Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Treårigt kollektivavtal tecknat med Kyrkans Akademikerförbund

Dela

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat kollektivavtal med Kyrkans Akademikerförbund för Svenska kyrkan. Därmed har avtal för 2017 tecknats med samtliga arbetstagarorganisationer och Svenska kyrkans avtal 17 är komplett.

- Det har varit en lång och svår process, men nu har vi till sist nått samsyn. Vi är tacksamma för att Svenska kyrkans arbetsgivare har haft tålamod medan vi har löst dessa viktiga frågor. Det är glädjande att vi parter slutligen har kommit överens, inte minst för de fortsatta relationerna. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Kyrkans Akademikerförbund för att utveckla kollektivavtalsregler som främjar Svenska kyrkans verksamhet säger Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Det nya avtalet innehåller utrymme för löneökningar på total 6,5 procent över tre år (2017: 2,2 procent, 2018: 2,0 procent, 2019: 2,3 procent), vilket är samma utrymme som avtalen med övriga arbetstagarorganisationer och i nivå med det märke som har satts av industrin. Det innebär att det nu är möjligt att genomföra löneöversyn för medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund. Trots de långdragna förhandlingarna utgår löneökningarna från den 1 april 2017.

De särskilda bestämmelserna för präst förändrats med nya arbetstidsregler och förändrade regler om kyrkoherdevikariat, vilka börjar gälla den 1 januari 2018.

- De nya arbetstidsreglerna är enklare och mer flexibla. De överensstämmer också bättre med reglerna för andra yrkesgrupper i kyrkan, säger Cecilia Herm.

De nya reglerna innebär att beräkningsperioden förlängs till mellan sexton veckor och sex månader, eller upp till ett år om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om det. Genom långa beräkningsperioder vill vi som parter skapa större flexibilitet och ökat medarbetarinflytande. Därför rekommenderar vi att man kommer överens om ett års beräkningsperiod. Arbetstiden bör stämmas av regelbundet i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare för att uppnå en tillfredsställande arbetstidsförläggning.

Präster som regelbundet arbetar på så kallade lätthelgdagar, exempelvis långfredagen, kompenseras med en kortare arbetstid om i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka under en beräkningsperiod som längst upp till 6 månader, vilket i stort motsvarar de regler som gäller på övriga arbetsmarknaden för dem som arbetar på lätthelgdagar. Ett annat alternativ är årsarbetstid motsvarande 1 996 timmar per år om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om detta. Det går även i fortsättningen bra att ta ut ledig tid som hela lediga dagar. Parterna har också kommit överens om en arbetstidsbank under en övergångsperiod på fyra år.

De nya arbetstidsreglerna ersätter de tidigare femton fridagarna, ett byte av ett system mot ett annat. I övrigt är avtalet i princip oförändrat när det gäller regler för oreglerad arbetstid, arbetstidsmått för den som inte arbetar på lätthelgdagar, OB- och övertidsersättning, liksom bestämmelserna om dygns- och veckovila samt veckofridagar, som är i enlighet med svensk arbetstidslagstiftning.

- De nya bestämmelserna möter på flera plan de synpunkter som Kyrkans Akademikerförbund har framfört, säger Cecilia Herm

Den tidigare konstruktionen för kyrkoherdevikariat har tagits bort. Istället ska arbetsgivare och komminister komma överens om den ersättning som är lämplig för det aktuella vikariatet.

Avtalet innehåller också förändrade regler om föräldrapenningtillägg och föräldralön motsvarande det som tecknats med övriga arbetstagarorganisationer. Även kravet på förhandling innan beslut om provanställning har tagits bort.

Läs mer om Svenska kyrkans avtal 17 på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/avtal17

Om

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Besöksadress: Medborgarplatsen 3


http://www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

Följ Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Nytt avtal om särskilda bestämmelser för präst30.11.2017 13:30Pressmeddelande

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kommit överens om nya särskilda bestämmelser för präst. De innehåller enklare och mer flexibla arbetstidsregler som också överensstämmer med reglerna för andra yrkesgrupper i kyrkan. Reglerna ger individen större inflytande och underlättar gränsdragningen mellan arbete och fritid. Överenskommelsen omfattar även nya bestämmelser avseende kyrkoherdevikariat.

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen.

Treårigt kollektivavtal för Svenska kyrkan tecknat med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd19.6.2017 14:56Pressmeddelande

- Nu har vi tecknat avtal med fyra av fem arbetstagarorganisationer för Svenska kyrkan. Vi har hittat konstruktiva lösningar på viktiga frågor, säger Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalet är på tre år och innehåller utrymme för löneökningar på totalt 6,5 % över tre år, vilket är i nivå med det märke som satts av industrin, motsvarande övriga tecknade avtal. Avtalet innehåller två viktiga förändringar i arbetstidsreglerna för kyrkomusiker. Tidlistan för kyrkomusiker är inte längre styrande. Tidlistan finns dock kvar och kan användas för att fastställa arbetsuppgifternas volym om arbetsgivaren så önskar. Nu försvinner också bestämmelsen om lönetillägg på 1200 kr för kyrkomusiker som går över till schemaläggning. Arbetstagare som framöver går över till schemaläggning får inget tillägg. De som idag har tillägget får behålla det som en del av lönen. - Det här är viktiga framsteg för att göra avtalets arbetstidsregler enklare att tillämpa, säger

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum