Svenska kyrkan

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation frånträder förhandlingarna med KyrkA

Dela

Idag onsdagen den 13 september 2017 har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation valt att frånträda förhandlingarna med Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA om ett nytt kollektivavtal. Orsaken är att förhandlingar inte längre kan anses vara meningsfulla.

-   Vi har i åtta månader försökt föra konstruktiva förhandlingar, men Kyrkans Akademikerförbund har flera gånger gått ut offentligt och kommit med uppseendeväckande och felaktiga påståenden. Utspelen har också innehållit påhopp och smutskastning av både arbetsgivarorganisationen och enskilda individer. Det går inte att föra förhandlingar på det sättet, säger Cecilia Herm, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Förhandlingar om nytt kollektivavtal har pågått med Kyrkans Akademikerförbund sedan den 26 januari och sedan den 7 juni med hjälp av medlare. Förhandlingarna har varit mycket svåra, inte bara på grund av att parterna står långt från varandra, utan främst därför att den normala förhandlingsprocessen på svensk arbetsmarknad inte har kunnat följas.

De senaste dagarna har KyrkA uttalat sig i media med mycket högt tonläge och gjort uttalanden om Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations inställning i förhandlingarna som inte stämmer, bland annat påståenden om avsteg från arbetstidslagen och arbete under slavliknande förhållanden.

-  Jag vill bestämt avvisa dessa påståenden. Det är däremot riktigt att vi under medlingen har lagt ett avskalat förhandlingsförslag om årsarbetstid utan OB- och övertidsersättningar, eftersom konstruktionen årsarbetstid innehåller andra möjligheter att reglera arbetstiden. Men vi förväntade oss att KyrkA skulle komma med ett motförslag med det som är viktigast för dem, så att vi sedan kunde kompromissa om ett gemensamt avtal. Det är så förhandlingar går till. I stället har de offentligt debatterat arbetsmaterial från förhandlingarna i media. Idag har de återkommit med samma förslag som vi diskuterade i våras och som fortfarande inter för frågan framåt. Det blir mycket märkligt säger Cecilia Herm.

Fokus i förhandlingarna har sedan 2016 varit Svenska kyrkans arbetstidsregler, som är komplicerade och svåra att tillämpa. Kyrkans arbetsgivare, omkring 660 församlingar, pastorat och stift, har efterfrågat enklare, enhetligare och mer flexibla arbetstidsregler som ger kyrkans verksamhet bra förutsättningar och underlättar gränsdragningen mellan arbete och fritid för både arbetsgivare och arbetstagare. Före sommaren tecknade Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation treåriga avtal med övriga arbetstagarorganisationer som går i den riktningen.

-  Vi vill utveckla Svenska kyrkans arbetstidsregler så att prästerna har lika goda arbetstidsregler och ersättningar som alla andra medarbetare i kyrkan, säger Cecilia Herm. 

-  Frågorna som vi driver i avtalsrörelsen utförs på uppdrag av arbetsgivarna i Svenska kyrkan och är förankrade i arbetsgivarorganisationens styrelse, som har varit helt enig i alla beslut rörande avtalsrörelsen, säger Helén Källholm, vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Förra årets avtal, Svenska kyrkans avtal 16, är sedan i våras förlängt med sju dagars ömsesidig uppsägningstid mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kyrkans akademikerförbund. Det betyder att det tidigare avtalet tills vidare gäller för medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund. Avtal för 2017 tecknades med övriga fackförbund före sommaren. 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Nyckelord

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum