Studentlitteratur AB

Unga inför arbetslivet

Dela

I dagarna publiceras boken Unga inför arbetslivet (Studentlitteratur). Boken är skriven av forskare och utredare på arbetsmarknads- och utbildningsområdet och har sin bakgrund i ett samarbete mellan ESF-rådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Malmö universitet.

En huvudfråga i boken är hur vägen från skola till arbetsliv ska kunna kortas. Det är en avgörande fråga, både för unga individers välmående och för våra möjligheter att finansiera framtida offentlig välfärd. Villkoren i arbetslivet förändras snabbt. Nya styrningsmodeller och högre effektivitetskrav går ut över unga och utrikes födda som saknar de erfarenhetsbaserade kunskaper och förmågor som värderas så högt på arbetsplatser. Svag utbildning och begränsade sociala nätverk leder till bräckliga försörjningsvillkor.

De senaste decennierna har övergången från skola till arbetsliv blivit allt mer ryckig och utdragen. Studieperioderna har förlängts och anställningsförhållandena på arbetsmarknaden har blivit mindre stabila. Samtidigt som fler unga får del av högre utbildning hänvisas många som inte klarar utbildningskraven till osäkra och mindre kvalificerade jobb, varvade med återkommande perioder av bidragsberoende och utanförskap. Unga som inte klarar gymnasieskolan, grupper av utrikes födda och funktionsnedsatta har drabbats särskilt hårt. Samtidigt har unga kvinnor i viss mån haft lättare att hantera utmaningarna. Flickor och unga kvinnor presterar bättre i skolan och går i långt högre grad än killar vidare till högre utbildning. Lågutbildade unga män, inte minst i glesbygdspräglade regioner, ställs inför en allt större osäkerhet och utsatthet. Växande omställningskrav och social utsatthet kan följas av ökad ohälsa och vilsenhet.

I boken betonas ett brett perspektiv på etablering. Utgångspunkten är att en inkluderande arbetsmarknad förvisso ställer krav på utbildning och lärande, men också på delaktighet och inflytande. Yrkesutbildningen är ett viktigt instrument, inte bara för att tillgodose avgränsade kvalifikationskrav utan för att skapa förutsättningar för inflytande och förnyelsearbete på arbetsplatserna. De insatser som riktas till unga som riskerar att fastna i utanförskap måste också präglas av delaktighet. Deltagarna själva ska vara med och forma aktiviteter och definiera lärandemål. Motivation är nyckeln till förändring. Och motivation möjliggörs via delaktighet. Mycket positivt sker. I boken framhålls t.ex. effekterna av vuxenutbildningsinsatser i kommunerna. Vuxenutbildningen är ett verkningsfullt instrument för att minska antalet unga som varken arbetar eller studerar.

I boken konstateras sammanfattningsvis att det inte finns några enkla vägar eller genvägar till tryggad försörjning och goda arbeten. Även om villkoren har förbättrats efter finanskrisen åren 2008­09 är det för många unga som hamnar i stickspår och tidsödande omvägar. Det innebär välfärdsförluster för de berörda individerna och genererar stora kostnader för samhället i stort. Vi vet att möjligheter till återkommande utbildning och lärande i arbetslivet ger resultat, men förutsättningarna är inte alltid dom bästa. För att komma framåt behöver vi ett tätare samarbete mellan skolorna och arbetslivet, inte minst ett större engagemang från fackens och företagens sida. Det handlar inte om välgörenhet utan om en investering för framtida tillväxt, social sammanhållning och välfärd.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok som ger nycklar till grammatisk förståelse14.6.2018 10:32Pressmeddelande

Genom sina pedagogiska resonemang som på djupet förklarar grammatiska moment som många studenter snubblar på, tilldelas Nycklar till grammatik ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018. – Grammatiken är erkänt svår för många: Hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Med vår bok vill vi ge nycklar till en ökad förståelse för hur språket fungerar, säger bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi14.6.2018 10:28Pressmeddelande

Den kommande boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna belönas med Kurslitteraturpriset 2018 för att på ett heltäckande och välskrivet sätt ge en aktuell introduktion till ett föränderligt fält. – Vår förhoppning är att läroboken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information och råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger bokens redaktörer.

Fortsatt uppåt när Studentlitteratur publicerar årsbokslut5.6.2018 11:15Pressmeddelande

Studentlitteraturs goda utveckling fortsätter. När koncernens årsbokslut nu blir offentlig redovisas en omsättning på 359 miljoner kronor, vilket är en ökning på 4,4 procent mot föregående år. – Trots en något stagnerande marknad fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar, vilket ger oss möjligheter att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Stefan Persson, Studentlitteraturs VD.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum