Umeå kommun

Umeå ska bli en ännu bättre cykelstad

Dela

Målet för det nya cykeltrafikprogrammet är att andelen resor med cykel ska öka samt att trafiksäkerheten för cyklister ska förbättras. De åtgärder som ska bidra till att det blir så är bland annat mer samverkan med externa aktörer, tidigare snöröjning på huvudcykelnätet och fler cykelbanor separerade från gångtrafik.

- Vi vill göra Umeå till en ännu bättre cykelstad. Programmet visar hur vi ska arbeta vidare för att fler ska välja att cykla samt för att förbättra situationen för Umeås cyklister, säger tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman.

Tekniska nämnden har godkänt det nya Cykeltrafikprogrammet som omfattar hela kommunen men fokuserar på kommunens infrastruktur. Programmets mål är att öka andelen resor som görs med hållbara färdmedel samt att trafiksäkerheten för cyklister ska förbättras. Medborgarna har visat stort intresset och ett positivt engagemang i dialogen inför framtagandet av programmet. Programmet togs också väl emot i samrådet med andra intressenter.

Samverkan, framkomlighet och god service

För att nå målen behöver åtgärderna ha stor spännvidd, allt från samverkan till aktiviteter och luftpumpar. Samverkan och samsyn ska öka mellan kommunens olika avdelningar och bolag men även med externa aktörer för att på så sätt arbeta tillsammans för att nå målen. Till exempel ska cykelfrågor finnas med i hela planeringsprocessen.

Cykelinfrastrukturen ska planeras, utformas och skötas så att framkomligheten ökar. Vissa delar av huvudvägnätet ska höjas till en ännu högre nivå. Detta nät ska bland annat snöröjas vid än mindre nysnömängd än det övriga huvudvägnätet. Ytterligare åtgärder är att fler cykelbanor separeras från gångtrafiken samt företräde framför biltrafiken i de flesta korsningspunkter i huvudvägnätet för cykel.

Umeå ska vara en cykelstad för alla oavsett ålder, kön eller eventuella funktionsnedsättningar. Därför ska kommunen bland annat arbeta för att det ska finnas en trygg väg hem till alla bostadsområden. För att fler ska välja att cykla och göra det på ett säkert sätt kommer kommunen att arbeta med beteendepåverkande aktiviteter.

För att hålla en god service till cyklisterna kommer kommunen, förutom cykelvägar, också att se över vad som behövs i form av parkering, vägvisning, cykelkarta och utrustning som till exempel luftpumpar och cykeltvätt. En samverkan mellan kommunen och fastighetsägarna i centrum är nödvändigt för att skapa bra cykelparkeringar i centrum där det idag finns ett underskott. För att underlätta för cyklisterna ska vägvisningen för cyklisterna förbättras och en mobilapplikation som hjälper en att hitta rätt ska tas fram.

Det förra Cykeltrafikprogrammet antogs år 2009 och de flesta åtgärder från det programmet har genomförts och bidragit till att fler väljer att cykla i Umeå. Det nya Cykeltrafikprogrammet går nu till Kommunfullmäktige för slutgiltigt godkännande.

Mer information

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090- 16 13 29, 070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se 

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
Umeå kommun
090-16 14 39
karin.isaksson@umea.se

 

 

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Justerat planområde för stor detaljplan i Hörnefors17.4.2019 17:26:11 CESTPressmeddelande

Under 2018 påbörjades ett arbete med en större detaljplan för ett område öster om Hörnefors. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamheter och förskola. Byggnadsnämnden har nu beslutat att justera planområdet för att ta hänsyn till natur-, rekreation- och friluftsvärden som olika utredningar visat finns i området. En annan anledning till att planområdet justeras är att undvika negativ påverkan från vindkraftverk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum