Ledarna

Tufft att vara chef i det nya normala arbetslivet

Dela

Distansarbetet är här för att stanna, men vad krävs för att det ska fungera? Fler än sex av tio chefer (64 %) tror att sammanhållningen mellan medarbetare och organisationskulturen påverkas negativt av distansarbetet. Hur påverkas organisationens förmåga till lärande, anpassning och förändring på längre sikt av distansarbetet? Sveriges chefsorganisation Ledarna har frågat 5 000 chefer om framtiden efter det nya normala.

Även om det varit många vars arbete förutsatt att man varit på sin arbetsplats blev pandemin ett storskaligt och ofrivilligt experiment i distansarbete. Nu står en stor del av Sveriges chefer inför nya önskemål och förväntningar från medarbetarna. Frågor som arbetsmiljö, kultur/teamarbete samt säkerhet kopplat till digitaliseringen är frågor som chefer nu måste hantera.

En återkommande observation är att många som har arbetat på distans under pandemin upplever att det fungerat bra och gärna vill fortsätta med det. Samtidigt kan bristen på social kontakt med kollegor påverka sammanhållningen, kulturen och arbetet negativt. När medarbetarna bara möts under planerade möten finns det en risk för att sammanhållningen påverkas negativt eller att det till och med skapas en vi-och-de-mentalitet mellan avdelningar eller team. Rapportens samlade bild är att nya förutsättningar krävs, inte bara för distansarbete utan också för organisationerna och inte minst för chefer på alla nivåer.

- En majoritet av cheferna upplever att deras arbete påverkats positivt av distansarbete, men de oroar sig för relationen till medarbetarna. De är också splittrade kring hur organisationens produktivitet påverkas av ökat distansarbete på lite längre sikt. De tror att distansarbete kommer att fortsätta att öka, både i omfattning och frekvens. Och de tror även att fler medarbetare kommer att vilja anpassa sina arbetstider individuellt i allt högre grad. Det ställer nya krav på strukturerade processer och ansvarsstruktur samtidigt som sammanhållning och organisationskultur utmanas, detta kräver kompetensutveckling och nya sätt att leda, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Drygt hälften av de tillfrågade cheferna efterfrågar kompetensutveckling för att kunna leda på distans. Behoven varierar men det handlar om såväl ledarskap och digitala verktyg som regelverk och arbetsmiljöansvar. Inom tre år ser cheferna även ett behov av att investera i bred kompetensutveckling för att anställda ska kunna använda digitala verktyg och för att anpassa organisation och arbetssätt för att dra nytta av digitaliseringens fulla potential.

- Under pandemin tvingades vi att snabbt ställa om till en mer digital värld men mycket arbete återstår för att anpassa arbetsformer på ett hållbart sätt efter de nya verktygen. Hälften av cheferna tror att det digitala arbetet blir bestående. Men bara tre av tio upplever att det bidragit positivt till produktiviteten. Ännu färre upplever att anställda har fått tillräcklig utbildning i att använda de nya verktygen, det är ett bekymmer, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Ett bekymmer som identifieras i rapporten är att knappt hälften av cheferna har individuella kompetensutvecklingsplaner för medarbetare och bara en fjärdedel uppger att det finns individuella planer för chefers kompetensutveckling.

- Chefers rätt att leda och fördela arbetet behöver stärkas, om de ska kunna leda i det som är det nya normala måste de få rätt förutsättningar. Det kommer att krävas kompetensutveckling, och en satsning på de digitala verktygen så att de uppfyller säkerhetskraven, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Fakta ur rapporten:

  • I förra rapporten, som genomfördes 2019, uppgav 36 procent av cheferna att de i någon utsträckning instämde med påståendet att andelen personal som kan arbeta flexibelt (på distans eller anpassa sin arbetstid) kommer att öka inom tre år. Det är intressant att notera att pandemin till trots tycks den prognosen stå sig bland cheferna som tror på ett mer flexibelt arbetsliv för fler i framtiden i ungefär samma utsträckning nu som före pandemin.
  • Mer än sex av tio chefer (64%) tror att sammanhållningen mellan medarbetare och organisationskulturen påverkas negativt av distansarbetet. Det informella snacket vid kaffemaskinen eller spontana samtal och möten mellan kollegor går förlorat. Den typen av kommunikation utgör en central del av kunskapsspridningen på arbetsplatsen och odlandet av en gemensam organisationskultur.
  • Andelen chefer som uppger att distansarbete bidrar till minskad arbetsrelaterad stress är nästan dubbel så stor (38%) som den andel som tror att stressen kan komma att öka med mer distansarbete (21%). Det här resultatet skiljer sig från Ledarnas förra framtidsundersökning som genomfördes 2019 före pandemin. Då uppgav 42% av cheferna att de i någon mån instämmer med påståendet att ett mer flexibelt arbetsliv (distansarbete och anpassningsbara arbetstider) leder till ökad stress.
  • Cheferna kunde ange flera alternativ för att beskriva sitt eget kompetens-utvecklingsbehov och resultatet visar att distansarbetet är förknippat med flera olika typer av ledarskapsutmaningar. Mest efterfrågat är kompetens inom ledarskap, tätt följt av tekniska kompetens och sin kompetens inom arbetsmiljöansvar.

Ladda ner rapporten här

Om undersökningen
Chefer har en nyckelroll i att omsätta idéer och strategier i sin verksamhet. De driver utvecklingen som tar oss in i framtiden. Den här rapporten sammanställer över 5 000 chefers svar hur de ser på sitt arbete och sina organisationer idag samt vad de tror om utvecklingen i framtiden. Undersökningen genomfördes av Novus och bygger på webenkätsvar som samlades in under februari 2022. Resultatet består av 5 243 enkätsvar, vilket motsvarar en deltagarfrekvens på 14 procent. Det är andra gången Ledarna genomför sin stora framtidsundersökning som initierades 2019. Data samlades in i pandemins slutskede, men viss osäkerhet rådde fortfarande om restriktioner och den omedelbara framtiden, något som ska beaktas i läsningen av resultatet.

Kontakter

Bilder

Om

Ledarna
Ledarna
S:t Eriksgatan 26
102 22 Stockholm

0200-87 11 11https://www.ledarna.se/

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 95 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer på ledarna.se. Pressjour 08-598 99 33

Följ Ledarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ledarna

Unga chefer får inte nödvändig introduktion7.11.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Den svenska chefskåren börjar bli gammal. Jämfört med andra europeiska länder är svenska chefer äldre, bara var fjärde chef är under 40 år. Stora pensionsavgångar gör att behovet av att både nyrekrytera och behålla chefer är stort, såväl inom privat som offentlig sektor. Men 36 procent av de unga cheferna har övervägt att lämna sitt chefsuppdrag den senaste månaden och nästan hälften av dessa har övervägt att helt sluta som chef.

Allt fler chefer tar ansvar för den hållbara omställningen2.11.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Trenden är tydlig: Allt fler svenska chefer har ett hållbarhetsansvar. 7 av 10 chefer svarar att hållbarhet ingår i deras uppdrag. Dessvärre ökar inte tydligheten kring vad cheferna förväntas uppnå i samma takt. Endast hälften av cheferna med hållbarhetsuppdrag tycker att målen är tydliga. Det visar Sveriges chefsorganisation Ledarnas Hållbarhetsbarometer där svenska chefers inställning till och förutsättningar för hållbarhetsarbete undersöks.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum