Läkemedelsverket

Tillgång till läkemedel och medicinteknik centralt vid fortsatt pandemi

Dela

Läkemedelsverket har idag, på regeringens uppdrag, överlämnat en rapport som redovisar insatser som fortsättningsvis kan bli aktuella i olika skeden av en eventuell andra utbrottsvåg av pandemin covid-19 för att stärka tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter.

Många olika faktorer påverkar efterfrågan och tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter. Under den pågående pandemi har efterfrågan av vissa läkemedel ökat kraftigt, samtidigt som tillgången i flera fall varit begränsad. Tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter är i hög grad beroende av efterfrågan, produktion, distribution och rörlighet på den globala marknaden.

- Flera av de länder som står för den huvudsakliga globala produktionen av läkemedel och medicinteknik har drabbats hårt av pandemin, och det påverkar dels produktionskapaciteten, dels de inhemska behoven av läkemedel. Sverige är därför i hög grad beroende av omvärlden för att kunna erbjuda en säker och effektiv sjukvård, säger Maja Marklund, direktör på Läkemedelsverket.

En avgörande faktor för att kunna arbeta med tillgången är ett fortsatt bra samarbete med andra aktörer, till exempel nationella och europeiska myndigheter, liksom dialog med regionerna, Sveriges kommuner och regioner (SKR), tillverkare, distributörer och apotek.

I rapporten redovisar Läkemedelsverket olika typer av insatser utifrån tre olika scenarion som utformats av Folkhälsomyndigheten. Oavsett vilket scenario som blir verklighet i Sverige finns risk för försvårad tillgång på läkemedel och medicintekniska produkter, både nationellt och globalt. Det gäller även produkter som inte används för behandling av covid-19.

- Vi har redan idag olika verktyg för att kunna öka tillgängligheten. De insatser som har genomförts under första delen av pandemin, kommer att kunna bli aktuella även under en andra våg av covid-19. Men vi föreslår också flera saker som regeringen bör titta på snarast, till exempel möjligheter för säkerhetsuppföljning av vaccinationer och utökade möjligheter att följa tillgång och efterfrågan på läkemedel, säger Maja Marklund.

De åtgärder som hittills har vidtagits för att förbättra tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter har exempelvis omfattat olika typer av dispenser, licensgivning, utformning av regelverk samt råd och rekommendationer kring förskrivning och användning. I rapporten redovisas de insatser som redan genomförts samt de möjliga insatser som kan vidtas inom ramen för det nuvarande myndighetsuppdraget.

Ytterligare behov som myndigheten identifierat vid en fortsättning på pandemin är bland annat;

  • Internationella insatser för att minska risken för restriktioner som påverkar rörligheten av läkemedel och medicintekniska produkter.
  • System som visar nationell lägesbild för tillgång och efterfrågan på läkemedel och som ger överblick över lagerstatus, förskrivning och försäljning av läkemedel. Läkemedelsverket kan, på regeringens uppdrag, ta ansvar för systemet.
  • Tydliggörande av ansvarsfördelning för upphandling och inköp av medicintekniska produkter till hälso- och sjukvård och andra aktörer.
  • System som innehåller exponeringsdata, samt arbetssätt för nationell vaccinationsuppföljning behöver utvecklas. Syftet är att möjliggöra löpande uppföljning av läkemedelssäkerhet när vaccin mot covid-19 kommer att börja användas.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket startar registerstudier för uppföljning av vacciner mot covid-1915.1.2021 13:21:40 CETPressmeddelande

Regeringen gav i november Läkemedelsverket i uppdrag att fördjupa säkerhetsuppföljningen av vacciner mot covid-19. Detta innebär bland annat att myndigheten ska genomföra en regelbunden och återkommande registerbaserad uppföljning och fördjupade studier med mål att öka möjligheten att upptäcka eventuella oförutsedda och sällsynta biverkningar i samband med vaccinering mot covid‍-‍19.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum