Terranet AB - Delårsrapport 1 april - 30 juni 2021

Dela

Andra kvartalet

1 april – 30 juni 2021

• Intäkterna uppgick till 183 (234) TSEK
• Rörelseresultat uppgick till -8 476 (-6 115) TSEK
• Periodens nettoresultat uppgick till -9 479 (-7 821) TSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 951 (-8 137) TSEK
• Koncernens likvida medel uppgick till 46 824 (44 495) TSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 (-0,15) kr
• Investering om 32,4 MSEK i holoride samt upptagande av lån för finansiering av investeringen

Delårsperioden

1 januari – 30 juni 2021

• Intäkterna uppgick till 592 (715) TSEK
• Rörelseresultat uppgick till -18 382 (-15 555) TSEK
• Periodens nettoresultat uppgick till -19 475 (-18 016) TSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21 265 (-18 166) TSEK • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,36) kr
• I kvartal 1 erhölls emissionslikvid om 36,4 MSEK då teckningsoptioner utnyttjades för teckning av aktier

VD-kommentar

Bolaget lägger bakom sig ett händelserikt andra kvartal som började med investeringen i holoride. Under perioden har vi också rekryterat Nihat Kücük som ny teknikchef (CTO/SVP Product Management). Nihat kommer närmast som Head of Navigation från Mercedes-Benz.

Terranet har handplockats och som enda bolag någonsin, för andra gången i rad deltagit i acceleratorprogrammet Startup Autobahn. Det sker inom ramen för samarbetet med
Mercedes-Benz. I mitten av juli presenterades en uppgraderad prototyp av VoxelFlowteknologin fysiskt i den prestigefyllda bilmodellen Maybach för bland andra Daimlerkoncernens CTO. Vid en digital keynote visades också på hur säkerhetsteknologin kan användas inom mobilitet, såväl för tunga fordon som el-scooters. Bolaget har också levererat och fakturerat den första delen av kundordern från Mercedes Benz avseende demokonceptet. Därutöver har Terranet också antagits till Nvidias acceleratorprogram NVIDA Inception. Samarbetet med Nvidia (som är den ledande globala leverantören av grafikprocessorer till fordonsindustrin) ger Terranet en unik position att optimera sin bildanalyssensor mot det främsta systemchipet på marknaden.

Terranets investering på 3,2 MEUR i holorides nyemission motsvarade cirka 11% av det totala antalet aktier och röster. Holorides VR-teknik lanseras nästa år och har i sig en stor potential att bli marknadsledande. Syftet med Terranets investering tillsammans med Audi i det högprofilerade Infotainmentbolaget, är dels att i nära samarbete få tillgång till holorides unika kundbas. Dels att expandera Terranets affär till Infotainment. Nyligen kommunicerades att Terranet erhållit en kundorder på 1,6 MSEK från holoride som avser ett leveransprojekt för att med hjälp av vår samlade kompetens inom bildanalys och signalbehandling optimera holorides VR-plattform. Bolaget har under andra kvartalet också i syfte att förstärka utvecklingsmiljön och sin leveranskapacitet ingått strategiska underleverantörssavtal med världsledande expertis inom bildanalys, mjukvara och AI.

Vi ser att vi kan diversifiera vår tekniska plattform och skapa ytterligare intäkter snabbare och erbjuda fler livsavgörande säkerhetsprodukter för allt ifrån cyklar till autonoma fordon. Terranet har därför under de senaste månaderna växlat upp med ett nytt tempo i produktutvecklingen med utgångspunkt att ta fram nya applikationer på VoxelFlowplattformen. Under Nihats ledning planerar Terranet lansera nya skalbara tillämpningar inom aktiv säkerhet och kollisionsvarning. 

Terranets övergripande mål att rädda liv är i enlighet med fordonsindustrins nollvision att eliminera dödsoffer i trafiken. Tack till våra samarbetspartners, delägare och medarbetare för ert stöd och möjliggörande av banbrytande utveckling av ny innovativ teknologi som räddar liv.

Pär-Olof Johannesson

Vd Terranet

Delårsrapporten är även publicerad här.

Terranet välkomnar till en digital delägarpresentation den 31 augusti kl.12.00-13.00 CET. Anmäl dig till nyhetsbrevet för att få inbjudan till delägarträffen. Du kan registrera dig på www.terranet.se/for-investerare/

Om Terranet

Terranet (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar inbäddad mjukvara med tillämpningar för avancerat förarstöd och autonoma fordon. Bolaget var exklusivt utvalt till innovationsplattformen Startup Autobahn vid två tillfällen under 2021. Företaget har verksamhet i Lund och Stuttgart. Terranet AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Läs mer på: https://terranet.se/en/

För mer information vänligen kontakta:

Michaela Berglund
Tel: +46 723 388 288
E-post: michaela.berglund@terranet.se

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 aug 2021 kl 08.00 CET.

Utsedd Certified Adviser till Terranet AB är Mangold Fondkommission AB, +46 8-503 015 50, ca@mangold.seBilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden17.9.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden Riksgälden föreslår inga väsentliga ändringar i riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden.Förslaget till riktlinjer för 2022lämnas till Finansdepartementet i dag. Riksgälden ser inte behov av några större ändringar i riktlinjerna efter att de justeringar som gjorts de senaste åren har lett till en mer övergripande styrning av skuldförvaltningen. Därmed har Riksgälden god flexibilitet att hantera stora variationer i statens lånebehov inom de ramar som riktlinjerna ger. Regeringen beslutar om riktlinjerna varje år senast den 15 november. Beslutet fattas efter att Riksgälden har lämnat sitt förslag och Riksbanken har yttrat sig över förslaget. I riktlinjerna fastställs bland annat hur statsskulden ska vara sammansatt och vilken löptid den ska ha. Riktvärden för sammansättning och löptid ligger fast Sammansättning Real kronskuld – andelen ska långsiktigt vara 20 procent av statsskulden.Skuld i utländsk valuta – expone

Saniona utser Robert Hoffman till ny styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet16.9.2021 17:50:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 16 september 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag att styrelsen kompletteras med Robert E. Hoffman enligt beslut av den extra bolagsstämma som avhölls den 16 september 2021. Hoffman är en erfaren finansdirektör och styrelseledamot, med nära 30 års erfarenhet inom redovisning, ekonomiförvaltning, kapitalanskaffning, strategisk planering, företagsledning, investerarrelationer och ledarskap. ”Roberts gedigna erfarenhet av att leda och agera rådgivare till amerikanska börsnoterade bolag i företagsfinansiella frågor, investerarrelationer och andra relaterade verksamheter kommer att vara värdefull för vår fortsatta utveckling av styrelsen och utvärderingen av en framtida notering i USA”, säger J. Donald deBethizy, styrelseordförande i Saniona. ”Jag ser Saniona som ett bolag med en avsevärd outnyttjad potential. Det finns en enorm kapacitet i pipelinen och kompetensen och jag ser fra

Kommuniké från extra bolagsstämma den 16 september 2021 i Saniona AB16.9.2021 17:45:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 16 september 2021 Idag, den 16 september 2021, hölls extra bolagsstämma i Saniona AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Val och arvodering av ny styrelseledamot Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Robert E. Hoffman som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 26 maj 2021. Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor till Robert E. Hoffman för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvararande ett årligt arvode om 390 000 kronor, varav 140 000 kronor avser det ytterligare a

Kinnevik investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa16.9.2021 15:08:57 CEST | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa. Spring Health hjälper arbetsgivare att modernisera sina erbjudanden inom beteendemässig hälsa med den mest omfattande lösningen för medarbetares välbefinnande. Bolaget grundandes av April Koh och Dr Adam Chekroud i New York med visionen om att bygga en värld där gissningar inte är en del av psykologisk vård. Alltför ofta måste patienter testa sig fram till effektiva lösningar för psykisk hälsa. Spring Health bygger en datainfrastruktur för att ta mer precisa beslut när det kommer till matchning av utförare och personanpassade behandlingsplaner. Data visar att metoden uppnår ledande resultat på halva tiden jämfört andra i branschen. Spring Health erbjuder en samlad punkt för alla sorters stöd – från digitala övningar för personalen, till coachning, terapi eller medicinering – vilket leder till snabbare resultat, högre engagemang samt hälsosammare,

Saniona utser Wendy Dwyer till Chief Business Officer15.9.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 15 september 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag rekryteringen av Wendy Dwyer till rollen som Chief Business Officer. Dwyer har över 20 års erfarenhet av affärsutveckling, licensiering och företagstransaktioner. Hon kommer närmast från rollen som Chief Business Officer på Surface Oncology Inc., där hon hade en avgörande roll i en affär värd 815 miljoner USD med en upfront-betalning om 85 miljoner USD för en preklinisk immunoonkologisk tillgång. Rami Levin, koncernchef och VD på Saniona, kommenterar: ”Sanionas strategi är att självständigt utveckla och kommersialisera våra proprietära molekyler för sällsynta sjukdomar. Detta eftersom vi är övertygade om att det är så vi bäst maximerar värdet på lång sikt. Samtidigt utvärderar vi aktivt olika möjligheter till affärsutveckling som en viktig källa till icke utspädande kapital som kan bidra till att finansiera vår verksamhet. Wend

Acarix inleder USA expansion och utser USA-chef14.9.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande Malmö, 14 september 2021 Acarix inleder USA expansion och utser USA-chef Acarix meddelar idag att företaget har rekryterat Helen Ljungdahl Round som chef för bolagets ny etablerade amerikanska dotterbolag Acarix Inc. Helen tillträder sin tjänst under september 2021 för att utveckla USA organisationen. Hon kommer att ingå i Acarix AB:s ledningsgrupp. Helen Ljungdahl Round har mer än tjugofem års erfarenhet av ledande och globala befattningar inom bland annat läkemedelskoncernen Merck & Co, Inc (MSD) och som Senior Vice President Global Marketing & Business Development for GN Hearing. Helen var senast VD för Amnicell, ett biotech start-up bolag baserat i New York City. Hon är bosatt med familj i Pennsylvania, USA och har tillbringat största delen av sitt professionella liv i USA och inom amerikanska företag, inklusive styrelse uppdrag och rådgivande verksamhet. Per Persson, VD för Acarix, kommenterar: "Vi är oerhört glada att ha rekryterat Helen för att leda vår nya ameri

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S AKTIEÄGARE OM KAPITALÅTERBÄRING14.9.2021 11:51:23 CEST | Pressmeddelande

Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt den 14 september 2021 att göra en kapitalåterbetalning bestående av alla Solidium Oy:s aktier i SSAB AB till ett värde på cirka 271 miljoner euro. Som en följd av kapitalåterbetalningen sjunker Solidiums ägoandel i SSAB från 6,3 procent till 0,0 procent och röster från 8,0 procent till 0,0 procent. Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn +358 (0)50 561 1501 Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolagets uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och på lång sikt öka innehavens ekonomiska värde. Solidium är minoritetsägare i elva börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Outotec Abp, Nokia Abp, Nokian Renkaat Abp, Outokumpu Oyj, Sampo Abp, Stora Enso Abp, TietoEVRY Abp och Valmet Abp). Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 9,7 miljarder euro. Tilläggsinformation:www.solidium.fi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum