Umeå kommun

Tillfälliga statsbidrag och lägre ökning av antal barn och elever leder till överskott

Dela

Året har präglats av den pågående coronapandemin. För- och grundskolenämndens tillfälliga statsbidrag tillsammans med nedjusterad befolkningsprognos för innevarande år är främsta orsakerna till överskott på 57 miljoner kronor till och med augusti jämfört med budget.

Under året har fokus legat på att vidta åtgärder för att minska smittspridning, minska oro och att värna arbetsmiljön. Sjukfrånvaron har under perioden minskat, främst de längre sjukskrivningarna medan korttidssjukfrånvaro ligger kvar på en relativ hög nivå. Hantering av riskerna kopplat till fortsatt smittspridning av coronaviruset har stått i fokus för verksamheternas arbetsmiljöarbete. Inför uppstart av nytt läsår har fokus legat på att säkerställa att närundervisning i skolorna ska kunna bedrivas på ett säkert sätt.

Förbättrade studieresultat för flickor och nyanlända

Betygsresultaten vårterminen 2021 visar på förbättrade meritvärden i årskurs 6 och årskurs 9. Flickornas resultat utmärker sig särskilt positivt då meritvärdet i årskurs 9 för flickor är det högsta som uppmätts de senaste fem åren. Meritvärdet i årskurs 9 har ökat från totalt 229 till 231 från förra läsåret, flickor från 241 till 248, pojkar minskar något från 218 till 217. Andelen behöriga till gymnasiet ligger på totalt 90 procent. Behöriga till gymnasiestudier bland nyanlända har ökat markant från 2020 till 2021.

Elevernas måluppfyllelse i årskurs 6 visar att andelen godkända elever ökar i svenska och matematik men att könsskillnaden i betyg i svenska är fortsatt stor där flickorna ligger högre. Betygen i årskurs 7 och 8 är dock lägre än förväntat där distansundervisningen bedöms ha satt sina spår i betygen, framför allt i ämnen med praktiska inslag som kemi och teknik.

Insatser för att minska kunskapstapp

Statsbidrag för sjuklönekostnaderna och ytterligare statligt stöd till skolväsendet, den så kallade skolmiljarden, har tillskjutits för perioden januari till augusti vilket bidrar till överskottet. Överskottet förväntas inte fortsätta öka i samma utsträckning som tidigare, då arbetsmiljöåtgärder och insatser för att minska kunskapstappet orsakat av pandemin fortsätter i höst.

– Statsbidragen ger bra förutsättningar att kunna vidta åtgärder för att stödja barn och elevers måluppfyllelse och mildra effekterna av pandemin. Det hade varit bekymmersamt om det ekonomiska läget varit det omvända. Budgeterade medel kopplat till justerad befolkningsprognos kommer att behövas till nästa års ökning av antalet barn och elever, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

Årets prognostiserade resultat på 60 miljoner kronor beror främst på lägre antal barn och elever i verksamheten än budgeterat. Justering har gjorts i befolkningsprognosen mellan år 2021 och 2022 där en förskjutning gjorts, 2021 års befolkningsökning förväntas komma år 2022 i stället.

För- och grundskolenämndens sammanträde pågår till kl. 17.00.

Kontakt
Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
nastehoali.lander@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum