Läkemedelsverket

Systematiskt genomförda nytta/risk-bedömningar av läkemedel som används off label riskerar skada förtroendet för godkännandesystemet

Dela

Separata processer med andra krav på underlag och evidensnivå än de som krävs vid godkännande av läkemedel riskerar skada förtroendet för det regulatoriska godkännandesystemet. Läkemedelsverkets rekommendation är därför att i nuläget inte ta fram en ny modell för nytta/risk-bedömningar av vissa läkemedel använda utanför godkänd indikation.

Läkemedelsverkets samlade rekommendation är att i dagsläget inte skapa en separat process och modell särskilt avsedd för nytta/risk-bedömningar av vissa läkemedel använda utanför godkänd indikation.

- Separata processer med andra krav på underlag och evidensnivå än de som krävs vid godkännande riskerar skada förtroendet för det regulatoriska systemet. Det är även tveksamt om den typ av absolut nytta/risk-bedömning som Läkemedelsverket, i sin normala verksamhet, genomför är den som bäst möter hälso- och sjukvårdens behov av kunskapsunderlag kring off label-användning, säger Veronica Arthurson, docent och ansvarig för regeringsuppdraget på Läkemedelsverket.

Samtidigt behöver utformningen av underlag för kunskapsstyrning i frågor kring off label-användning fortsätta diskuteras och utredas.

Rapporten överlämnad till regeringen

I april 2019 gav regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att utreda möjligheterna att genomföra nytta/risk-bedömningar för vissa läkemedel som ordineras utanför godkänd indikation, så kallad off label-användning. Rapporten är nu klar och överlämnad till regeringen.

- Om Läkemedelsverket ändå skulle ta på sig att utföra systematiska nytta/risk-bedömningar vid viss off label-användning krävs ett aktivt ställningstagande huruvida och på vilket sätt det är acceptabelt för oss som regulatorisk myndighet att avvika från de krav på evidensnivå som vi normalt har att förhålla oss till, vid godkännande av läkemedel, säger Veronica Arthurson.

Pilotstudie

I uppdraget ingick bland annat en pilotstudie, i form av en nytta/risk-bedömning av ett läkemedel som används off label i stor omfattning och där behovet av värdering är särskilt stort. Läkemedelsverket valde att titta på rituximab som i stor utsträckning förskrivs utanför godkänd indikation till patienter med MS.

Inga nya säkerhetsproblem och inget behov av regulatoriska åtgärder har identifierats för användning av rituximab i patienter med aktiv MS. Det finns en rimlig biologisk verkningsmekanism, kliniska studier i tidig fas och epidemiologiska studier som stöder effekt av rituximab vid MS. Det som inte visats, i relation till regulatoriska krav, är effektstorlek för vald dos. Sammanfattningsvis går det i dagsläget inte att, från ett regulatoriskt perspektiv, fastslå om nytta/risk-balansen är positiv eller negativ för rituximab vid behandling av MS, på grund av brist på data som uppfyller den evidensnivå som förordas vid ett regulatoriskt godkännande.

Nyckelord

Kontakter

Veronica Arthurson
Docent och ansvarig för regeringsuppdraget
+46 18 174618

Dokument

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Ny rekommendation för användning av radiologiska kontrastmedel till barn2.7.2020 15:40:58 CESTPressmeddelande

Barns fysiologi skiljer sig från vuxnas, särskilt de yngsta barnen, vilket man behöver ha kunskap om vid val av undersökning, kontrastmedel och dosering. När kontrastmedel har betydelse för diagnostiken ska de ges i optimerad dos för att minimera biverkningar men bibehålla god diagnostik. Läkemedelsverket har tagit fram en helt ny behandlingsrekommendation avsedd som stöd för användning av radiologiska kontrastmedel till barn.

Apotekare, receptarier och apotekstekniker föreslås hantera egenvårdsrådgivning på apotek26.6.2020 09:21:57 CESTPressmeddelande

Egenvårdrådgivning är en viktig del av apotekens verksamhet, och personalen måste ha adekvat kompetens och utbildning för att kunna ge rätt råd. Läkemedelsverket föreslår att rådgivning om egenvård på apotek - förutom av legitimerade apotekare och receptarier - även kan ges av yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker eller motsvarande. Utbildning och kompetensutvecklingsplaner ska vara dokumenterade och ingå som en del i apotekens kvalitetssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum