Svenska kyrkan

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso

Dela

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

– I båda fallen ser vi att hållbarhetsfrågorna numera hanteras av styrelserna och företagsledningarna på ett gediget sätt. Både Telia Company och Stora Enso redovisar idag var de befinner sig i sitt hållbarhetsarbete – såväl konkreta resultat som utmaningar, säger Sara Nordbrand, hållbarhetschef och ansvarig för bolagsdialog på Svenska kyrkans nationella nivå.

Telia Company

Aktieinnehavet i dåvarande TeliaSonera såldes 2013 efter att oegentligheterna kring expansionen i Centralasien hade uppdagats. Sedan dess har Svenska kyrkan fört dialog med den nya ledningen som agerat på samtliga rekommendationer som Svenska kyrkan fört fram kring mänskliga rättigheter och anti-korruption.

– Telia Company, som bolaget heter idag, byggde på relativt kort tid upp en hög intern kapacitet i hållbarhetsfrågor. Sedan ledningen och styrelsen byttes ut har de arbetat både för att förebygga problem och hantera utmaningarna de mötte när de började ta tag i verksamheterna i Centralasien. I flera frågor och svåra situationer har den nya ledningen visat på ett gott ledarskap, säger Sara Nordbrand.

Företaget har gått från att vara ett reaktivt bolag till att bli ett bolag som arbetar proaktivt och tillsammans med andra. Ett exempel på det senare är medlemskapet i The Global Network Initiativedär även Svenska kyrkan ingår. I GNI samverkar företag med människorättsorganisationer, forskare, och investerare för att adressera frågor som gäller yttrandefrihet och rätten till integritet.

Stora Enso

Bakgrunden till beslutet att inte investera i Stora Enso var uppgifter om barnarbete i leverantörskedjan i ett bolag i Pakistan där Stora Enso var minoritetsägare. Dialoger mellan investerare och företaget har lett till att företaget låtit en extern part genomlysa verksamheten från ett människorättsperspektiv, utbildat internt och samverkat med ILO i barnrättsfrågor. Insatserna är i linje med Svenska kyrkans rekommendationer. I somras meddelade Stora Enso att de säljer sin andel i bolaget. Skälen uppgavs vara kommersiella.

– Även i Stora Ensos fall hade företaget expanderat utan tillräcklig riskanalys och åtgärder. När uppgifterna om barnarbete kom betonade Svenska kyrkan vikten av att de agerade med barnens bästa i fokus. De senaste åren har de samarbetat med flera externa expertorganisationer, inklusive ILO, vilket var en av våra rekommendationer, säger Sara Nordbrand.

KONTAKT 

Sara Nordbrand, hållbarhetschef för Svenska kyrkans nationella nivå, tel 0768 000 189. 

FAKTA OM KAPITALFÖRVALTNINGEN INOM SVENSKA KYRKANS NATIONELLA NIVÅ

Svenska kyrkans nationella nivå hade vid förra årsskiftet ett kapital på 7,4 miljarder kronor. Förvaltningen utgår från en finanspolicy med etiska placeringsregler som anger att investeringar ska ske i ansvarsfulla företag och gärna i bolag som aktivt adresserar globala hållbarhetsutmaningar. Samtidigt avstår man från investeringar i företag som bryter mot internationella normer samt bolag som utvinner fossil energi eller tillverkar vapen, tobak, alkohol eller pornografi. Ett kapitalförvaltningsråd ansvarar för de etiska placeringsreglerna och fattar beslut om avyttring och möjlighet att investera igen. Förvaltarna bedömer företagen ur ett finansiellt perspektiv. För mer information, se www.svenskakyrkan.se/kapitalforvaltning.

Nyckelord

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum