Sverigedemokraternas vitbok - Delrapport 1 av 2

Dela

Sverigedemokraterna presenterar den första delrapporten av partiets aviserade vitbok.

Sverigedemokraterna har under flera år haft planer på att sjösätta ett vitboksprojekt. Jimmie Åkesson offentliggjorde planerna innan valet 2018 och utgångspunkten har varit att kunna presentera en oberoende, forskningsbaserad, granskning av partiets historia.

Projektet stötte emellertid snart på stora problem. Ambitionen att rekrytera en etablerad och välkänd forskare visade sig vara mycket svårt. Efter omtag i verkställande utskottet under 2021 rekryterades högskolelektor Tony Gustavsson. Gustavssons arbete har bedrivits självständigt utan att någon partiföreträdare har varit delaktig i arbetet. Utifrån avtalet med Tony Gustavsson följer att författaren äger rättigheterna till rapporten utan möjlighet för partiet att ändra i texterna.

Verkställande utskottets beslut om vitboken: ”Vitboken ska erbjuda en grundlig utvärdering av akademisk kvalitet kring partiets bildande och ideologiska utveckling under perioden 1988-2010. Utvärderingen bör utgå från hela den historiska utvecklingen i partiet och bör inrikta sig på partiets idéutveckling, praktik och samverkan med andra organisationer inom och utanför Sverige. Särskilt fokus ska riktas åt partiets bildande och vilka individer som var inblandade och deras bevekelsegrunder. Partiets fokus på demonstrationer under 90-talet bör genomlysas.”

Från partiets sida avser vi inte att i detalj recensera Tony Gustavssons arbete. Vi konstaterar att den första delrapporten är välgjord och erbjuder en saklig historieskrivning som håller högre klass än vad som tidigare har publicerats kring partiets historia. Vi uppfattar att rapporten beskriver partiets bildande som en oorganiserad process där det är svårt att skönja någon tydligare plan. Vi kan konstatera att partiet under de första åren inte fungerade som ett politiskt parti utan snarare kan beskrivas som en kampanjorganisation fokuserad på ett fåtal frågor men som nu ville ställa upp i val. I rapporten identifieras ett 30-tal personer som delaktiga i partiets bildande på olika sätt men det blir svårt att dra några tydliga slutsatser kring olika personers betydelse. Vi noterar även att samtliga personers engagemang upphörde efter kort tid och för det absoluta flertalet efter några få år. Det framstår som att det aldrig fanns någon tydlig plan kring vilka personer som gavs olika uppdrag utan att valet av personer kanske snarare utgick från vilka som var beredda att arbeta hårt i en miljö som var mycket utmanande.

Rapporten ger inget stöd för att partiet var en del av en fascismanknuten rörelse. Rapporten redogör snarare för att partiet och de föreningar som föregick bildandet stod i konflikt med de extremistiska rörelser som fanns och som inte alls ville se framväxten av en ny rörelse på demokratisk grund.

Samtidigt som rapporten har ett stort historiskt värde är det politiska värdet obefintligt. Det går inte att använda rapporten för att dra några slutsatser av hur man ska se på det parti som tog sig in i riksdagen 2010. Sverigedemokraterna har idag vuxit till att bli Sveriges tredje största parti med över 31 400 medlemmar, varav medianåret för första medlemsår är 2012. Det finns knappt några personer i partiet idag som överhuvudtaget har träffat någon av de individer som nämns i rapporten.

Den slutgiltiga rapporten kommer att vara färdig omkring årsskiftet 2022-2023 och kommer att inkludera en analys över partiets ideologiska utveckling vilket inte alls berörs i den här delrapporten. Delrapporten ska betraktas som en del av en levande produkt. Faktainsamling pågår fortfarande och en utmaning i arbetet har varit att författaren i skrivande stund ännu inte givits tillgång till stiftelsen Expos arkiv. För att arbetet ska kunna bli framgångsrikt är det en förutsättning att rapportförfattaren kan ges tillgång till så många källor som möjligt

Kontakter

Dokument

Om

Sverigedemokraterna
Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm

https://sverigedemokraterna.se/

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Partiet är representerade på kommunal, regional och nationell nivå samt i Svenska kyrkans högst beslutande organ.

Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson.

Följ Sverigedemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sverigedemokraterna

Nomineringar till riksdagens utskott30.9.2022 12:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har i en överenskommelse mellan de fyra partierna enats om en fördelning av de presidieposter som partierna förfogar över i riksdagens utskott och i EU-nämnden. Partierna har även enats om fördelningen av ledamotsplatser i utskotten. Överenskommelsen mellan de fyra partierna innebär att presidieposterna fördelas enligt följande: Sverigedemokraterna tilldelas posten som ordförande i arbetsmarknadsutskottet, näringsutskottet, justitieutskottet samt utrikesutskottet. De erhåller även posten som vice ordförande i civilutskottet, trafikutskottet, försvarsutskottet samt skatteutskottet. Moderaterna tilldelas posten som ordförande i finansutskottet, EU-nämnden samt socialförsäkringsutskottet. De erhåller även posten som vice ordförande i konstitutionsutskottet. Kristdemokraterna tilldelas posten som ordförande i socialutskottet samt vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Liberalerna tilldelas posten som ordförande i

Andreas Norlén nomineras till riksdagens talman25.9.2022 16:45:00 CEST | Pressmeddelande

Talmannen är riksdagens främsta representant. Ämbetets vikt och betydelse innebär att det är viktigt att personen som innehar det är kunnig och brett respekterad. Mot den bakgrunden väljer Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att nominera Andreas Norlén till riksdagens talman. Norlén har under sin tid som talman visat att han besitter de erforderliga personliga egenskaper och kvalifikationer som uppdraget kräver. Norlén har samtidigt blivit brett respekterad och åtnjuter ett stort förtroende både i och utanför riksdagen. Vidare är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ense om att nominera Julia Kronlid (SD) till riksdagens andre vice talman. Kronlid är en respekterad riksdagsledamot med lång erfarenhet, bland annat som ledamot av utrikesnämnden. De fyra partierna är ense om att i valet av vice talmän ska proportionalitetsprincipen tillämpas, vilket skulle ge de tre stora partierna i riksdagen en rättvis representation i talma

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum