Svenska kyrkan

Svenska kyrkan vill bidra till repatriering av samiska kvarlevor

Dela

Den 16 november samlades företrädare för Svenska kyrkan, Sametinget, Kulturdepartementet och en rad muséer och institutioner till ett rundabordssamtal rörande repatriering av samiska mänskliga kvarlevor. Syftet var att gemensamt identifiera hinder för att kunna återlämna kvarlevor som idag finns på museer och andra institutioner i Sverige. Parterna ska träffas om ett år igen.

Företrädare för Svenska kyrkan, Sametinget, Kulturdepartementet och en rad muséer och institutioner samlades till ett rundabordssamtal i Uppsala om återförande av samiska kvarlevor. Foto: Lisbeth Hotti.
 

Samiska kvarlevor förvaras i anatomiska samlingar på minst elva museer i Sverige, och samiska företrädare har under lång tid arbetat för att dessa ska repatrieras och återbegravas. Vid rundabordssamtalet diskuterades vilka hinder som idag finns för att kunna återlämna kvarlevor som förvaras i anatomiska samlingar på museer och andra institutioner.

Under rundabordssamtalet i Uppsala gav Carl-Gösta Ojala, forskare vid Uppsala universitet, en historisk bakgrund till samlingarna av mänskliga kvarlevor. Antikvarie Leena Drenzel vid Statens historiska muséer redogjorde för en kartläggningsrapport rörande mänskliga kvarlevor vid offentliga museer, som presenterades 2016. Jans Heinerud, chef vid Västerbottens museum, gav exempel på hur man arbetat aktivt med repatrieringsfrågor tillsammans med samiska företrädare i Västerbotten.

Gemensamt uttalande
Deltagarna ansåg att repatriering är en process som tar tid men det finns möjligheter att komma vidare i frågan. De enades om följande gemensamma uttalande:

Vi har idag påbörjat ett samtal om repatriering av samiska kvarlevor. Det är en komplex fråga som berör oss på många olika plan. Vi har diskuterat olika hinder mot repatriering bland annat juridiska, praktiska, ekonomiska och behovet av vetenskapliga avvägningar.

Vi har uppfattat att det finns en vilja att ta ytterligare steg för att möjliggöra repatriering och även återbegravning. Det finns en stor förväntan på nästa steg i processen som är Riksantikvarieämbetets kommande regeringsuppdrag om nationella riktlinjer kring hantering av mänskliga kvarlevor på museer.

Vi ser också ett behov av fortsatt dialog och samverkan för att komma vidare.

Vi avser därför att samlas för en uppföljning av detta möte om ett år, som ärkebiskopen kallar till.

Framåtsyftande samtal
– Det blev ett givande och framåtsyftande samtal. Det är oerhört viktigt att alla berörda parter tar sitt ansvar och möjliggör att repatrieringsfrågan får en lösning, säger Sylvia Sparrok, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Rundabordssamtalet initierades av ärkebiskop Antje Jackelén och Samiska rådet i Svenska kyrkan i samarbete med Sametinget. Vid mötet i Uppsala deltog representanter för Sametinget och Sametingets etiska råd, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, Kulturdepartementet, Ájtte-museet och Västerbottens museum. 

BAKGRUND
De samiska kvarlevorna samlades in under 1800- och tidigt 1900-tal och var en del i dåtidens föreställningar om klassificering av raser där man såg samerna som lägre utvecklade och ville bevisa det med bland annat skallmätningar. Många samiska gravplatser blev uppgrävda och plundrade på kranier och andra kvarlevor. Personer som var involverade i plundringen och handeln med samiska kvarlevor var vetenskapsmän, handelsmän och provinsialläkare.

Av Svenska kyrkans vitbok om den historiska relationen till samerna, som utgavs 2016, framgår det att kyrkans företrädare också bidrog till och ibland möjliggjorde gravplundring.

Läs mer: 
Vitboken om relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna
Kapitel 31 i vitboken, av Carl- Gösta Ojala: ”Svenska kyrkan och samiska mänskliga kvarlevor” – se nedan under ”Relaterade dokument”.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum