Umeå kommun

Umeå kommun har beslutat om budget för 2022

Dela

Efter en bred debatt om ekonomiska vägval kopplade till coronapandemin, satsningar, behov och prioriteringar i välfärden, samt den kommunala skattesatsen, har kommunfullmäktige i Umeå kommun nu beslutat om en budget för 2022.

–Det känns väldigt bra att budgeten efter en lång debatt nu har passerat kommunfullmäktige. Coronapandemin har gjort oss medvetna om vad som verkligen är viktigt för ett gott samhälle. Välfärden måste värnas, liksom en hållbar utveckling, som även innefattar trygghet, kreativitet, och bildning. En förutsättning för detta är att Umeå fortsätter växa och utvecklas, eftersom tillväxt stärker skattebasen och därmed kommunens resurser, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Dagens beslut omfattade inte enbart en budget utan även en plan för åren 2023-2025, mål och direktiv till nämnderna, samt en investeringsplan 2022-2025. Kommunens budget för 2022 och planen för 2023–2025 utgår från fastställd budget för 2021 samt beslutade ramjusteringar.

I budgeten beräknas lönekostnaderna i genomsnitt öka med 2,45 procent. Övriga driftkostnader och intäkter har räknats upp med 1 procent. Nämndernas ramar har utöver indexuppräkning justerats bland annat med anledning av den demografiska utvecklingen.

I beslutsunderlaget bedöms samhällsekonomin våren 2021 befinna sig i en återhämtningsfas efter pandemin. Under återstoden av året beräknar Sveriges kommuner och regioner (SKR) att konjunkturen stärks allt snabbare, något som skulle innebära att den kraftiga BNP-nedgången från 2020 hämtas igen redan till 2022. Enligt prognosen ebbar lågkonjunkturen dock ut först 2024. Det kommer även att dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin.

Trots detta bedöms norra Sverige och Umeå ha en fortsatt god konjunktur bland annat kopplat till industri- och infrastrukturinvesteringar, export, befolkningsutveckling, och ett diversifierat näringsliv. Omfattande investeringar i både Norrbotten och Västerbotten ökar behovet av arbetskraft inom i stort sett alla sektorer, vilket innebär att inflyttningen till de två länen från övriga riket måste öka rejält för att täcka arbetsmarknadens behov.

Befolkningen i Umeå kommun beräknas passera 140 000 invånare under år 2027. Fram till 2032 beräknas den genomsnittliga befolkningsökningen till drygt 1 500 personer årligen.

Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2020 skattesatsen för år 2021 till 22,80 kr. En ökning av skattesatsen med en skattekrona motsvarar cirka 309 miljoner kronor i skatter och bidrag år 2022. Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas öka med 256 miljoner kronor mellan 2021 och 2022.

– Att Moderaternas budgetförslag förlorade i voteringen mot den budget som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lagt var väntat. Men jag är glad att två moderata uppdrag blev bifallna: dels att AB Bostaden i högre utsträckning ska beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna, dels att För- och grundskolenämnden sak tillskapa fler resursklasser. Vi lyckades även få majoritet för ett gammalt Alliansförslag om flexibla nattstopp för avstigande i kollektivtrafiken, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

Kommunfullmäktige i Umeå kommun har beslutat:

- att fastställa skattesatsen år 2022 till 22,80

- att fastställa kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2022 - 2025

- att fastställa uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning

- att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsbudget 2022 och plan 2023– 2025 för respektive styrelse eller nämnd

- att fastställa investeringsbudget för 2022 och investeringsplan för 2023–2025

- att för löneökningar 2022 avsätta 2,45 % vilka fördelas per nämnd

- att godkänna att kommunstyrelsen under löpande år får besluta om omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster

- att godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget

- att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade förutsättningar

- att fastställa mark- och exploateringsplan 2022–2025

Läs mer om den beslutade budgeten, uppdragen och målen här
https://www.umea.se/download/18.54602ca717a0e787187ac3/1624012214287/KF_2021-06-21_mötesbok.pdf

Se hela debatten och beslutet här
https://www.youtube.com/watch?v=gUj9I4D_zCA

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se


Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Parterna överens om slutreglering för Lundabron13.7.2021 15:09:18 CEST | Pressmeddelande

Umeå kommun och bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har kommit överens om kostnaderna för bygget av Lundabron. Uppgörelsen fastställdes av Tekniska nämnden vid ett extra sammanträde i dag. – Bron är uppskattad och mycket välanvänd av Umeåborna. Samtidigt blev den betydligt dyrare än planerat, vilket verkligen bekymrat oss. Det här måste vi självklart dra lärdomar av, säger Lena Karlsson Engman, ordförande för Tekniska nämnden, Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum