Skolverket

Stora skillnader i lärarbehörighet mellan kommuner

Dela

Andelen behöriga lärare i gymnasieskolan har ökat något jämfört med föregående läsår. I grundskolan är lärarbehörigheten i stort sett oförändrad men skillnaderna mellan kommunerna är stora. Det visar ny statistik från Skolverket över pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2017/18 som finns på läns-, kommun- och skolnivå.

- Att det är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller lärarbehörigheten är bekymmersamt. Alla elever har rätt till utbildade och behöriga lärare. Det är viktigt för att de ska få en likvärdig utbildning av god kvalité, säger Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd på Skolverket. 

Grundskolan - högre behörighet i de högsta årskurserna

I grundskolan är andelen lärare med legitimation och behörighet i minst ett undervisningsämne på ungefär på samma nivå som föregående läsår, 71,4 procent. Behörigheten är generellt högre bland lärare som undervisar i årskurserna 7-9 jämfört med de lägre årskurserna. Svenska, matematik samt idrott och hälsa är de tre ämnena i grundskolan som har den genomsnittligt högsta andelen behöriga lärare. Lägst andel lärarbehörighet har ämnena teknik, svenska som andraspråk och spanska.  

Gymnasieskolan - åtta av tio lärare behöriga

I gymnasieskolan är 81 procent av lärarna behöriga. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med föregående läsår. Inkluderas lärare för introduktionsprogrammen minskar andelen behöriga lärare till 77 procent. De fem introduktionsprogrammen är främst till för elever som inte har behörighet till ett nationellt program. Ämnena historia, svenska och kemi har högst andel behöriga lärare, över 87 procent. I svenska som andraspråk har mindre än hälften av lärarna behörighet för ämnet.

Förskoleklassen - högst andel behöriga lärare

Förskoleklassen har den högsta andelen behöriga lärare, 84 procent. Här inkluderas förskollärare samt lärare med legitimation och behörighet i minst ett undervisningsämne i någon av årskurserna 1-3. Statistiken för lärare i förskoleklassen kan inte jämföras med tidigare läsår eftersom den i år delas upp i grupperna lärare och annan pedagogisk personal.

Högre andel behörighet i kommunala skolor

Behörigheten är högre bland lärare i kommunala skolor än i fristående skolor. Det gäller samtliga skolformer. Störst är skillnaden i förskoleklassen där andelen behöriga lärare är 14 procentenheter högre. I grundskolan och gymnasieskolan är lärarbehörigheten 9 respektive 11 procentenheter högre i kommunala skolor än i fristående skolor.

Lärartäthet

Lärartätheten har minskat något i grundskolan och förskoleklassen och ökat marginellt i gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. I grundskolan är det 12,1 elever per lärare, i förskoleklassen 18,4 och i gymnasieskolan 11,7 elever per lärare.

Lärarassistenter – ny grupp i statistiken

För första gången kan Skolverket redovisa statistik över lärarassistenter. Läsåret 2017/18 finns det nära 1 800 lärarassistenter, omräknat i heltidstjänster. Omkring två tredjedelar är kvinnor. Drygt hälften av lärarassistenterna har en tillsvidareanställning. Det finns inga formella krav på utbildning för lärarassistenter utan varje rektor avgör vilken kompetens som krävs för anställning. Knappt var tionde lärarassistent har en pedagogisk högskoleutbildning.    

- Lärarassistenter kan bidra till att frigöra mer undervisningstid för de behöriga lärarna och det ser vi som positivt. En majoritet av lärarassistenterna är dessutom tillsvidareanställda vilket borgar för både långsiktighet och stabilitet, säger Lee Gleichmann Linnarsson.

Fakta om behörighet och lärarlegitimation  

För att en lärare ska få tillsvidareanställning och självständigt kunna sätta betyg krävs legitimation. Kravet på legitimation för lärare och förskollärare infördes i skollagen 2011 och legitimationerna utfärdas av Skolverket. För att få lärarlegitimation krävs en behörighetsgivande lärarexamen. För att få undervisa krävs både legitimation och behörighet i minst ett undervisningsämne.

Kontaktuppgifter

För frågor om statistiken kontakta José Luis Berrospi, undervisningsråd, 08-527 333 56 eller Hanna Karlsson Ruiz, undervisningsråd, 08-527 330 60.

För frågor om lärarbehörighet kontakta Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd, kl 09-11.30 på 08-527 331 51.

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

www.skolverket.se

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Andelen förskollärare minskar9.4.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procentenheter sedan 2014. Idag har 39,6 procent av de anställda i förskolan en förskollärarexamen. När det gäller barngruppernas storlek så är den i stort sett oförändrad. 2018 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,4 barn jämfört med 15,3 året innan. Det visar Skolverkets statistik som även går att bryta ned på respektive förskola, kommun eller län.

Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem20.2.2019 09:00:00 CETPressmeddelande

Sedan 2015 har tillgången till datorer i grundskolan ökat. Idag finns det nästan en dator per elev. Lärare undervisar idag mer om källkritik och säker internetanvändning. Deras behov av kompetensutveckling har också minskat på flera områden. Samtidigt finns det teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag. Det visar en ny omfattande undersökning från Skolverket om digitaliseringen i skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum