfrågar.
  • Vid misstänkt eller konstaterad smitta i stadens verksamheter följer staden smittskyddets instruktioner kring vilka som behöver informeras om det inträffade. Informationen sker via den verksamhet som är berörd.
  • Staden tillhandahåller inte sammanställningar av verksamheter som har bekräftat smittade. (För statistik länkar staden till Folkhälsomyndigheten där uppdaterad statistik tillhandahålls på regionnivå). 
  • Staden berättar gärna om sitt arbete men lämnar inte ut beredskapsplaner utan att se över vilka delar som kan vara föremål för sekretess eftersom materialet rör kommunens fredstida krisplanering. 

Kontakt

Kontaktuppgifter till stadens verksamheter hittar du i pressrummet.

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum