Läkemedelsverket

Stort intresse för elektronisk förskrivning

Dela

Den 1 juni 2020 börjar lagen om Nationella läkemedelslistan att gälla. Syftet är att patientens samlade förskrivna läkemedel ska vara tillgänglig för alla aktörer i vårdkedjan. Mot bakgrund av detta föreslår Läkemedelsverket att elektronisk förskrivning ska bli huvudregel. En första bedömning av remissvaren på förslaget visar på ett brett stöd för elektronisk förskrivning som huvudregel, men också på stora utmaningar när det gäller införandet.

Den 1 juni 2020 träder lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista i kraft, vilket bl.a. innebär att E-hälsomyndigheten kommer att föra ett register över alla förskrivna och expedierade läkemedel.

Den nationella läkemedelslistan (NLL) kommer att bli ett viktigt verktyg för bättre läkemedelsanvändning då sjukvård och apotek får tillgång till information om vilka läkemedel en patient har. På så sätt kan man i framtiden bättre undvika biverkningar och olämpliga läkemedelskombinationer.

En viktig faktor för att informationen i NLL ska kunna hållas aktuell är att läkemedel förskrivs elektroniskt så långt det är möjligt. Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen utrett nödvändiga förändringar av gällande föreskrifter för att införa elektronisk förskrivning som huvudregel.

I samband med regeringsuppdraget kommer även andra delar av regelverket att ändras för att förtydliga vad som gäller vid förskrivning och expediering av läkemedel. Samtliga förslag på ändringar i Läkemedelsverkets receptföreskrifter har skickats på remiss under september, och den sista svarsdagen var den 9 oktober.

– Remissvaren visar vid första anblicken på ett stort engagemang i frågan. Förskrivning och expediering av läkemedel är ett komplext system. När vi utformar regelverket är det viktigt att både vara tydlig och samtidigt ge utrymme för viss flexibilitet eftersom vi inte kan förutspå alla tänkbara situationer, säger Annika Babra, enhetschef vid Läkemedelsverket.

I korthet innebär förändringarna att elektronisk förskrivning blir huvudregeln. Det kommer enbart att vara tillåtet att förskriva på pappersblankett i vissa undantagsfall. Detta innebär att samtliga förskrivare kommer att behöva ha tillgång till något sätt att förskriva läkemedel på elektronisk väg.

– Vi ser att det finns beroenden till teknisk utveckling och annan lagstiftning som påverkar tidsplanen för införandet, och det är också där vi har fått flest synpunkter i remissvaren. Det är givetvis viktigt att alla aktörer har en rimlig chans att hinna förbereda arbetsrutiner och etablera systemstöd så att det blir praktiskt möjligt att införa elektronisk förskrivning som huvudregel, säger Annika Babra, enhetschef vid Läkemedelsverket.

E-hälsomyndigheten om NLL
Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. Patienten blir mer delaktig i sin vård, samtidigt som förskrivare får ett bättre verktyg för att följa upp läkemedelsbehandlingen. Patientsäkerheten kommer att öka, bland annat genom att minska risken för läkemedelsmissbruk.

Kontakter

Annika Babra, Enhetschef Apotek och receptfri detaljhandel
Telefon: 018-17 46 00

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket förbjuder självtest för HIV1.6.2020 11:55:00 CESTPressmeddelande

Läkemedelsverket har beslutat om marknadsförbud för försäljningen av ett självtest för HIV. Testet marknadsförs till svenska konsumenter på webbplatserna medtest.shop och dinatester.se. Testet bedöms inte uppfylla tillämpliga regler och krav i det medicintekniska regelverket för att användas som ett självtest. Marknadsförbudet är kopplat till ett vite om inte försäljningen upphör omedelbart.

Läkemedelsverket förbjuder ytterligare självtest för covid-191.5.2020 10:30:55 CESTPressmeddelande

Läkemedelsverket har beslutat om marknadsförbud för försäljningen av ytterligare tre produkter som självtest för covid-19. Testerna marknadsförs till svenska konsumenter på webbplatserna coronahemtest.se iswag.se och healthcontrol24.com. Testerna bedöms inte uppfylla tillämpliga regler och krav i det medicintekniska regelverket. Marknadsförbudet är kopplat till ett vite om inte försäljningen upphör snarast.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum