Vänsterpartiet Skåne

Taklösa vårdavtal prioriteras före tidig diagnostik för demenssjuka

Dela

Under morgondagens möte i Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd fattas beslut om internbudget för 2019. I beslutsunderlaget syns samma mönster som i Alliansens tidigare åtgärder i Kollektivtrafiknämnden och Kulturnämnden – nedskärningar inom vitala delar av regionens verksamheter. Denna gång rör det diagnostik för demenssjuka.

-          Vården för de mest sjuka prioriteras ned medan vårdvalen tillåts kosta pengar utan övre gräns, menar Agneta Lenander, Vänsterpartiets representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är inte en budget som säkrar god och jämlik vård. Vi är bundna genom Hälso- och Sjukvårdslagen att uppfylla just det. För mig väcker det frågor kring vad som egentligen är politikens uppgift i regionen.

I beslutsunderlaget för 2019 går stora summor till uppräkningar av fria vårdval, d.v.s. ökade medel till privata alternativ till offentlig sjukvårdsverksamhet. Budgeten för den övrigpost där arbetet för tidig diagnostik för demenssjukdomar ingår minskas med 4 miljoner kronor: kvar blir 2 miljoner. Pengarna har tidigare gått till genomförande av en demensstrategi, ett arbete vars resultat med föreslagen budgetram inte kommer gå att följa upp.

-          Att säkra vården för våra mest sköra och hitta en lösning på bästa sätt att värna demenssjuka och andra multisjuka är en ödesfråga för oss att hantera. Med tanke på den demografiutveckling vi ser framåt måste vi hitta långsiktiga och hållbara lösningar för dessa grupper. En nedskärning kan omöjligen räknas som sådan, avslutar Agneta.

Ersättningen till de privata verksamheterna betalas av regionens offentliga medel. Med taklösa avtal menas att man tagit bort den övre gränsen för hur mycket av de regionala offentliga medlen som kan gå till dessa verksamheter.

HSN sammanträder i Rådhus Skåne i Kristianstad. Underlag till mötet är offentliga och kan läsas här.

---

Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) kapitel 3:

1 §   Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

2 §   Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30

Nyckelord

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ett stort misstag av Alliansen att avveckla demensvården i Skåne4.4.2019 16:40:05 CESTPressmeddelande

Demenssjukdom är vanligt förekommande och drabbar ofta både den insjuknade och de anhöriga hårt. En diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan göra mycket stor skillnad för grad av ohälsa och kan underlätta behandling för alla inblandade. Det möjliggör också för en enklare planering av vårdplatser i regionen. Alliansen drar nu in finansieringen, 4 miljoner, som var avsatta för ett fortsatt arbete med den skånska demensstrategin.

Skånska vänsterpartister djupt oroade över utvecklingen för Arbetsförmedlingen1.4.2019 15:43:44 CESTPressmeddelande

Resultatet av Moderaternas och Kristdemokraternas budget träder nu i kraft. Samtliga fem högerpartier släppte fram en budget med starkt negativa följder för den gemensamma välfärden. Stora nedskärningar gör att 17/23 av Arbetsförmedlingens skånska kontor nu tvingas stänga och medför en oviss framtid för de anställda och de inskrivna. Som kommunala företrädare för Vänsterpartiet väcker beskedet både ilska, sorg och många frågor. Skåne drabbas hårt av de många nedläggningarna, samtidigt som vi är en region som redan har låg sysselsättning i nationella jämförelser. Nu minskar samhällsservicen och därmed möjligheterna för våra invånare ytterligare. Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag väl inarbetade strategier för arbete med rehabilitering, anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och etablering av nyanlända. Vi ser det som oerhört viktigt att dessa grupper fortsatt får stöd i sina processer. Skåne ska vara till för alla – inte bara de med starkast förutsättningar för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum