Trafikverket

Trafikverkets ställningstagande för Västra länken, Umeå

Dela

Trafikverket har tagit ställning angående val av lokaliseringsalternativ för anläggning av väg E12 delen Röbäck - Norra länken i Umeå kommun, Västerbottens län. Ställningstagandet innebär att samrådshandlingens alternativ öster Prästsjön ska ligga till grund för den fortsatta planeringen.

Den 16 december 2014 återförvisades arbetsplanerna för Västra länken, Umeåprojektet. Detta i kombination med Trafikverkets nya planprocess (1 jan 2013) innebar att Västra länken gick in i läge lokaliseringsprövning som ersätter det som tidigare benämndes vägutredning.

Arbetet med att ta fram en samrådshandling för lokaliseringsprövning startade i februari 2015. Samrådshandlingen är en jämförande beskrivning av effekter och konsekvenser för de olika alternativen relaterat till nollalternativet (dagens situation) inkluderat samhällsekonomiska beräkningar.

Samrådshandlingen beskriver tre alternativ för lokalisering av den Västra länken: Röbäck – Norra länken, Väster om Prästsjön Röbäck – Norra länken, Öster om Prästsjön Röbäck – Norra länken, inre alternativet med tunnel samt öppen schakt.

Samrådshandlingen har varit tillgänglig för synpunkter under perioden 4-29 juni 2015. En samrådsredogörelse har sammanställts med de synpunkter som lämnats. Samrådshandlingen och dess samrådsredogörelse med bilagor utgör underlaget för ställningstagande om lokalisering.

Trafikverkets ställningstagande innebär att projektet ska drivas vidare och samrådshandlingens alternativ öster Prästsjönska ligga till grund för den fortsatta planeringen.

Ställningstagandet vilar på Trafikverkets samlade bedömning av alternativens effekter samt i vilken utsträckning de uppfyller projektets ändamål och projektmål.

En väg i det yttre läget öster Prästsjön säkerställer en långsiktig funktionalitetför europaväg 12 samt möjliggör framtida stadsutveckling.

Alternativet öster Prästsjön bedöms bäst uppfylla ändamålet med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Alternativet bedöms vidare ta störst hänsyn till jordbruk, natur-, kultur- och rekreationsvärden samt stads- och landskapsbild. Alternativet öster Prästsjön är i överensstämmelse med Umeå kommuns översiktsplan och dess intentioner.

Nästa steg blir nu att fortsätta samråden och upprätta en vägplan för fastställelseprövning. Samrådsmöte är planerat till hösten och granskningshandling kommer under vintern.

Kontaktperson:

Arnold Vonkavaara, tel 010 – 123 75 23

Trafikverkets pressjour, tel 0771-31 15 00

Kontakter

Kontaktperson:
Arnold Vonkavaara, Regional direktör Trafikverket
010 - 123 75 23
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Webbplats: http://www.trafikverket.se Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum