Umeå kommun

Umeå kommun uppvisar ett starkt ekonomiskt resultat 2021

Dela

Umeå kommunkoncerns resultat för 2021 uppgår till 705 miljoner kronor, varav resultaten för Umeå kommun ingår med 484 miljoner kronor. Det fastställdes i årsbokslutet för 2021 vid dagens kommunfullmäktige.

– Trots pandemin blev 2021 ett starkt år för Umeå kommun i ekonomiska termer. Det här ger oss en buffert och det är viktigt att vi har det för att möta framtida utmaningar. Befolkningen i Umeå fortsätter att växa och det gör att vi behöver fortsätta investera i välfärden. Därför behöver vi också ha en långsiktigt robust ekonomi, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Med det sagt gjorde coronapandemin 2021 till ett besvärligt år i många verksamheter. Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla anställda i kommunen och inte minst till våra välfärdsverksamheter, äldreomsorgen och skolan, som har dragit ett tungt lass, säger Hans Lindberg.

Enligt årsredovisningen finns det flera förklaringar till det positiva resultatet. Dels handlar det om högre skatteintäkter, men också intäkter från kommunens ägarandel i Stornorrfors vattenkraftverk. Även markförsäljningar under året har bidragit liksom minskade kostnader i olika verksamheter kopplat till pandemin. Ett stort bidrag till kommunens resultat för 2021 utgörs av statens tilldelning av generella statsbidrag som utdelats som stöd under pandemin.

– Umeå kommun gör ett starkt ekonomiskt resultat för 2021. Plus 484 miljoner kr är All time high. Aldrig tidigare har Umeå kommun gjort ett så starkt plusresultat. Detta trots att vi under året gjort en särskild pensionsinlösen på 195 miljoner kr. Samtidigt indikerar dessa återkommande överskott, att Umeå borde sänka kommunalskatten. Det är inte rimligt att varje år tvinga umeåborna att betala så mycket mer i skatt, än invånarna i de flesta av landets övriga kommuner. Ett annat fortsatt problem är att det har byggts alldeles för lite bostäder i Umeå. Det är ett allvarligt hot mot Umeås tillväxt, säger moderata kommunalrådet Anders Ågren i en kommentar.

Kommunfullmäktige beslutar:

 • att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 705 mnkr varav Umeå kommuns resultat ingår med 484 mnkr
 • att ersätta Umeå kommunföretag AB med 10,2 mnkr för ökade nettokostnader i kollektivtrafiken 2021
 • att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till 405 mnkr, varav jämförelsestörande poster 134 mnkr
 • att fastställa Umeå kommuns årsredovisning för år 2021
 • att fastställa reservering till resultatutjämningsreserv med 251 mnkr,
 • att fastställa årets balanskravsresultat till 233 mnkr
 • att bevilja ansvarsfrihet för år 2021 för kommunstyrelsen, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ
 • att de nämnder som omfattas av fiktivt eget kapital och som redovisar en positiv budgetavvikelse exklusive pandemins effekter, tar med sig dessa överskott till sitt ’eget kapital’, totalt 144,7mnkr.
 • att nämnder som omfattas av fiktivt eget kapital, och som redovisar negativ budgetavvikelse exklusive pandemins effekter, inte tar med sig dessa underskott till sitt ’eget kapital’, totalt -55,6 mnkr.
 • att med ovanstående förslag på hantering av över- och underskott för 2021 anses för- och grundskolenämndens hemställan att ta med den del av statsbidraget Skolmiljarden som inte kunnat nyttjas under 2021, motsvarande 2,1 mnkr, beviljad.
 • att ombudgetera totalt 319,5 mnkr av kvarvarande investeringsmedel 2021 till investeringsbudgeten för 2022, enligt bilaga
 • att ombudgetera totalt 519,0 mnkr av kvarvarande investeringsmedel 2021 till investeringsplanen för 2023(KF 20210621), enligt bilaga
 • att ombudgetera totalt 48,6 mnkr av kvarvarande investeringsmedel 2021 till investeringsplanen för 2024
 • att beslutet om investeringsbudget 2023, plan 2024-2026 ska innefatta ombudgeteringar.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum