LEO Pharma

Tralokinumab uppnår primära och sekundära effektmått i tre pivotala fas 3-studier hos vuxna patienter med måttlig till svår atopisk dermatit

Dela

 -- Resultaten för tralokinumab uppvisade statistiskt signifikanta förbättringar avseende bland annat pruritus (klåda) och hälsorelaterade mått på livskvalitet av betydelse för patienten--

-- Majoriteten av de patienter i ECZTRA 1 och 2 som behandlats med 300 mg tralokinumab varannan vecka, och som kliniskt svarat på behandlingen vid vecka 16, bibehöll resultatet vid vecka 52 utan någon samtidig användning avtopikala kortikosteroider --

-- Nio av tio patienter i ECZTRA 3 som uppnådde en helt eller nästan helt eksemfri hud med 300 mg tralokinumab i kombination med topikala kortikosteroider vid vecka 16, bibehöll resultatet i vecka 32, vid randomisering till dosering varannan vecka. På liknande sätt bibehöll åtta av tio patienter som randomiserats till dosering var fjärde vecka, från vecka 16, en helt eller nästan helt eksemfri hud vid vecka 32 --

 

Ballerup, Danmark den 12 juni 2020 – Idag meddelade LEO Pharma A/S, en global ledare inom medicinsk dermatologi, att 300 mg tralokinumab, administrerat subkutant varannan vecka, uppvisat effekt och säkerhet, med eller utan samtidig användning av en topikal kortikosteroid (TCS) i tre fas 3-studier (ECZTRA 1-3) för behandling av vuxna med måttlig till svår atopisk dermatit (AD). Resultaten presenterades online på det 78:e årsmötet för American Academy of Dermatology (AAD).3,4

Tralokinumab är ett prövningsläkemedel under klinisk utveckling, och dess effekt och säkerhet har inte utvärderats av någon regulatorisk myndighet. Tralokinumab är en fullt human monoklonal antikropp som specifikt neutraliserar cytokin IL-13, en drivande faktor för den underliggande kroniska inflammationen i AD.[i],[ii]

I alla tre studierna uppfyllde tralokinumab sina primära effektmått vid vecka 16, utifrån Investigator Global Assessment för helt eller nästan helt eksemfri hud (IGA 0/1) och minst 75 procents förbättring av Eczema Area and Severity Index score (EASI-75). Tralokinumab uppvisade också signifikanta förbättringar i sekundära effektmått, däribland omfattningen och svårighetsgraden av hudlesioner, pruritus (klåda) och hälsorelaterade mått på livskvalitet vid vecka 16, när den ordinerats en gång varannan vecka med eller utan samtidig TCS-användning.

Sekundära effektmått för att bedöma tecken och symptom på AD iakttogs efter förändringar i följande skalor: SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD), Pruritus Numeric Rating Scale (NRS) och Dermatology Life Quality Index (DLQI).3,4

I ECZTRA 1- och 2-monoterapistudierna iakttogs att majoriteten av patienterna som behandlades med 300 mg tralokinumab varannan vecka, och som svarat kliniskt på behandlingen vid vecka 16 (IGA 0/1 eller EASI-75), också bibehöll resultatet vid vecka 52 utan användning av TCS.3

I kombinationsstudien ECZTRA 3 uppnådde signifikant fler patienter som behandlades med tralokinumab samt TCS IGA 0/1 (39%) och/eller EASI-75 (56%) resultat vid vecka 16 jämfört med patienter som behandlades med placebo samt TCS (26% och 36%; p = 0,015 respektive p <0,001 för IGA 0/1 respektive EASI-75).4

Dessutom bibehöll majoriteten av patienterna som svarade vid vecka 16 resultatet vid vecka 32 när de fortsatte med två olika doseringsfrekvenser för tralokinumab. Nio av tio patienter som randomiserats att fortsätta med tralokinumab varannan vecka tillsammans med TCS bibehöll helt eller nästan helt eksemfri hud vid vecka 32, medan åtta av tio patienter som randomiserats att fortsätta med doseringen en gång var fjärde vecka tillsammans med TCS bibehöll helt eller nästan helt eksemfri hud vid vecka 32.3,4

Tralokinumab uppvisade en säkerhetshetsprofil jämförbar med placebo under 52 veckor med avseende till den totala frekvensen och svårighetsgraden sett till förekomsten av biverkningar.3,4

- Med tanke på de allvarliga fysiska, sociala och känslomässiga effekterna av måttlig till svår atopisk dermatit, utgör ytterligare behandlingsalternativ ett kritiskt patientbehov. Dessa resultat är de första fas 3-resultaten för ett biologiskt läkemedel som presenteras för atopisk dermatit och som specifikt riktar sig mot IL-13, som antas vara en primär effektorcytokin som driver inflammation i atopisk dermatit-drabbad hud, säger Eric Simpson, M.D.,ledande klinisk utredare i ECZTRA 2-studien och professor i dermatologi vid Oregon Health & Science University.

- Vi är glada att nio av tio patienter som uppnått ett definierat kliniskt svar vid vecka 16 bibehållit resultaten vid vecka 32 när tralokinumab administrerats varannan vecka i kombination med TCS. Dessutom kan vi se att majoriteten av de patienter som svarat på tralokinumab som monoterapi varannan vecka vid vecka 16, bibehöll resultatet vid vecka 52 utan någon samtidig användning av TCS. LEO Pharmas arv inom medicinsk dermatologi, och vårt strategiska fokus på att öka kunskapen om inflammatoriska hudsjukdomar, gör att vi är unikt positionerade att tillgodose de betydande, varierande och ouppfyllda behoven hos människor som lever med atopisk dermatit, säger Kim Kjoeller, M.D., Executive Vice President, Global Research & Development på LEO Pharma.

ECZTRA 1 och 2 Resultat för Monoterapi (n=802 respektive 794)[iii]

Effekt

 • Vid vecka 16 var IGA 0/1-responsen 16% (tralokinumab) vs. 7% (placebo; p=0.002) och 22% vs. 11% (p<0.001) i ECZTRA 1 respektive 2.
 • Vid vecka 16 var EASI-75-responsen 25% (tralokinumab) vs. 13% (placebo; p<0.001) and 33% vs. 11% (p<0.001) i ECZTRA 1 respektive 2.
 • I ECZTRA 1 och 2 bibehöll 51% respektive 59% av patienterna som svarade på behandlingen vid vecka 16 IGA 0/1-resultaten vid 52 veckors behandling med tralokinumab varannan vecka. De bibehållna resultaten bland randomiserade patienter som doserat tralokinumab var fjärde vecka var 39% och 45% i ECZTRA 1 respektive 2.
 • I ECZTRA 1 och 2 bibehöll 60% respektive 56% av patienterna som svarade på behandlingen vid vecka 16 EASI-75-resultaten vid 52 veckors behandling med tralokinumab varannan vecka. De bibehållna resultaten bland randomiserade patienter som doserat tralokinumab var fjärde vecka var 49% och 51% i ECZTRA 1 respektive 2.

Säkerhet

ECZTRA 1: Den totala frekvensen (76% för tralokinumab och 77% för placebo) och allvarlighetsgraden av de biverkningar som rapporterades i ECZTRA 1 var jämförbara mellan behandlingsgrupperna under 16 veckor. Biverkningsprofilen under de 52 veckorna var jämförbar med de initiala 16 veckorna.

 • De vanligast rapporterade biverkningarna, som var högre med tralokinumab, inkluderade virala infektioner i övre luftvägarna (23% tralokinumab; 21% placebo) och konjunktivit (7% tralokinumab; 2% placebo).

ECZTRA 2:Den totala frekvensen (62% för tralokinumab och 66% för placebo) och allvarlighetsgraden av de rapporterade biverkningarna i ECZTRA 2 var jämförbara mellan behandlingsgrupperna under 16 veckor. Biverkningsprofilen under de 52 veckorna var jämförbar med de initiala 16 veckorna.

 • De vanligast rapporterade biverkningarna, som var högre med tralokinumab, inkluderade infektioner i övre luftvägarna (10% tralokinumab; 9% placebo) och konjunktivit (3% tralokinumab; 2% placebo).

ECZTRA 3 Resultat för kombinationsterapi med TCS (n=380)[iv]

Effekt

 • Vid vecka 16 uppnådde signifikant fler patienter som behandlats med tralokinumab samt TCS IGA 0/1 (39%) och EASI-75 (56%) resultat, än vid behandling med placebo samt TCS (26% och 36%; p = 0,015 och p < 0,001).
 • 90% och 93% (IGA 0/1 respektive EASI-75,) av patienterna som svarade på behandlingen vid vecka 16 bibehöll resultatet vid vecka 32 då de fått 300 mg tralokinumab i kombination med TCS varannan vecka.
 • 78% och 91% (IGA 0/1 respektive EASI-75) av patienterna som svarade på behandlingen vid vecka 16 (då 300 mg tralokinumab samt TCS ordinerats varannan vecka under dessa 16 veckor) bibehöll resultatet vid vecka 32 när de bytte till 300 mg tralokinumab i kombination med TCS var fjärde vecka.

Säkerhet

ECZTRA 3: Den totala frekvensen (71% för tralokinumab plus TCS och 67% för placebo plus TCS) och allvarlighetsgraden av biverkningar var jämförbara mellan behandlingsgrupperna under en 16 veckorsperiod. Biverkningsprofilen under de 32 veckorna var jämförbar med de initiala 16 veckorna.

 • De vanligast rapporterade biverkningarna, som var högre med tralokinumab plus TCS, inkluderade virala infektioner i övre luftvägarna (19% tralokinumab plus TCS; 11% placebo plus TCS), konjunktivit (11% tralokinumab plus TCS; 3% placebo plus TCS), huvudvärk (9% tralokinumab plus TCS; 5% placebo plus TCS), infektioner i övre luftvägarna (8% tralokinumab plus TCS; 5% placebo plus TCS) och reaktioner på injektionsstället (7% tralokinumab plus TCS; 0.0% placebo plus TCS).
 • Gällande biverkningar av särskilt intresse, var tralokinumab plus TCS associerat med lägre frekvenser av svåra och allvarliga infektioner och herpeticum-eksem, jämfört med vid placebo plus TCS.

Om ECZTRA 1, 2 och 3

ECZTRA 1 och ECZTRA 2 (ECZema TRAlokinumab-studier nr 1 och 2) var randomiserade, dubbelblindade, placebokontrollerade, multinationella 52-veckor långa studier, som inkluderade 802 respektive 794 vuxna patienter för att utvärdera effekt och säkerhet hos tralokinumab (300 mg) som monoterapi hos vuxna med måttlig till svår AD, och som var kandidater för systemterapi.

I båda studierna, efter en utsättningsperiod av andra läkemedel, randomiserades patienterna till subkutana injektioner av 300 mg tralokinumab eller placebo varannan vecka i 16 veckor. Tralokinumab-doseringen påbörjades dag 0 med en uppladdningsdos på 600 mg. Vid vecka 16 randomiserades åter de patienter som svarat på behandling med tralokinumab med ett IGA-mått på 0/1 och/eller en EASI-förändring på minst 75% från baslinjen, till behandling med tralokinumab varannan (Q2W) eller var fjärde vecka (Q4W), eller placebo i ytterligare 36 veckor. Patienter som svarade på placebo vid vecka 16 fortsatte med placebo för att upprätthålla blindningen, men de ingick sedan inte i ytterligare randomisering eller i effektanalyserna. Alla patienter som inte svarade enligt studiekriterierna ordinerades oblindad tralokinumab varannan vecka och valbart TCS.

ECZTRA 3 var en dubbelblindad, randomiserad, placebokontrollerad, multinationell 32-veckor lång studie, som inkluderade 380 vuxna patienter för att utvärdera effekt och säkerhet hos tralokinumab (300 mg) i kombination med TCS hos vuxna med måttlig till svår AD och som var kandidater för systemterapi.

Efter en utsättningsperiod av andra läkemedel randomiserades patienter med måttlig till svår AD till subkutana injektioner av 300 mg tralokinumab samt TCS eller kontroll (placebo (Q2W) samt TCS). Tralokinumab-doseringen påbörjades dag 0 med en uppladdningsdos på 600 mg. Vid vecka 16 randomiserades åter de personer som svarat på behandling med tralokinumab (IGA 0/1 och/eller EASI-75), till behandling med tralokinumab plus TCS varannan vecka eller tralokinumab plus TCS var fjärde vecka under ytterligare 16 veckor. Patienter som svarade på placebo samt TCS vid vecka 16 fortsatte med placebo samt TCS för att upprätthålla blindningen, men de ingick sedan inte i ytterligare randomisering eller i effektanalyserna. Alla patienter som inte svarade enligt studiekriterierna fick tralokinumab Q2W samt TCS.4

Om atopisk dermatit
Atopisk dermatit (AD) är en kronisk, inflammatorisk, heterogen hudsjukdom som kännetecknas av intensiv klåda och eksematösa lesioner.[v]AD är ett resultat av dysfunktion i hudbarriären och immundysreglering som leder till kronisk inflammation.[vi] Typ-2 cytokiner, såsom IL-13 och IL-4, spelar en central roll i de viktigaste aspekterna av patofysiologin hos AD. 1 Immundysreglering gör att IL-13 överuttrycks i hud både med och utan lesioner, och nivån av IL-13-uttryck i lesionshud korrelerar med svårighetsgraden av AD.[vii],[viii]

Om tralokinumab

Tralokinumab är en fullt human immunglobulin (Ig) G4 monoklonal antikropp (mAb) som fungerar genom att neutralisera cytokin IL-13. 1,2 IL-13 spelar en central roll i att driva den underliggande kroniska inflammationen i AD.1,8 Tralokinumab förhindrar IL-13-interaktion med receptorn, och den efterföljande nedströms IL-13-signaleringen, genom att specifikt binda cytokin IL-13 med hög affinitet.1,2

[i] Bieber T. Interleukin-13: Targeting an underestimated cytokine in atopic dermatitis. Allergy. 2020;75:54–62.
[ii]Popovic B, et al. Structural characterisation reveals mechanism of IL-13-neutralising monoclonal antibody tralokinumab as inhibition of binding to IL-13Rα1 and IL-13Rα2. J Mol Biol. 2017;429:208-219.
[iii]Simpson E, et al. Efficacy and safety of tralokinumab monotherapy in adult patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: Results from two 52-week Phase 3 trials (ECZTRA 1 and ECZTRA 2). Featured at the American Academy of Dermatology Virtual Meeting Experience (AAD VMX); June 12, 2020.
[iv]Weidinger S, et al. Efficacy and safety of tralokinumab with concomitant topical corticosteroid in adult patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: Results from the 32-week Phase 3 ECZTRA 3 trial. Featured at the American Academy of Dermatology Virtual Meeting Experience (AAD VMX); June 12, 2020.
[v] Weidinger S, et al. Atopic dermatitis. Lancet 2016;387:1109-1122.
[vi] Boguniewicz M, et al. Atopic dermatitis: a disease of altered skin barrier and immune dysregulation. Immunol Rev 2011;242(1):233-46.
[vii]Sanyal RD, et al. Atopic dermatitis in African American patients is TH2/TH22-skewed withTH1/TH17 attenuation. Ann of Allergy Asthma Immunol. 2019;122:99-110.e6.
[viii]Tsoi LC, et al. Atopic dermatitis is an IL-13 dominant disease with greater molecular heterogeneity compared to psoriasis. J Invest Dermatol 2019;139:1480-1489.
MAT-31532. Maj 2020

Nyckelord

Om

LEO PharmaOm LEO Pharma

LEO Pharma är ett ledande företag inom medicinsk dermatologi med stark forskning och utveckling, ett brett utbud och en innovativ anda. LEO Pharma grundades 1908, ägs av LEO Foundation, och har spenderat decennier på forskning och utveckling för att främja kunskapen inom dermatologi, och sätta nya standarder för vården av människor med hudbesvär. LEO Pharma har sitt huvudkontor i Danmark, och ett globalt team på 6 000 personer som tillsammans hjälper 92 miljoner patienter i 130 länder. För mer information om LEO Pharma, besök www.leo-pharma.com

 

Följ LEO Pharma

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.