Terranet AB - Delårsrapport 1 januari 2021 – 30 september 2021

Dela

Tredje kvartalet

1 juli – 30 september 2021

• Intäkterna uppgick till 616 (0) TSEK
• Rörelseresultat uppgick till -6 616 (-6 681) TSEK
• Periodens nettoresultat uppgick till -7 637 (-7 342) TSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 681 (-5 216) TSEK
• Koncernens likvida medel uppgick till 73 012 (20 717) TSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,05) kr
• Under kvartalet har emissionslikvid om 37,9 MSEK erhållits då teckningsoptioner utnyttjades för teckning av aktier

Delårsperioden

1 januari – 30 september 2021

• Intäkterna uppgick till 1 208 (715) TSEK
• Rörelseresultat uppgick till -24 998 (-22 236) TSEK
• Periodens nettoresultat uppgick till -27 112 (-25 358) TSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -32 007 (-23 382) TSEK • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,11 (-0,23) kr
• I kvartal 1 erhölls emissionslikvid om 36,4 MSEK då teckningsoptioner utnyttjades för teckning av aktier
• Investering om 32,4 MSEK i holoride samt upptagande av lån för finansiering av investeringen utfördes i kvartal 2

 Vdn har ordet

Tredje kvartalet påbörjas mitt i sommaren och har för Terranet under det andra pandemiåret varit en exceptionellt intensiv period. Bland de väsentliga händelserna ingår rekryteringen av Nihat Kücük (Daimlers tidigare Head of Navigation) som
ny CTO i slutet av juni. Nihats mandat är att leda utvecklingen från en teknologidriven organisation mot en mer offensiv produktenhet med fokus att introducera ny kundanpassad funktionalitet och applikationer inom aktiv säkerhet som kan distribueras på en volymmarknad redan under 2022.

I början av juli levererades och fakturerades den köporder som Mercedes-Benz beställt i början av året som en del av Startup Autobahn.

För andra gången i år valdes Terranet ut att delta i Startup Autobahn varav det senaste gick av stapeln i slutet
av juli. Terranet nominerades och vann priset för bästa presentation. Demon genomfördes i en specialanpassad garagemiljö i närvaro av Daimlers Group COO Markus Schäfer i Stuttgart där Terranet förevisade nästa iteration av objektidentifieringsmjukvaran VoxelFlow i Mercedes-Benz Maybach (S-klass Sedan). I förberedelserna inför eventet pågick under hela försommaren skarpa fält- och funktionsprov på motorbanan i Ljungbyhed i Skåne (tidigare F5) där testriggen med laserscanner och eventkameror monterats.

En viktig förändringsprocess mot en mer produkt- och kundcentrisk organisation har inletts med omstrukturering och nyrekryteringar. Bolaget har också inrättat ett nytt kontor i Obertürkheim i Stuttgart med större och mer ändamålsenliga lokaler i hjärtat av europeisk fordonsindustri. Ett permanent showroom (produktutställning) av VoxelFlow är installerad avsett för kundpresentationer med start från november.

I augusti erhöll Terranet en avropsorder på 1,6 MSEK från holoride. Projektet avser den första delen att konstruera ett gemensamt produkt- och användargränssnitt för VoxelFlow med augmentet reality och in-car entertainment. Inte minst avseende hur data- och säkerhetskritisk information som genereras av VoxelFlow kan återanvändas av holoride. Affären är en del i det partnerskap där Terranet som lead investor tillsammans med Audi tidigare i år investerat i holoride. Terranets investering var 3,2 MEUR vilket motsvarade en ägarandel på ca 11%.

Under perioden publicerade Terranet ytterligare ett standardbrytande metodpatent av VoxelFlow för högre precision och bildupplösning inom objektidentifiering och kollisionsvarning. Ett par viktiga milstolpar har uppnåtts under perioden. Dels genom att vi lyckats åstadkomma en integrerad autokalibrering av VoxelFlow, dels genom att formfaktorn minskats då hårdvaran reducerats från tre till två kameror.

I dagarna väl in på det fjärde kvartalet har Terranet presenterat ett nytt samarbetsavtal med NEVS (New Electricity Vehicle of Sweden). NEVS (tidigare Saab Automobile i Trollhättan) som utvecklar elbilar och självkörande fordon och Terranet
har haft kontakter under en längre tid. Avtalet avser samverkan inom marknadsföring av kompletta självkörande system gentemot större kunder globalt inom mobilitet, allmänna transportsystem, kontrollerade testmiljöer och nöjesparker. Holoride ingår också i samarbetet i syfte att positionera en helhetslösning med inriktning mot fordonssäkerhet där även användarupplevelsen för passagerare i ett autonomont fordon lyfts fram.

Bolaget har en mycket lovande period framför sig i ett segment med stark tillväxt. Särskilt fokus kommande kvartal och år är att intensifiera demon av VoxelFlow för marknadsledarna inom fordonsindustrin samt design och distribution av en första produkt inom mikromobilitet.

Den 6 december arrangerar Terranet en fysisk och digital kapitalmarknadsdag på Gamla Posthuset i Stockholm tillsammans med Mangold Fondkommission. Flertalet av våra närmaste samarbetspartners kommer att närvara. Tack för det fortsatta förtroendet från våra samarbetspartners och delägare.

Pär-Olof Johannesson

Vd Terranet

Du hittar rapporten här: https://terranet.se/rapporter/

Missa inte Terranets kapitalmarknadsdag den 6 december.
Evenemanget är både digitalt och fysiskt. För en fysisk biljett bokar du din plats till Stockholmsevenemanget här, ett begränsat antal platser finns tillgängliga: https://bit.ly/3mflryl

Adress: 7A Posthuset, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm Sweden
Varje presentation kommer även att sändas och distribueras live digitalt. Anmäl dig till det digitala eventet här: https://bit.ly/3B308UP

Om Terranet
Terranet (Nasdaq: TERRNT-B). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar mjukvara med tillämpningar för avancerat förarstöd och autonoma fordon. Bolaget var exklusivt utvalt till innovationsplattformen STARTUP AUTOBAHN i samarbete med Plug and Play vid två tillfällen under 2021. Företaget har verksamhet i Lund och Stuttgart. Terranet AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Läs mer på: www.terranet.se Du kan registrera dig för Terranets nyhetsbrev på www.terranet.se/for-investerare

För mer information:
Michaela Berglund
Executive VP
michaela.berglund@terranet.com

+ 46 703 370 346

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2021 kl.08.00 CET. 

Utsedd Certified Adviser till Terranet AB är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se


Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Projekt Öyfjellet försenat – beräknas färdigställas under första kvartalet 20223.12.2021 21:15:00 CET | Pressmeddelande

Hässleholm den 3 december 2021 I delårsrapporten för det tredje kvartalet, som offentliggjordes den 18 november 2021, kommunicerade Eolus att det finns risk för försening i färdigställandet av det norska 400 MW projektet Öyfjellet. Baserat på uppdaterad information om byggprocessen beräknar Eolus nu att vindparken färdigställs under det första kvartalet 2022. Per idag, den 3 december 2021, har samtliga 72 turbiner färdigmonterats. 34 turbiner har börjat generera el. Huvudskälen till förseningen är utmanande väderförhållanden, vilket har påverkat installationsarbetet, samt Covid-19 relaterade orsaker som begränsat både resemöjligheterna för personal och lett till leveransförseningar avseende komponenter. Förseningen kommer att ha en negativ påverkan på Eolus projektmarginal. För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11 Kort om Eolus Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer

Eolus och ett stort internationellt energiföretag utökar tecknat elförsäljningsavtal från 68 MW till 117 MW3.12.2021 17:00:00 CET | Pressmeddelande

Hässleholm den 3 december 2021 Den 13 januari 2021 offentliggjorde Eolus att elförsäljningsavtal med ett stort internationellt energiföretag tecknats för tre vindparker i Sverige omfattande 68 MW. Avtalet har omarbetats och den installerade effekten har utökats till 117 MW. Det nya avtalet omfattar 100 % av den el som kommer att produceras i vindparkerna farms Skallberget/Utterberget (74 MW), Tjärnäs (25 MW) and Rosenskog (18 MW) i elprisområde 3 (SE3) i Sverige. Skallberget/Utterberget och Tjärnäs ersätter vindparkerna Boarp och Dållebo som var del av det ursprungliga avtalet. Elförsäljningsavtalet avseende Rosenskog kvarstår oförändrat. Med denna förändring kommer vindparkerna som omfattas att ha en installerad effekt om 117 MW i stället för de ursprungliga 68 MW. Vindparkerna beräknas tas i drift under 2023. -Vi är nöjda att ha tecknat ett avtal som kommer att omfatta en ökad installerad effekt och därmed en högre elproduktion. Det finns ett stort behov av mer produktion av förnybar

Kallelse till extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ.)3.12.2021 11:02:18 CET | Pressmeddelande

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ.) (”Bolaget” eller ”Auriant Mining”), 556659-4833, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 22 december 2021. Styrelsen har beslutat att extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Auriant Mining välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 december 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. S

Sanionas styrelseordförande J. Donald deBethizy, VD Rami Levin och andra styrelseledamöter och ledande befattningshavare förvärvar aktier i ordinarie börshandel2.12.2021 22:45:00 CET | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 2 december 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att styrelsens ordförande, VD och andra ledamöter i styrelsen och ledningsgruppen har förvärvat 82 000 aktier i bolaget i ordinarie börshandel för totalt 861182 SEK. Sanionas styrelseordförande J. Donald deBethizy har köpt 20 000 aktier i bolaget, en investering om totalt 228 548 SEK. Koncernchef och VD Rami Levin har köpt 10 000 aktier i bolaget, en investering om totalt 100 045 SEK. Utöver det har sammanlagt 52 000 ytterligare aktier förvärvats av övriga medlemmar i styrelsen och ledningsgruppen. Alla transaktioner har gjorts i ordinarie börshandel genom etablerade aktiemäklare under perioden 19 november 2021 till 2 december 2021. För ytterligare information, vänligen kontakta Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com Informationen lämnades, genom ovanstå

Terranets kapitalmarknadsdag inträffar nu på måndag den 6 december 20212.12.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Den 6 december välkomnar Terranet dig till en exklusiv dag där du kommer att få lyssna till några av de högaktuella aktörerna i Terranets ekosystem samt innovatörer i den globala fordonsindustrin. Vid detta event kommer Terranet att presentera de senaste tekniska framstegen och delge strategier bakom enskilda branschsamarbeten. Evenemanget är både digitalt och fysiskt. För en fysisk biljett bokar du din plats till Stockholmsevenemanget här, ett begränsat antal platser finns tillgängliga: https://bit.ly/3mflryl Adress: Posthuset, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm Sweden Varje presentation kommer även att sändas och distribueras live digitalt. Anmäl dig till det digitala eventet här: https://bit.ly/3B308UP Här hittar du det uppdaterade schemat (CET): 10:10 - 10.15 Ronja Koepke, Moderator 10:15 - 10.25 Pär-Olof Johannesson, CEO Terranet 10:25 - 10:30 Ronja Koepke, Moderator 10:30 - 10.45 Jan Glevén, Head of Insight Mangold Fondkommission. 10:45 - 10.50 Ronja Koepke, Moderator 10:50 - 11:05 P

Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 9 december2.12.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Pressmeddelande 2 december 2021 Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q2 för räkenskapsåret 2021/22 kommer att offentliggöras kl. 08:00 CET den 9 december 2021. En telefonkonferens arrangeras kl. 09:00 CET den 9 december 2021. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO. För att delta i telefonkonferensen: Ring 0200-883 685 alt. internationellt +46 8 566 426 51 och uppge kod 50215855# minuter före start. Presentationen publiceras på group.systemair.com För ytterligare information kontakta: Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13 Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09 Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com Systemair i korthet Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2020/21 och har cirka 6 400 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat po

Sinch genomför den andra delen av den riktade nyemissionen om cirka 40 miljoner aktier som offentliggjordes den 30 september 20211.12.2021 14:50:00 CET | Pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Stockholm, Sverige – 1 december 2021 – Sinch AB (publ) (“Sinch” eller “Bolaget”) genomför en riktad nyemission av 21 miljoner aktier mot en total teckningslikvid om cirka 3,469 miljarder kronor. Nyemissionen utgör den andra delen av den riktade nyemissionen om totalt cirka 6,6 miljarder kronor av 40 077 841 aktier (”Aktierna”) som offentliggjordes den 30 september 2021. Emissionslikviden från den riktade nyemissionen används för att delfinansiera förvärvet av Pathwire. Tecknarna bestod av institutionella investerare, däribland Canada Pension Plan Investment Board (”CPP Investments”), Temasek, SeaTown Master Fund (”Seatown

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum