Svenska kyrkan

Treårigt kollektivavtal för Svenska kyrkan tecknat med Kommunal

Dela
Maria Hansson och Peter Larsson, Kommunal. Cecilia Herm, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Foto: Robert Svec

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat kollektivavtal med Kommunal för Svenska kyrkan. Förhandlingarna med övriga arbetstagarorganisationer fortsätter.

- Vi har haft mycket bra och konstruktiva förhandlingar med Kommunal, säger Cecilia Herm, förhandlingschef Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Vi har hittat ett antal lösningar som fungerar väl för båda parter och det finns ingen anledning att dra ut på förhandlingarna längre.

Avtalet med Kommunal är på tre år och innehåller utrymme för löneökningar på totalt 6,5 % över tre år, vilket är i nivå med det märke som satts av industrin. Därmed kan årets löneprocess sättas igång för medlemmar i Kommunal.

I övrigt innebär överenskommelsen bland annat att arbetsgivaren inte längre behöver påkalla förhandling innan beslut fattas om provanställning. Det kravet ersätts med en underrättelseskyldighet för arbetsgivaren.

En avtalsvårdsgrupp/samrådsgrupp för bland annat avtals- och arbetsmiljöfrågor har bildats. Tanken är att parterna kan ha en dialog i angelägna frågor under avtalsperioden.

- Det är bra att ha en möjlighet att även under avtalsperioden kunna föra en dialog mellan parterna, särskilt som avtalet är treårigt, säger Cecilia Herm.

Det har även skett ändringar i avtalet rörande föräldrapenningtillägg och föräldralön. För arbetsgivarnas del har administrationen förenklats genom att de numera beräknas per kalenderdag. Föräldrapenningtillägget utges också som längst till dess att barnet är 36 månader och arbetstagaren är på arbetsgivarens begäran skyldig att styrka att denne uppbär föräldrapenning från Försäkringskassan. För arbetstagarnas del innebär ändringarna att arbetstagaren har rätt till föräldrapenningstillägg från första anställningsdagen. Dessa förändringar träder i kraft den 1 oktober 2017.

- Vi är mycket nöjda med att ha fått enklare och mer lätthanterliga bestämmelser för föräldrapenningtillägget och föräldralön. Att karenstiden upphör är också en viktig fråga för att göra Svenska kyrkan till en mer attraktiv arbetsplats för nya medarbetare, säger Cecilia Herm.

Nu fortsätter förhandlingarna med övriga arbetstagarorganisationer. Målet är att teckna avtal så snart som möjligt.

Arbetsgivarorganisationen kommer att återkomma med mer information om förändringarna i de allmänna bestämmelserna efter att avtal har tecknats med övriga arbetstagarorganisationer. 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Nyckelord

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum