NASDAQ OMX

TIETO INNEHAR 97 PROCENT AV AKTIERNA I AVEGA OCH FÖRLÄNGER INTE ACCEPTFRISTEN YTTERLIGARE

Dela

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnande av erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande
14 december 2017

Tieto Sweden AB ("Tieto"), ett direkt helägt dotterbolag till Tieto Oyj [1] , offentliggjorde den 23 oktober 2017 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Avega Group AB (publ) ("Avega") att överlåta samtliga aktier av såväl serie A som serie B i Avega till Tieto för 40 [2] kronor kontant per aktie, oavsett aktieslag ("Erbjudandet"). Den initiala acceptfristen löpte ut den 28 november 2017. Genom ett pressmeddelande den 1 december 2017 förklarade Tieto Erbjudandet ovillkorat och beslutade att fullfölja Erbjudandet samt förlängde acceptfristen till kl. 15:00 den 12 december 2017.

Under den förlängda acceptfristen för Erbjudandet har 604 236 aktier av serie B, motsvarande cirka 5 procent av det totala antalet aktier och 2 procent av det totala antalet röster i Avega lämnats in. [3] Samtliga aktier av serie A lämnades in under den initiala acceptfristen.

Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in under den förlängda acceptfristen förväntas påbörjas omkring den 21 december 2017.

Tieto har beslutat att inte förlänga acceptfristen ytterligare och kontrollerar, efter fullföljandet av Erbjudandet, 1 866 670 aktier av serie A och 9 298 506 aktier av serie B i Avega, motsvarande cirka 97 procent av det totala antalet aktier och 99 av det totala antalet röster. [4]

Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde eller kontrollerade varken Tieto, eller något bolag inom Tieto-koncernen, några aktier i Avega eller några finansiella instrument i Avega som medför en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Avega. Inte heller har Tieto, eller något bolag inom Tieto-koncernen, sedan Erbjudandets offentliggörande förvärvat några aktier i Avega eller några finansiella instrument i Avega som medför en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Avega utanför Erbjudandet.

Tieto har påkallat tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) avseende de resterande aktierna i Avega. Vidare har Avega ansökt om att Avegas aktier av serie B ska avnoteras från Nasdaq Stockholm. Avegas styrelse har också kallat till en extra bolagstämma i Avega som kommer att hållas den 9 januari 2017 vid vilken bland annat ny styrelse ska utses.

YTTERLIGARE INFORMATION 

Frågor från media ställs till:
Kia Haring, Head of Global Communications and Corporate Responsibility, tel. +358 40 765 3700, e-post kia.haring@tieto.com

Frågor från investerare ställs till:
Lasse Heinonen, CFO, tel. +358 2072 66329, +358 50 393 4950, e-post lasse.heinonen@tieto.com

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.tieto.com/Avega.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2017, kl. 10.

INFORMATION OM TIETO-KONCERNEN 

Tieto Sweden AB är ett privat svenskt aktiebolag, registreringsnummer 556052-7466, med huvudkontor i Stockholm och är direkt helägt av Tieto Oyj. Tieto Oyj är ett publikt finskt bolag, registreringsnummer 0101138-5, med huvudkontor i Esbo, Finland. Tieto Oyj är noterat på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm. Tieto-koncernen grundades 1968 i Finland och är idag en av de ledande IT-tjänsteleverantörerna i Norden. Tieto-koncernen erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, mjukvarubaserade industrilösningar och produktutvecklingstjänster inom kommunikation och integrerade system till cirka 900 kunder inom både den privata och offentliga sektorn. Finland, Sverige och Norge utgör huvudmarknaderna och stod för 45 procent, 38 procent respektive 11 procent av nettoförsäljningen 2016. Tieto-koncernen har cirka 13 000 anställda och verksamhet i 23 länder. Största aktieägarna i Tieto Oyj är Cevian Capital, Silchester International Investors LLP och Solidium, en fond ägd av finska staten, som tillsammans äger cirka 35 procent av aktierna.

Tieto-koncernens nettoförsäljning 2016 var cirka 1 493 miljoner euro och koncernen hade en balansomslutning om cirka 1 075 miljoner euro. Börsvärdet den 20 oktober 2017 var cirka 1 991 miljoner euro.

VIKTIG INFORMATION 

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i eller distribueras i eller till och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Tieto kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet, till sådana personer. Tieto kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden "förutses", "avses", "planeras", "kommer att", "kanske kommer att", "ska", "skulle", "ämnas", "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck.

Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Tietos kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Tieto har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom vad som krävs enligt Nasdaq Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (1 februari 2015) eller andra gällande lagar och bestämmelser.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på engelska och svenska. Vid eventuella avvikelser mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.[1] Tieto Oyj kallas gemensamt med sina dotterbolag för "Tieto-koncernen".

[2] Om Avega skulle betala vinstutdelning eller genomföra annan värdeöverföring före redovisning av likvid i Erbjudandet kommer vederlaget per Aktie, oavsett aktieslag, att reduceras i motsvarande mån.

[3] Baserat på 1 866 670 aktier av serie A och 9 678 680 aktier av serie B. Detta motsvarar 5 procent av det totala antalet aktier respektive 2 procent av det totala antalet röster efter full utspädning.

[4] Baserat på 1 866 670 aktier av serie A och 9 678 680 aktier av serie B. Detta motsvarar 96 procent av det totala antalet aktier respektive 98 procent av det totala antalet röster efter full utspädning.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Tieto Corporation via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMXFölj NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Merus to Report Full Year 2017 Financial Results and Corporate Developments on April 26, 201819.4.2018 13:00Pressmeddelande

Conference call scheduled for Thursday, April 26, 2018, at 8:30 a.m. ET UTRECHT, The Netherlands, April 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq:MRUS), a clinical-stage immuno-oncology company developing innovative bispecific antibody therapeutics (Biclonics®), today announced that the Company will report full year 2017 financial results on Thursday, April 26, 2018. Merus' management team will host a conference call and audio webcast at 8:30 a.m. ET on Thursday, April 26, 2018, to discuss the financial results and recent clinical and corporate developments. To participate in the call, please dial (877) 260-1463 (U.S.) or (706) 643-5907 (international) and reference conference ID 6184636. A live webcast will be available on the Investors page of the Company's website, http://www.merus.nl. An archived webcast replay will be available for 90 days. About Merus N.V. Merus is a clinical-stage immuno-oncology company developing innovative full-length human bispecific antibody therapeut

SEMAFO: Construction of Boungou Mine 91% Complete19.4.2018 13:00Pressmeddelande

Commissioning Advancing to Plan MONTREAL, April 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEMAFO Inc. (TSX:SMF) (OMX:SMF) announced that construction of the Boungou Mine in Burkina Faso is 91% complete, and commissioning activities are advancing well with 10% already completed at the end of March. Since launch of commissioning at the end of February, the crushing circuit equipment and water services have been tested and commissioned. The reclaim and grinding circuits, reagent and oxygen plants are also undergoing testing. Wet commissioning began at the end of March with the Corporation pumping water from the water storage facility to the raw water tanks for the processing plant. We are still in line to achieve our first gold pour early in the third quarter of 2018. As at March 31, 2018, the following milestones had been reached: Development on budget with US$194 million of the US$231 million capital expenditure incurred Construction of the mine 91% complete Completion of 98% of structural steel and

Standard Lithium Completes Successful Gravity Geophysical Survey at Cadiz Dry Lake, California Lithium Project19.4.2018 11:30Pressmeddelande

VANCOUVER, British Columbia, April 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Standard Lithium Ltd. ("Standard Lithium" or the "Company") (TSXV:SLL) (FRA:S5L) is pleased to announce that Hasbrouck Geophysics Inc. has successfully completed a large-scale gravity geophysical survey at the Company's Cadiz Dry Lake Project, in the Mojave area of California. The Cadiz Dry Lake Property is located approximately 20 km southeast of the Company's Bristol Dry Lake Property and is currently permitted for brine extraction and processing activities. The work has defined an infilled basin with a maximum depth of just over 700 m beneath the Project area. Dr. Andy Robinson, COO and President of Standard Lithium commented: "The results from this high quality geophysical survey are very encouraging. This work has defined a closed basin with infill deposits that are known to host lithium brines, based on preliminary sampling of extraction wells operated by the permitted producer. Standard Lithium's excellent relations

ConnectWise Launches Unite, Its Cloud Monitoring, Management and Billing Solution19.4.2018 10:03Pressmeddelande

IT Nation Europe keynote also reveals plans for an advanced security dashboard and growing the company's international footprint LONDON, April 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ConnectWise CEO Arnie Bellini told an audience of more than 350 at the company's annual IT Nation Europe conference in London that ConnectWise Unite is now available to technology teams across the globe. Unite is a cloud management solution that gives technology teams the ability to manage, monitor and bill a broad range of cloud-based solutions through a single pane of glass and in their own currency. "Technology teams typically take advantage of a broad range of cloud solutions to meet their customers' unique needs. What we've done with ConnectWise Unite is give our partners the ability to access these disparate solutions from a single pane of glass and greatly simplify the complexity that comes from dealing with the growing number of solutions they use," Bellini said. He explained that connecting the ecosystem sea

D4t4 Solutions Announces Latest Celebrus Release19.4.2018 10:00Pressmeddelande

Celebrus Advances Customer Data Platform Leadership Further with New Product Features Latest update consolidates Celebrus as enterprise CDP of choice for banking and insurance sectors Integration with Adobe Experience Cloud augments leading digital marketing platform with streaming customer data New Audience Segmentation feature enables advanced targeting of individuals even when they have left a site or app Latest connector supports creation of Custom Audiences in Google and Facebook Hadoop capabilities extended with enhanced support for Hive open-source data warehouse SUNBURY-ON-THAMES, United Kingdom, April 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- D4t4 Solutions Plc has announced general availability for the latest release of its leading Celebrus Customer Data Platform (CDP). Continuing its commitment to creating the industry's most advanced unified system for customer data, Version 8 Update 19 delivers a host of new features that broaden the appeal of Celebrus to enterprises focused on deepeni

Leading European Media Company De Persgroep Selects Aria Systems for Digital Transformation19.4.2018 09:08Pressmeddelande

Aria's cloud billing and monetization platform will manage millions of subscriptions across dozens of media properties SAN FRANCISCO and ASSE, Belgium, April 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aria Systems, the leader in helping enterprises grow subscription- and usage-based revenue, today announced that De Persgroep, the leading news media publisher in the Netherlands, Belgium and Denmark, is deploying Aria's platform to enable their digital growth strategy. With Aria the company will accelerate time to market for new products, increase subscriber growth and retention, and improve the overall customer experience. Among the publications included in this digital strategy are 18 newspapers and periodicals across the portfolios of De Persgroep Publishing, De Persgroep Nederland, and Berlingske Media. De Persgroep selected Aria's cloud-based billing and monetization platform to support the subscription management processes for all news media and magazine subscriptions. The company can now manage

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum