Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts kraftbalan­­srapport för vintrarna 2017/2018 och 2018/2019

Dela

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning. Årets rapport innehåller också en bedömning av förutsättningarna att långsiktigt upprätthålla kraftbalansen.

Efter en förhållandevis mild vinter blev februari mot slutet kall eller mycket kall i hela landet. När temperaturen sjunker ökar elförbrukningen och den 28 februari 2018 kl. 08.00-09.00 noterades vinterns högsta svenska elförbrukning, ca 26 700 MW. Det var ungefär 800 MW högre än högsta förbrukning föregående vinter. Vid toppnoteringen av elförbrukningen upplevde de tre storstadsregionerna sin kallaste period under vintern. Timmen sammanföll med den högsta elförbrukning för Norden som helhet, ca 69 900 MW.

Under timmen med vinterns högsta svenska elförbrukning var marginalerna för upprätthållandet av effektbalansen förhållandevis små. För att säkerställa tillräckliga marginaler sattes effektreservens produktionsdel att producera på minimal effekt för att vara starttillgänglig och omedelbart kunna aktiveras vid behov. Någon aktivering behövde dock aldrig ske.

Analysen av kommande vinter visar att den svenska effektbalansen har försämrats ytterligare jämfört med tidigare rapporter. Enligt prognosen för nästa vinter har Sverige en negativ effektbalans under topplasttimmen på ungefär -400 MW redan vid en normalvinter och hela -1 500 MW vid en tioårsvinter. Den stora skillnaden jämfört med föregående års prognos beror huvudsakligen på att årets rapport använder uppdaterade prognosunderlag.

– Den negativa kraftbalansen innebär att Sverige blir än mer beroende av import, men om man ser på årsbasis har Sverige som helhet fortfarande ett energiöverskott av el och exporterar mer el än vad landet importerar. Vår sårbarhet är givetvis som störst under den kalla årstiden, säger Ulla Sandborgh generaldirektör på Svenska kraftnät.

Kärnkraftens framtid har stor påverkan på Sveriges effektbalans under topplasttimmen. Vintern var den första utan Oskarshamn 1 i drift. Ringhals 2 stängs 2019 och Ringhals 1 stängs 2020, vilket leder till att ytterligare planerbar produktion om 1 700 MW försvinner. Detta medför en tydligt försämrad effektbalans för landet under de kommande vintrarna. Vindkraft kan inte bidra till effektbalansen under vinterns topplasttimme med samma tillgänglighet som den kärnkraft den ersätter. Dessutom är det osäkert om utbyggnadstakten kan vara tillräckligt hög för att täcka det effektunderskott som kärnkraftens avveckling lämnar efter sig. Långsiktiga analyser illustrerar behovet av tillkommande planerbar elproduktion och förbrukningsflexibilitet.

– Årets kraftbalansrapport visar att marginalerna för den svenska kraftbalansen och förmågan att vara självförsörjande med tillräckligt med el under höglastsituationer krymper. En av de viktigaste slutsatserna sett ur de långsiktiga analyserna är att bristande lönsamhet fortsatt riskerar att hindra utbyggnad av planerbar elproduktion, konstaterar Ulla Sandborgh.

Ladda ned rapporten ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2017/2018 och 2018/2019” på www.svk.se/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

2 juli 2018

Kontakter

Bilder

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Implementeringen av 15 minuters avräkningsperiod i Norden riskerar att försenas14.3.2019 10:00:00 CETPressmeddelande

I mars 2018 kom de nordiska systemoperatörerna Svenska kraftnät, Energinet, Fingrid och Statnett överens om en ambitiös färdplan för den nya Nordiska Balanseringsmodellen (NBM). Den första viktiga milstolpen är den gemensamma Nordiska kapacitetsmarknaden aFRR under 2019. Vid specificering av kommande steg i färdplanen för NBM, har systemoperatörerna stött på kritiska effekter för balanseringsprocessen från den planerade implementationen av 15 minuters avräkningsperiod. För att säkerställa robust implementation för både systemoperatörer och marknadsaktörer, har systemoperatörerna beslutat att se över tidplanen. Det har då framgått att det finns en hög risk för en försening i implementeringen av 15 minuters avräkningsperiod per december 2020. Då implementation av 15 minuters avräkningsperiod även leder till betydande förändringar för marknadsaktörer, nätägare och andra nordiska intressenter, ser de nordiska systemoperatörerna ett behov av ett närmare samarbete. Vi etablerar därför en nor

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum