BioInnovation

Svensk-finska biobaserade utvecklingsprojekt startar

Dela

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har tillsammans med Business Finland, Clic Innovation och Vinnova genomfört en gemensam utlysning för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland. Nu har fyra projekt beviljats medel och tre av dessa projekt sker i samverkan mellan länderna. Projekten ska utveckla nyckelteknologier för kemikalier eller material från bioråvara.

Projektens titlar är:

  • Sågverk 4.0 Anpassad flexibel sågverksproduktion genom integrerade, datadrivna modeller och beslut
  • NordicBio – Circular Nordic Bio Nonwoven in MedTech Applications
  • MiniRefine – Demonstration av Nya processer för produktion av förnyelsebara drivmedel för transportsektorn
  • Storskalig produktion av Appethyl 2 för biologisk aptitkontroll.

Sammanlagt har de fyra projekten beviljats 13,9 Mkr fördelat på 4 år. I projekten Sågverk 4.0, NordicBio och MiniRefine samarbetar både svenska och finska aktörer, medan projektet Storskalig produktion av Appethyl 2 drivs av endast svenska aktörer.

– Det är glädjande att vi nu främjar en ökad forsknings- och utvecklingssamverkan mellan länderna med starka projekt som också visar på den stora potentialen och bredden inom den biobaserade utvecklingen, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

– Samarbetet mellan de starka bioekonomiländerna Finland och Sverige är viktigt och vi har nu bra möjligheter att också i framtiden fortsätta samarbetet kring nya biobaserade och cirkulära innovationer, säger Tuula Savola, Bioeconomy Program Manager, Business Finland.

– Det blir spännande att följa dessa projekt. Sverige och Finland kan lära av varandra och tillsammans bidra till omställningen till en biobaserad ekonomi, säger Anders Holmgren, utlysningsansvarig, Vinnova.

– Jag hoppas att detta bara är början till ett långvarigt framtida samarbete inom ett både viktigt och inspirerande område, säger Christine Hagström-Näsi, Senior Advisor, CLIC Innovation.

Bakgrund till utlysningen
I samband med att Finland under 2017 firade 100 år som självständig stat, fick landet en gåva från Sverige. Det var en gemensam satsning på skogs- och skogsindustriell forskning i form av forskartjänster. Utlysningssamarbetet är en konkret effekt av samarbetet som startade mellan länderna i och med överlämnandet av presenten.

I utlysningen ”Utveckling av nyckelteknologier för tillverkning av biobaserade produkter” fanns det möjlighet att antingen söka medel gemensamt från båda länderna, eller om ett projekt endast hade parter från ett land att söka medel i det landet. Erbjudandet riktade sig till projekt som möjliggör processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material. Utlysningen fokuserade specifikt på teknologier som tar biobaserade produkter och material från labbskala till pilot eller demo.

För mer information kontakta
Anna Wiberg, programchef BioInnovation, +46 (0)76 129 62 94, anna.wiberg@bioinnovation.se.
Ilmari Absetz, director, programmes, bio- and circular economy, Business Finland, +358295055837, ilmari.absetz@businessfinland.fi

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster, www.bioinnovation.se  

Business Finland erbjuder en bred variation av service som finns till för att stödja innovationsverksamhet, internationalisering, investeringar och turism, www.businessfinland.fi

CLIC Innovation är ett innovationskluster med inriktning mot bioekonomi, cirkulär ekonomi och energisystem, www.clicinnovation.fi

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgiften att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation, www.vinnova.se

 

 

Nyckelord

Kontakter

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster, www.bioinnovation.se  

 

 

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Nyinvigd utrustning kan ge biobaserat bränsle från svensk skogsråvara15.5.2017 10:31:00Pressmeddelande

Den 11 maj invigdes Sveriges första slurry hydrokracker – en högteknlogisk utrustning, unik i sitt slag och som inom kort kan möjliggöra svenskproducerat biobränsle i pilotskala. Pilotanläggningen är öppen och neutral för akademi och näringsliv att testa och verifiera olika koncept för kommersialisering. BioInnovations innovationsprojekt BioLi2.0 är ett av startprojekten. Lignin är en huvudbeståndsdel i trä. Av lignin kan man tillverka bioolja genom hydrokrackning, så det bli en viktig metod för att öka tillgången på biodiesel och därmed minska miljöpåverkan från transportsektorns. – Sedan förra hösten har vi inom projektet BioLi2.0 bedrivit forskning för att framställa biodrivmedel ur lignin. Vi har nått långt i labbskala, men med den här anläggningen tar vi ett signifikant steg närmre målet genom att gå från gram till kilo. Det känns superroligt att nu kunna får nyttja denna högteknologiska pilot, och om vi lyckas hela vägen till industriell process, kommer vi vara en inspiration för

Nedbrytningsbar odlingsduk underlättar för odlaren och miljön23.2.2017 13:38:00Pressmeddelande

Idag används plastbaserade odlingsdukar på åtta miljoner hektar om året i världen. Det motsvarar två hela Danmark, och användningen ökar. I samverkan med flera parter utvecklas nu en odlingsduk av biobaserade råvaror från skog och åker som bryts ner naturligt och underlättar för både bönderna och miljön. Den kommer att testas i större skala under årets odlingssäsong. Hantering av odlingsduk av plast kan vara en smutsig historia. Likt haven håller också många av världens odlingsarealer sakta men säkert att fyllas med plast, och exakt vad det får för långsiktiga konsekvenser för mikroklimatet och grödorna är inte till fullo utrett. I Sverige måste odlaren enligt lag lyfta duken ur jorden i slutet av säsongen och kasta eller återvinna den. Fördelen med biobaserade odlingsdukar är att de inte behöver avlägsnas då de naturligt bryts ner succesivt utan att skada miljön. Odlingsdukar går också att impregnera med olika typer av tillskott för markförbättring eller insektsavvisande ämnen. En typ

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum