Svenska kyrkan

Treårigt kollektivavtal för Svenska kyrkan tecknat med Vision

Dela

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat kollektivavtal med Vision för Svenska kyrkan. Avtal tecknades även med Kommunal i förra veckan. Förhandlingarna med övriga arbetstagarorganisationer fortsätter.

- Det är glädjande att kunna teckna ett moderniserat avtal som kommer att gynna yngre medarbetare i Svenska kyrkan, säger Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Avtalet med Vision är på tre år och innehåller utrymme för löneökningar på totalt 6,5 % över tre år, vilket är i nivå med det märke som satts av industrin. Därmed kan årets löneprocess sättas igång för medlemmar i Vision och Kommunal. Även avtalet med Kommunal är på tre år och innehåller motsvarande löneutrymme.

För Visions medlemmar har beräkningsperioden för arbetstiden förlängts till 1 år vid införande av årsarbetstid. Parterna har också tagit fram en gemensam rekommendation till lokalt kollektivavtal för årsarbetstid.

-  Det är positivt att kunna underlätta för Svenska kyrkans arbetsplatser att införa årsarbetstid. Det ökar flexibiliteten så att både verksamhetens och arbetstagarens behov kan tillgodoses. Samtidigt leder regelbundna avstämningar av arbetstiden till en bättre arbetsbelastning och en tydligare gräns mellan arbete och fritid, säger Cecilia Herm.

Det har även införts en möjlighet för Vision att för sina medlemmar kunna träffa lokalt kollektivavtal om införande av så kallad semesterväxling. Bestämmelsen om semesterväxling gäller från och med den 1 januari 2018. Semesterväxling innebär att arbetsgivare och arbetstagare efter att lokalt kollektivavtal har träffats i det enskilda fallet kommer överens om att arbetstagaren får växla in den del av semesterlönen som utgör semesterdagstillägg till extra lediga dagar. Trots att bestämmelsen inte börjar gälla förrän den 1 januari 2018 kan lokalt avtal träffas före den 1 januari 2018 som avser semesterväxling för semesteråret 2018 för att möjliggöra semesterväxling från och med semesteråret 2018.

Avtalet med Vision innehåller också ett antal förändringar som även överenskommits med Kommunal. Bland annat kommer Vision kommer att ingå i den avtalsvårdsgrupp/samrådsgrupp för bland annat avtals- och arbetsmiljöfrågor som har bildats för dialog under avtalsperioden.

-  Vi har en samsyn i att det finns viktiga frågor som vi behöver diskutera, men där kollektivavtalsförhandlingar inte är det rätta forumet för diskussioner, säger Cecilia Herm. Exempelvis har vi goda erfarenheter av att samverka när det gäller arbetsmiljön.

Övriga ändringar som även överenskommits med Kommunal är borttaget krav på förhandling innan beslut om provanställning, vilken ersätts av underrättelseskyldighet för arbetsgivaren, samt förändringar angående bestämmelserna om föräldraledighet avseende föräldrapenningtillägg och föräldralön. För arbetsgivarnas del har administrationen förenklats genom att föräldrapenningtillägg och föräldralön numera beräknas per kalenderdag. Föräldrapenningtillägget utges också som längst till dess att barnet är 36 månader och arbetstagaren är på arbetsgivarens begäran skyldig att styrka att denne uppbär föräldrapenning från Försäkringskassan. För arbetstagarnas del innebär ändringarna att arbetstagaren har rätt till föräldrapenningstillägg från första anställningsdagen. Dessa förändringar träder i kraft den 1 oktober 2017.

Nu fortsätter förhandlingarna med övriga arbetstagarorganisationer. Målet är att teckna avtal så snart som möjligt.

Arbetsgivarorganisationen återkommer med mer information om förändringarna i de allmänna bestämmelserna efter att avtal har tecknats med övriga arbetstagarorganisationer. 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Nyckelord

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum